Tefsir
Deneme Ara Sınavı 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi iyilerden anlamına gelir?

Doğru Cevap: "B" Muhsin
Soru Açıklaması

Muhsin; iyilerden, iyilik eden, iyilik ve ihsan eden anlamına gelir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi gayrimüslimlerden alınan haraç, cizye, ticari^ mal vergisi (uşu^r) ve diğer bazı gelirleri ifade eder.

Doğru Cevap: "A" Fey
Soru Açıklaması

Terim olarak fey, gayrimüslimlerden alınan haraç, cizye, ticari^ mal vergisi (uşu^r) ve diğer bazı gelirleri ifade eder.

3.

Hakîm kavramını Âlim kavramından ayıran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bilgiyi yerli yerince kullanma
Soru Açıklaması

Bilgi birikimi olan bir insan bu birikimini doğru, yerinde ve gerektiği ölçüde kullanmaz yahut yanlış yerlerde kullanırsa bu insana âlim denebilir, fakat hakîm denemez. Çünkü hikmet kavramı, “bilgiyi yerli yerince kullanma” anlamına da gelir. Buna göre bilgisini doğru ve gerektiği şekilde kullanmayan insan, bilginin şükrünü yerine getirmemiş olur.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Nuh kavminin putlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Uzza
Soru Açıklaması

Nuh (a.s)'ın kavminin putları arasında Uzza yoktur.

5.

"Ey Müminler! Bu Nadi^roğulları Yahudilerinin durumu, kendilerinden kısa bir süre önce döneklik ve küstahlıklarının bedelini Medine’den sürgün edilmekle ödeyen, ahirette de çok feci bir azaba mahku^m edilecek olan .................... Yahudilerine benzer". Haşr 15.

Yukarıdaki ayette Beni Nadir yahudilerinin akibeti kendilerinden önceki bir başka Yahudi kabileye benzetilir. aşağıdakilerden hangisi ayette geçen yahudi kabilesinin ismidir?

Doğru Cevap: "A" Beni Kaynuka
Soru Açıklaması

Bedir savaşı sonrasında Kaynukaoğulları, Müslümanları çekemedikleri için Hz. Peygamber’le aralarındaki antlaşmayı ihlal edici konuşmalar yapmaya başlamışlar ve bu tavırları sebebiyle Resu^lullah tarafından uyarılmışlardır. Fakat onlar Hz. Peygamber’e küstahça bir cevap vermişlerdi. Nihayet bir gün Medine çarşısında kuyumculuk yapan bu kabileye mensup bir esnafın Müslümanlardan bir hanımın iffetine dokunan ve onu aşağılayan eylemi bardağıtaşıran son damla oldu. O esnaf oradan geçen bir Müslüman tarafından öldürülünce antlaşmayı feshettiklerini açıkça ilan edip kalelerine kapandılar ve savaş haline girdiler. Müslümanlar tarafından yapılan kuşatma sonunda teslim oldular ve sürgün edildiler. Asıl akıbetleri, ahirette can yakıcı bir azaba mahku^m olan inka^rcıların uğradığı akıbet gibi olacaktır.

6.
Kur’ân’ın önemli ahlâkî kavramlarından olan ve kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını kendisine tercih etmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" îsâr
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın önemli ahlâkî kavramlarından olan îsâr, kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını kendisine tercih etmek demektir. İslâm tarihi îsâr örnekleriyle doludur. Uşûr, ticari mal vergisi; fey, savaşılmadan elde edilen mal; buhl, cimrilik; şuhh, başkasının elindekine göz dikmek anlamlarına gelmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

7.

"Derken vakit gelip de onu yakından gördüklerinde, o inkâredenlerin yüzleri kötüleşiverdi. “(İşte) bu, sizin kendisini isteyipdurduğunuz şeydir” denilir" (Mülk-27) ayetiyle inkar edenlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

Doğru Cevap: "E" Korkudan emin olacakları
Soru Açıklaması

Bu ayet, kâfirlerin karşı çıktıkları, gerçekleşeceğini reddettikleri azabı birgün çok yakından göreceklerini, onun dehşetinden olağanüstü derecede birkorkuya kapılacaklarını, bu sebeple psikolojilerinin yüzlerine nasılyansıyacağını haber vermektedir. Ayetin bu ilk bölümü, 25. ayette alaylı birşekilde sordukları azabın ne zaman gerçekleşeceği sorusuna bir cevaptır.Ayette ifade edilen “yüzlerin kötüleşmesi”, daha azaba uğramadan, onugördüklerinde, ne hale geldiklerini anlatmaktadır. Azaba uğradıklarındahalleri nice olacaktır! Son kısmı ise, onların istediklerinin bir gün vukubulacağını bildirmektedir. Burası, “Rabbimiz! Bizim payımızı hesapgününden önce ver!” (Sâd 38/16) ayetinde ifade edilen manaya uygundüşmektedir.

8.

