Tefsir
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Aşağıdakilerden hangiler son üç ayette yer alan Allah'ın sıfatlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "B" Vedud
Soru Açıklaması

O Allah ki, kendisinden başka kulluk edilecek hiç bir otorite, hiç bir ila^h yoktur! O, mutlak hükümranlık sahibi, mülkün hakiki maliki: Melik’tir. Her türlü kusurdan, noksanlıktan uzak, kutsalın kaynağı: Kuddüs’tür. İsla^m, kurtuluş, huzur ve esenliğin kaynağı: Sela^m’dır. İman, güven ve emniyet veren: Mümin’dir. Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacınıkarşılayan; iyi ile kötüyü belirlemede mutlak otorite sahibi: Müheymin’dir.  Gerçek anlamda kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan: Aziz’dir. Dağınıkları toparlayan, yaraları sarıp sarmalayan; gücüne karşıkonulamayan, sonsuz kudret sahibi, her şartta iradesini yürüten: Cebba^r’dır. Her konuda yüceliğini gösteren, yüceliğiyle övünmeye hakkı olan, büyük- lüğünde sınırsız olan: Mütekebbir’dir. Daha büyüğü olmayan en büyüktür. Allah, müşriklerin düşünce ve anlayışlarının bozukluğundan kaynaklanan şirkin her şeklinden ve her türünden münezzehtir; acziyet ve noksanlık anlamına gelebilecek her türlü nitelikten uzaktır; insanların ilahlık payesi vererek O’na ortak koştukları her şeyin üzerinde ve ötesindedir, yüceler yücesidir! Mütekebbir demek aslında hiçbir konuda hiçbir kimseye hiçbirşekilde asla ihtiyacı olmayan demektir. Bundan dolayı da mütekebbir sıfatısadece Allah’a ait bir özelliktir.

2.

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتاًۙ, Nuh Suresinden alınan ayetin meali seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

Doğru Cevap: "A" Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir
Soru Açıklaması

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتاًۙ ayetinin anlamı "Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir" şeklindedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

3.

Alem kelimesi Kur’an’da sadece çoğul şekli ile kaç defa tekrar edilmektedir?

Doğru Cevap: "E" 73
Soru Açıklaması

Alem kelimesi Kur’an’da sadece çoğul şekli ile 73 defa tekrar edilmektedir.

4.

Göklerin ve yerin şaheser bir biçimde sanatane olarak yaratıldığını, ahenkli ve uyumlu aynı zamanda güzel biçimde yaratıldığını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bedi’
Soru Açıklaması

Göklerin ve yerin şaheser bir biçimde sanatane olarak yaratıldığını, ahenkli ve uyumlu aynı zamanda güzel biçimde yaratıldığını ifade eden sözcük bedi'dir.

5.

Cenab-ı Allah, kendisini tanıttıktan sonra inkârcıları ve onlara hazırlanan cezayı haber vermektedir. Ardından kendisini Rab olarak kabul edenlerin en baskın özelliklerini zikrederek bunları neyin beklediğini söylemektedir. Bu ayetin ifadesine göre Müslümanların en önemli özelliği, gayba iman etmektir.

Yukarıda Mülk suresinin ayetlerinden hangisinin tefsiri yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Çünkü o Rablerine gıyaben saygı besleyenler yok mu, muhakkak ki bağışlanma ve büyük ödül onlar içindir.
Soru Açıklaması

Mülk suresinin 12. ayeti ''Çünkü o Rablerine gıyaben saygı besleyenler yok mu, muhakkak ki bağışlanma ve büyük ödül onlar içindir. '' şeklinde inmiştir. Bu ayet Cenab-ı Allah, kendisini tanıttıktan sonra inkârcıları ve onlara hazırlanan cezayı haber vermektedir. Ardından kendisini Rab olarak kabul edenlerin en baskın özelliklerini zikrederek bunları neyin beklediğini söylemektedir. Bu ayetin ifadesine göre Müslümanların en önemli özelliği, gayba iman etmektir. Doğru yanıt C'dir.

