Tefsir
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Hangisi alemin "yaratılmışlık" özelliği ile ilgili değildir?

Doğru Cevap: "A" İlk önce yaratılmıştır
Soru Açıklaması

Sonradan yaratılmıştır.  Cevap a şıkkıdır.

2.
Yedullah Hutame Sakar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cehennem yerine kullanılan kelimelerdendir?

Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması

Yüce Kitabımızda insanların öteki dünyada cezalarını çekecekleri yerden söz edilirken buranın ismi hakkında cehennem (örn.: Bakara 2/206) dışında, cahîm (örn.: Bakara 2/119), hâviye (Kâria 101/9), nâr (örn.: Bakara 2/39), hutame (örn.: Hümeze 104/4), lezâ (Meâric 70/15), saîr (örn.: Enbiyâ 21/4), sakar (örn.: Kamer 54/48) kelimeleri kullanılır. Doğru cevap E'dir.

3.

Kur’ân’ın önemli ahlâkî kavramlarından olan ve kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını kendisine tercih etmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Îsâr
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın önemli ahlâkî kavramlarından olan îsâr, kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını kendisine tercih etmek demektir. Ayette ahlâkî hastalık olarak anılan "buhl", kendi elindekini başkasından kıskanmak, cimrilik; "şuhh" ise, başkasının elindekine göz dikmek, fakirlere vermeyi sevmemektir. Doğru cevap B seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi, Haşr suresinin nüzul sebebi olarak gösterilen, ihanetleri sebebiyle Medine'den sürülen ve mallarına el konulan Yahudi kabilesidir?
Doğru Cevap: "C" Benî Nadir
Soru Açıklaması

Surenin büyük bir kısmı, doğrudan veya dolaylı olarak, Medine’deki İslâm toplumu ile üç Yahudi kabilesinden biri olan Benî Nadîr (Nadîroğulları) arasındaki çekişmeyi ve antlaşma şartlarını ihlal eden bu kabilenin daha sonra Medine’den sürülmesini konu edinmektedir. Diğer iki Yahudi kabilesi Benî Kurayza ve Benî Kaynuka iken; Hazrec ve Evs kabileleri Medine'deki Arap kabilelerindendir. Doğru cevap C seçeneğidir.

5.

Mülk suresinin 5. ayeti insanı neyden haber etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Gökyüzünün yaratılışının estetik ve görsel yönü
Soru Açıklaması

Mülk suresi 5. ayeti ;''Yemin olsun ki, Biz o yakın, alçak göğü kandillerle donatıp süsledik. Onları, şeytanlar için mermiler yaptık. Onlar için çılgın ateş azabını hazırladık.'' şeklinde ifade edilmektedir. Bu ayet bize, bu kadar uyumlu ve düzenli olarak yaratılan gökyüzünün yaratılışının estetik ve görsel yönünü haber vermektedir. Doğru yanıt A'dır.

6.

Fatiha suresinde, "Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim" denilerek arzulanan yol kimlerin yoludur? 

Doğru Cevap: "B" Nimet verilenlerin
Soru Açıklaması

Bu ifade de "inam" demek "nimet vermek" demektir. Nimet sözlüklerde şöyle ifade edilir: Allah’ın insanlara yararlanmaları için sunmuş olduğu her şey. Dolayısıyla, kul bu yakarışında; Allah'ın kendisini "nimet verdiklerinin yoluna" iletmesini istemektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

7.

Aşağıda verilen hangi sureler davetçileri muhaliflerinin dışarıdan olabileceği gibi, içeriden de olabileceği gerçeği ile uyarmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Tahrim suresi / Hud suresi
Soru Açıklaması

Tahrim suresi ve Hud suresi göz önüne getirilerek yapılacak bir değerlendirmede, davetçilerin muhaliflerinin dışarıdan olabileceği gibi, içeriden de olabileceği gerçeği ile bize bir mesaj sunulduğunu görürüz. Doğru cevap A'dır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi, Lokman suresi 6. ayette "asılsız hikâye" olarak çevirisi yapılan "lehve’l-hadîs" deyimi için uygun bir karşılık değildir?