“Muhsinîn” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Allah’a kulluk görevlerini içtenlikle yerine getiren kimseler
Soru Açıklaması

“Allah’a kulluk görevlerini içtenlikle yerine getiren kimseler” olarak çevrilen “muhsinîn” kelimesinin türediği ihsan kavramının iki anlamı vardır: Biri karşılık beklemeden iyilik edip sevindirmektir. Diğeri ise, bir şeyi iyi bilmek ve iyi yapmaktır. İhsan kavramı, Allah’a imanı ve ibadeti de içermektedir. Nitekim bir hadiste ihsan, “Allah’a O’nu görüyormuş gibi ibadet etmektir.” (Buhârî, “İmân”, 37; Müslim, “İmân”, 5-7) buyrulmuştur.

9.

Tarihin ilk putperest toplumuna gönderilen ilk elçi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Nuh
Soru Açıklaması

Hz. Nuh tarihin ilk putperest toplumuna gönderilen ilk elçidir.  Adına elçilik yaptığı Allah'a sonsuz bir güven içinde bulunduğu; bu sebeple rahatça toplumun içerisine girerek tebliğ ve davet görevine başladığı anlaşılmaktadır. Doğru cevap C'dir.

10.

Haşr suresinin 11 ila 14. ayetleri hangi olaydan önce nazil olmuştur ?

Doğru Cevap: "B" Müslümanların Nadi^roğulları’na karşı hareka^ta girişmesinden 
Soru Açıklaması

12. ayetin ifade tarzından anlaşıldığına göre 11 ila 14. ayetler, Müslümanların Nadi^roğulları’na karşı fiili^ bir hareka^ta girişmesinden önce nazil olmuştur. Bu ayetler henüz meydana gelmemiş bir olayı önceden haber veren gayba ilişkin ayetlerdir.

11.

Allah'ın her türlü kusurdan, noksanlıktan uzak, kutsalın kaynağı sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" Kuddüs
Soru Açıklaması

Allah her türlü kusurdan, noksanlıktan uzak, kutsalın kaynağı: Kuddüs’tür.

12.

Nuh suresi kaç ayettir ve nerede inmiştir?

Doğru Cevap: "E" 28 ayet Mekke'de inmiştir.
Soru Açıklaması

Nuh suresi 28 ayettir ve Mekke'de nüzul etmiştir.

13.

Peygamberler birer beşer olmakla birlikte hitap ettikleri tüm fertlerden bazı yönleriyle farklıdırlar. Onların temel görevi ................ çizgisinden sapmış, dolaysıyla ................. yabancılaşmış olan insanları yaratılış gayelerine uygun gir kemale ulaştırmaktır.

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda boş bırakılan yerleri tamamlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" tevhid / fıtratlarına
Soru Açıklaması

Peygamberler birer beşer olmakla birlikte hitap ettikleri tüm fertlerden bazı yönleriyle farklıdırlar. Onların temel görevi tevhid çizgisinden sapmış, dolaysıyla fıtratlarına yabancılaşmış olan insanları yaratılış gayelerine uygun gir kemale ulaştırmaktır. Doğru cevap C'dir.

14.

“Size ne oluyor ki Allah'a gereken saygıyı göstermiyorsunuz? Oysa Osizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Allah’ın yedi göğü birbiriylenasıl uyumlu yarattığını görmüyor musunuz? Onların içinde ayı bir nurve güneşi de bir kandil yaptı. Allah sizi yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi(yarattı). Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır.Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollaredinip dolaşabilirsiniz." (Nûh 71/13-20)

Yukarıdaki ayetlerle Hz Nuh'un amacı seçeneklerden hangisi olabilir? 

Doğru Cevap: "C" Muhataplarını uyarmak için akli deliller sunmak
Soru Açıklaması

“Allah’ın saygıya layık oluşu, insanı çeşitli evrelerden geçirerek aşamaaşama yaratması, yedi kat gökler ve orada bizim dünyamızla çok yakındanilgili olan ay ve güneşin konumu, yeryüzü ve yeryüzü şartlarının bizim içinyaşanılabilir bir şekilde hazırlanmış olması” vb. konuların ele alındığı buparagraf, daha önce gönlüne ve kalbine hitap edilmiş olan muhatabı, tefekkür boyutunda ikna etmeyi amaçlamaktadır. Bu ayetlerin yer aldığı pasajda Nûh (as)’un muhataplarını ikna için onları düşündürecek bazı aklî delilleri zikrettiğini görmekteyiz. Yani insanlar inanç konusunda hisleriyle değil, sonuçta akıllarıyla karar vermelidirler. Bu sebeple davetçi muhataplarının hislerine hitap ettiği kadar aklına da hitap etmelidir. Çünkü hissi olan şeyler geçicidir. Aklın doğruluğunu kabul ettiği şeyler daha kalıcıdır. Bu nedenle olacak ki Kur’ân sık sık evrendeki tecellilere, hikmete, ince nizama, bilgi ve sistem yüklü kevnî oluşlara dikkat çeker. Davette konu edinilen bu hususla muhatabı iknada oldukça önemlidir. Bu nedenle davetçinin afâkî ve enfüsî ayetleri çok iyi terkipleştirerek muhataplarına sunması, tebliğde vazgeçemeyeceği bir metottur.