6.

6. ayetteki “bi-gayri ilm” neyi kastetmektedir?

Doğru Cevap: "A" Bilgisiz olarak
Soru Açıklaması

Bu iki ayette (5-6) özetlenen inkârcı psikoloji ve tavır dikkate alındığında bunun, genel olarak müşriklerin, ilâhî mesajın insanlar üzerindeki etkisini kırmak için ileri sürdükleri içi boş iddialar, laf cambazlıkları şeklinde yorumlanması gerekmektedir. Nitekim 6. ayetteki “bi-gayri ilm” (bilgisiz olarak) tabiri de bunu desteklemektedir. Eğer mûsiki, şiir vb. etkinlikler böyle bir kötü amaca alet ediliyorsa bunu yapanlar da ayetin eleştiri kapsamına girer. Ayrıca burada, sadece o dönemdeki inkârcıların söz konusu tutumları değil, hangi dönemde olursa olsun “Allah’ın yolu”nu engelleme amacına yönelik zihniyet ile bunun ürünü olan tavır, tenkit ve faaliyetler de eleştirilmektedir.

7.

Ragıp el-İsfehanî Kur’an’da abd kelimesinin kaç anlamda kullanıldığını belirtmiştir?

Doğru Cevap: "D" Dört
Soru Açıklaması

Ragıp el-İsfehanî Kur’an’da a-b-d kelimesinin dört anlamda kullanıldığını belirtir:  c) Hukuk açısından abd (köle).  d) Yaratılması bakımından abd: Yaratma sadece Allah’a nispet edilir. e) Allah’a kulluk yapması açısından abd: Hür olsun köle olsun en şerefli insan.  f) Dünyaya ve dünya servetine kul olan abd: Hür de olsa köle de olsa en kötü insan (Ragıp el-İsfehanî, Müfredat, abd maddesi).

8.

Ayette, didaktik bir üslu^p kullanılarak bir yandan sonraki Müslüman nesillerin nasıl davranmaları gerektiği açıklanmakta, onların da ben merkezli değil özgeci bir düşünce ve davranış biçimine sahip olmaları özen- dirilmektedir. Diğer yandan da dolaylı olarak her dönemdeki müminlerin daha sonra gelecek nesillerin kendilerini hayırla ya^d etmelerini sağlayacak tarzda hareket etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar hangi ayete aittir? 

Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması

10. Ayette, didaktik bir üslu^p kullanılarak bir yandan sonraki Müslüman nesillerin nasıl davranmaları gerektiği açıklanmakta, onların da ben merkezli değil özgeci bir düşünce ve davranış biçimine sahip olmaları özen- dirilmektedir. Diğer yandan da dolaylı olarak her dönemdeki müminlerin daha sonra gelecek nesillerin kendilerini hayırla ya^d etmelerini sağlayacak tarzda hareket etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır.

9.

Haşr Suresi'nin 9. ayetinde geçen 'buhl' kelimesinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Cimrilik
Soru Açıklaması

Ayette ahla^ki^ hastalık olarak anılan “buhl”, kendi elindekini başkasından kıskanmak, cimrilik; “şuhh” ise, başkasının elindekine göz dikmek, fakirlere vermeyi sevmemektir. Ayette kendilerinden övgüyle bahsedilen ensarın, insanın hem bu dünyada ve hem de öteki dünyada mutluluğu elde etmesinin önündeki başlıca engeller olarak gösterilen cimrilik, açgözlülük ve ihtirası aşmış oldukları beyan edilmektedir. Hz. Peygamber bu sosyal manevi^ hastalığa karşı ümmetini şöyle uyarmaktadır: “S¸uhh’dan sakının! Zira o, sizden önceki toplulukları helak etmiştir. Hatta birbirlerinin kanını bile akıttılar. Haramları bile helal saydılar!” (Müslim, “Birr”, 56)

10.