Doğru Cevap: "E" Uydurma haber
Soru Açıklaması

"Asılsız hikâye" olarak çevirisi yapılan 6. ayetteki lehve’l-hadîs deyimi, insanı asıl yapması gereken önemli işlerinden alıkoyan, hiçbir faydası olmadığı gibi, vaktin boşa geçirilmesine neden olan oyalayıcı sohbet, hikâye, masal vb. dinletiler anlamındadır. Aslında lehv kısaca eğlence, oyun ve teselli demektir. Hadis ise söz, konuşma demektir. Asılsız hikaye, boş söz, gibi anlamlar daima tercih edilmiştir. Klasik tefsirlerin çoğunda asılsız söz, mûsiki olarak açıklanmış olmakla beraber, bu deyimin şirk inancı içeren sözler veya daha genel olarak insanlar için herhangi bir fayda getirmeyen boş ve lüzumsuz konuşmalar olduğu yolunda görüşler de zikredilmektedir. Çağımızda sinema, radyo ve televizyonlarda çokça yer verilen; eğitici, öğretici ve faydalı hiçbir tarafı bulunmayan bazı film ve programlar da buna dâhil edilebilir. Buna göre lehve’l-hadîs deyimi, doğasında aşırılık olup dinî ahlâkî açıdan israf sayılabilecek eğlence türleri gibi insana, özellikle kendisini ve Rabbini unutturacak, dolayısıyla yapması gerekenleri ihmal ettirecek derecede meşgul eden her şeydir. Doğru cevap E seçeneğidir.

9.

Aşağıdaki kelimelerden  hangisi "eş" anlamına da gelir? 

Doğru Cevap: "E" Zevc
Soru Açıklaması

Zevc kelimesi sözlükte; eş, bir şeyin zıt yönden dengi, eşiti, bileşik varlığın her bir öğesi gibi anlamlara gelir.

10.

Fatiha suresinin 3. ayeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yargı gününün tek hâkimidir.   
Soru Açıklaması

Fatiha suresinin anlamı ise şöyledir:

Rahmeti her şeyi kuşatan ve çok bağışlayan Allah’ın adıyla (Fatiha 1/1).  Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır  (Fatiha 1/1).  O, rahmeti her şeyi kuşatan ve çok bağışlayandır (Fatiha 1/2). Yargı gününün tek hâkimidir (Fatiha 1/3). Yalnız Senin birliğini kabul eder ve sadece Sen’den yardım isteriz (Fatiha 1/4). Bizi dosdoğru yola ilet (Fatiha 1/5). Nimet verdiklerinin yoluna (Fatiha 1/6). Gazabına uğrayan ve sapıtanlarınkine değil (Fatiha 1/7).

11.

"İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmak" şeklinde izah edilebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın en önemli ilkelerinden olan emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i ani’lmünker, yani ‘iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalış’ emri, mükellef her müminin, kendi sorumluluklarını bilip uyguladıktan sonra, topluma karşıyapması gereken en önemli dinî, ahlâkî ve sosyal bir görevdir.

12.
Allah'ın "Müheymin" isminin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gözetip koruyan
Soru Açıklaması

Müheymin: "Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan; iyi ile kötüyü belirlemede mutlak otorite sahibi" anlamlarına gelmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi kalıcılık ve süreklilik anlamını verir?

Doğru Cevap: "A" Tebareke
Soru Açıklaması

Tebareke Kur'anı Kerim'de dokuz kere geçer. Bunların hepsinin öznesi Allah'tır. Asıl manasında kalıcılık ve süreklilik vardır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi bir şeyi yoktan var etmek veya var olandan birşeyler yapmak anlamını verir?

Doğru Cevap: "A" Halik
Soru Açıklaması

Halik, bir şeyi yoktan var etmek veya var olandan bir şeyler yapmak anlamını verir. Rahman; rahmeti her şeyi kuşatan, Rahim; bağışlayan, Fatır; ilk yaratan, Bedi' şaheser biçimde sanatane olarak yaratmak anlamlarını verir.