15.

Seçeneklerden hangisi fatiha suresinde geçen "yevm-üd din" ifadesindeki "din" kelimesinin Arapça'daki anlamlarından biri değildir?  

Doğru Cevap: "E" Kıyamet
Soru Açıklaması

'Dîn' kelimesi Arapça'da ceza, hesap, hüküm, siyaset, tâat, gelenek, hal, kahır, son; bütün bunlarla ilgili ve hepsine temel ve ölçü olan 'millet' ve 'şeriat' anlamlarına gelir. Bunun doğrudan doğruya 'kıyamet' manası yoktur. 

16.

Kur’an’dan olan tek besmele hangi surede yer alan besmeledir?

Doğru Cevap: "C" Neml suresi
Soru Açıklaması

Fatiha suresi kaç ayettir: Öncelikle Fatiha suresinin kaç ayet olduğu konusunda farklı anlayışlar vardır. Fatiha süresi kaç ayetten oluşur? Mushafta birinci, nüzûl sıralamasında 5. sûredir. Yedi âyettir. Fâtiha’nın yedi âyetli bir sûre olduğunda görüş birliği vardır. Bu yedi âyetin sayımı, besmelenin Fâtiha sûresine dahil bir âyet olup olmadığı konusundaki görüş ayrılığı sebebiyle farklı olmuştur. Mekke ve Kûfeli kıraat âlimlerine (kurrâ) göre besmele Fâtiha’ya dahil bir âyettir, “el-hamdü” ile başlayan ise ikinci âyettir. İkinci görüşe göre de besmele müstakil bir ayet olup olmadığı tartışmalıdır ve Fatiha’dan bir ayet değildir. Zira Kur’an’daki besmelelerle ilgili iki anlayış vardır. a) Kur’an’dan olan tek besmele Neml suresinde yer alan besmeledir. b) Fatiha suresi ve diğer surelerin başında bulunan besmeleler.

17.
Gerçek anlamda kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan: Aziz’dir. Her konuda yüceliğini gösteren, yüceliğiyle övünmeye hakkı olan, büyüklüğünde sınırsız olan: Mütekebbir’dir. Her varlığa en uygun şekil ve özellikleri verendir: Bari’dir Her var eden ve var ettiğinin ilk örneklerini yaratandır: Musavvir’dir.

Yukarıda Haşr suresinin son iki ayetinde zikredilen Allah'ın güzel isimlerinden hangilerinin anlamları doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

3. ve 4. sırada yer alan isimler yanlış verilmiştir. doğrusu şöyle olmalıdır:

Her varlığa en uygun şekil ve özellikleri verendir: Musavvir'dir

Her var eden ve var ettiğinin ilk örneklerini yaratandır: Bari’dir.

18.

"Bunlar, her hükmünde tam isabet eden ve derin anlamlar içeren kitabın ayetleridir" ifadesindeki kitaptan kasıt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kur'an
Soru Açıklaması

Ayetteki kitaptan maksat Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân’ın niteliği olarak zikredilen hakîm kelimesi, onun tüm insanlık için en doğru ve en yararlı bilgiler içerdiğini ifade eder. İçerdiği bilgi ve hükümleri tam isabetli olup hayatı düzenlemeye yöneliktir.

19.

Haşr Suresi'nde geçen 'fey' kelimesinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "E" Nadi^roğulları’nın bıraktığı taşınmaz mallardır
Soru Açıklaması

Surede anılan fey, Nadi^roğulları’nın bıraktığı taşınmaz mallardır. ‘Ganimet’ anlamında kullanılan enfa^lden ayrı olarak ‘Barış yoluyla elde edilen savaş gelirleri’ anlamına gelir. Nadi^roğulları’nın tarlalarına ve ağaçlarına el konularak Medine’yi terk edişinden sonra 7 ve 8. ayetlerde geçtiği üzere, inançları uğruna yurtlarını terk eden muhacirler arasında paylaştırıldı. Bu malların muhacirlere verilmesinin gerekçesi, tüm zamanlarda geçerli olan şu ilkeye dayanmaktadır: “Ganimetlerin aranızdaki varlıklı kimselerin tekelinde olan bir servet ve güç kaynağına dönüşmemesi için Allah dağıtımın böyle olması gerektiğine hükmetmiştir.”

20.

"Nûh suresi, konu birliği ve iç bütünlüğünün olduğu görülen sûrelerden biridir." cümlesiyle anlatılmak istenen husus aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Surede sadece Nûh aleyhisselam ve peygamberlik mücadelesinden bahsedilmiştir.
Soru Açıklaması

Konu birliği ve iç bütünlüğü, surenin sadece Nûh aleyhisselam ve peygamberlik mücadelesinden bahsetmesini ifade etmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.