Mülk suresinin ilk ayetlerinde Allah'ın hangi özelliğinden bahsedilmez?

Doğru Cevap: "E" Kullarına çokça merhamet etmesi
Soru Açıklaması

Bu surenin ilk üç ayetinde Yüce Yaratıcının dört özelliğinden sözedilmektedir:a. Egemenliğin elinde olması.

b. Her şeye gücü yetmesi.

c. Hayatı ve ölümü yaratması.

d. Yedi kat göğü birbiriyle uyumlu yaratması.

11.

Aşağıdakilerden hangisinden sonra Medine Yahudileri Resûl-i Ekrem ile yaptıkları antlaşmaya (Sahîfe) ihanet etmişlerdir?

Doğru Cevap: "C" Uhud Savaşı
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Medine’ye hicretlerinden bir süre sonra Medine Yahudileri ile bir ittifak sözleşmesi (Sahîfe) imzaladı. Buna göre Yahudiler, Müslümanlar ile müşrik Kureyşliler arasındaki çatışmada tarafsız kalacaktı. Müslümanların H. 2. yılda Bedir Savaşı’nda kazandıkları zaferden sonra söz konususu Yahudi kabilelerinin liderleri, kendiliklerinden, Hz. Peygamber’in gerçekten Tevrat’ta geleceği haber verilen Peygamber olduğunu ilan ettiler. Ama bir yıl sonra, Müslümanların Uhud’da yenilgisinin ardından Yahudiler, Resûl-i Ekrem ile yaptıkları antlaşmaya ihanet ettiler. Doğru cevap C'dir.

12.

“Yargı gününün tek hâkimidir”. (Fatiha 1/3) ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yargı gününde adaletle karar verecek olan tek varlık Allah’tır.
Soru Açıklaması

“Yargı gününün tek hâkimidir”. (Fatiha 1/4)  demek, şu anlamlara gelmektedir: Yargı gününde adaletle karar verecek olan tek varlık Allah’tır. O’ndan başka hâkim yoktur. Öyle ise onun vereceği kararlarda hiç yanılma olmaz. Bundan dolayı da yargı gününün tek hâkimi olarak kabul edilmelidir.

13.

“Yalnız senin birliğini kabul ederiz” ayetinde geçen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Abd
Soru Açıklaması

“Yalnız senin birliğini kabul ederiz” ayetinde geçen abd kelimesidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi "inzar" ve "tebşir" sözcüklerinin karşılığıdır?

Doğru Cevap: "E" uyarma / müjdeleme
Soru Açıklaması

"inzar" uyarma, "tebşir" müjdeleme anlamına gelmektedir. Doğru cevap E'dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi iki kez anlamını verir?

Doğru Cevap: "C" Kerrateyn
Soru Açıklaması

İki kez” anlamına gelen kerrateyn kelimesinden kasıt, tekrar tekrar, birçokkez bakmaktır.

16.

Lokman suresinde, aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Mirasın kimler arasında nasıl pay edileceği anlatılır.
Soru Açıklaması

Surede, Allah’a kulluk görevlerini içtenlikle yerine getiren, namazı dikkatli ve devamlı kılan, zekâtı veren ve ahiret gerçeğine tüm kalpleriyle inananlar övülür, inkârcıların vahye karşı tutumları ise kınanır ve Allah’ın sonsuz kudretine, ilmine ve hikmetine ilişkin kanıtlar getirilir. Bilge Lokman’ın çocuğuna ve dolayısıyla bütün bir insanlığa hikmet dolu bazı evrensel nasihatlerine yer verilir. Allah’a itaatin ve anne babaya saygının önemi vurgulanır. Hak dine davet edilen müşriklerin atalarının uygulamalarını hiçbir kritiğe tabi tutmadan körü körüne taklit etmeleri eleştirilir. Herkesin kendi yaptığından sorgulanacağı ilkesi dile getirilir. İnsan bilgisinin sınırlı olduğu dikkatlere sunulur. Doğru cevap B seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.