15.
Münafıklarla Nadîroğulları arasındaki gizli görüşmeleri mucizevî bir ihbar ile açıklar Surenin sonu, Allah’a inanıp güvenen herkesi kapsayan bir sorumluluk çağrısıdır Surenin son üç ayeti, Allah’ın kendi zatı hakkında konuştuğu bölümdür

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Haşr suresinin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Münafıklarla Nadîroğulları arasındaki gizli görüşmeleri mucizevî bir ihbar ile açıklayan ayetler, kâfirler arasındaki dayanışmanın, özünde nasıl kırılgan olduğunu dile getirir. Surenin sonu, Allah’a inanıp güvenen herkesi kapsayan bir sorumluluk çağrısıdır. Sorumsuzlukların en büyüğü ise, vahye karşı duyarsız kalmaktır.

Surenin son üç ayeti, Allah’ın kendi zatı hakkında konuştuğu bölümdür.

16.

Hangisi Nuh (a.s)'ın kavmine tebliğ yaparken kullandığı yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İnsanlara tebliğ yapmaktan vazgeçmiştir.
Soru Açıklaması

Nuh peygamber hayatı boyunca tebliğ vazifesinden vazgeçmemiştir.

17.

Lokman Suresi 6. ayette geçen lehve'l-hadîs deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" asılsız hikâye
Soru Açıklaması

“Asılsız hikâye” olarak çevirdiğimiz 6. ayetteki lehve’l-hadîs deyimi, insanı asıl yapması gereken önemli işlerinden alıkoyan, hiçbir faydası olmadığı gibi, vaktin boşa geçirilmesine neden olan oyalayıcı sohbet, hikâye,masal vb. dinletiler anlamındadır

18.
I. İnsanın, Yaratan'ı ile kurduğu bir iletişimdir. II. Allah'ın çok merhametli olduğu öğretilir. III. İnsanın doğru olması ve bu yoldan çıkmaması istenir. IV. Doğru yoldan çıkanların gazaba uğrayacağı hatırlatılır. V. İçerdiği konular bu sureye özeldir ve tekrarlanmaz. Yukarıdakilerden hangileri, Fatiha suresi ile ilgili doğru bilgiler vermektedir?
Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Kur’an’ın ilk surelerinden biri olan bu surenin bir anlamı daha vardır. O da bu surede genel kuralların esaslarını bulmak mümkündür. Bu temel kurallar daha sonraları diğer surelerde oldukça detaylı bir biçimde sunulmaktadır. Adeta Hz. Peygamber’e bundan sonra indirilecek vahiylerin bir özeti olan Fatiha ile şunlar vurgulanmaktadır: Sadece Allah’a teslim ol, ona yalvar, putlardan uzak dur ve insanların da uzak durmalarını sağlamaya çalış, doğru olmayı şiar edin, insanlara da doğru olmalarını söyle, onların hem kendileri ile hem de çevreleri ile barışık olmaları gerektiğini söyle, daima çalış ve yararlı işler yap. Doğru cevap A seçeneğidir.

19.
I. Kalkışma II. İhanet III. Ayaklanma IV. Tuzak V. Savaş için toplanma Yukarıdakilerden hangileri, "haşr" ifadesinin anlamları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I, III ve V
Soru Açıklaması

Ahirete ilişkin olarak kullanıldığında ‘toplanma’ anlamına gelen haşr, bu surede olguya uygun olarak ‘kalkışma, ayaklanma, savaş için toplanma’ anlamlarına gelmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

20.

"Ey Müminler! Sakın Allah’ı unutan, O’nu umursamayan, bu yüzden Allah’ın da hayırlarına olacak işleri yapmayı kendilerine unutturduğu ................ kimseler gibi olmayın". Haşr 19.

bu ayette Allahı unutan ve Allah'ın da onları kendine unutturduğu zümrenin ismi zikredilmiştir. aşağıdaki şıklardan hangisinde bu zümrenin adı verilmiştir.

Doğru Cevap: "B" Fasık
Soru Açıklaması

Ayette kendilerinden bahsedilen zümre Fasıklar zümresidir. Fasık günahı utanmadan aleni işleyen kimsedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.