Tefsir
Deneme Ara Sınavı 7
1.
Evlerini kendi elleriyle yıktılar Tüm mallarını yanlarında götürdüler Müslüman oldular

Haşr suresi kapsamında yukarıdakilerden hangisi/hangileri Nadiroğullarının yaptıklarından değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Evlerini kendi elleriyle yıkıp kapı ve pencerelerine varana dek tüm mallarını da yanlarında götürdüler. Yalnızca iki aile Hayber vahasına yerleşmeyi tercih etti. Birkaç kişi de Aşağı Mezopotamya’daki Hîra’ya kadar gitti.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi'nde yer alan "uyarmayı" ifade eder?

Doğru Cevap: "B" İnzar
Soru Açıklaması

İnzar, uyarma anlamına gelir. Nûh (as)’un kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmesinin, kendi toplumunun inanç ve davranışları bakımından bir ihtiyaç halini aldığını, o kadar ki, bu ihtiyacın onlar tarafından algılanamaması sebebiyle korkunç bir sona doğru sürüklendiklerinin kendilerine ihtar edilmesi gerektiğini, dolayısıyla Nûh (as)’undavetinin yalnızca “inzâr (uyarma)” içerikli olduğu sonucuna varılır

3.

"İlâhî risâletlerde inancın mistik veya soyut bir mefhum olmadığı, bilakis inanç ve eylemin birbiri ile bütünleştiği veya inancın teorik boyutunun yanı sıra bir de pratik boyutununolduğu bilinen bir husustur. Yani Allah’a inanmaksızın O’na ibadet etmenin nasıl ki bir anlamı yoksa yalnızca boş bir söz olarak “inandım” demenin de bir anlamının olmayacağı açıktır."

Yukarıdaki paragrafın neticesi olarak Nûh suresinde karşımıza çıkan husus aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İbadet tevhidden önce zikredilmiştir.
Soru Açıklaması

İlâhî risâletlerde inancın mistik veya soyut bir mefhum olmadığı, bilakis inanç ve eylemin birbiri ile bütünleştiği veya inancın teorik boyutunun yanı sıra bir de pratik boyutununolduğu bilinen bir husustur. Yani Allah’a inanmaksızın O’na ibadet etmenin nasıl ki bir anlamı yoksa yalnızca boş bir söz olarak “inandım” demenin de bir anlamının olmayacağı açıktır. Bu yüzden ibadet tevhidden önce zikredilmiştir.

4.

Haşr Suresi 19. ayette geçen “Allah’ı unutmak” ile ifade edilmek istenen nedir?

Doğru Cevap: "B" Allah’a karşı kulluk borcunu umursamama
Soru Açıklaması

“Allah’ı unutmak”tan maksadın, Allah’ın kulu olduğu bilincinden yoksunluk ve O’na karşı kulluk borcunu umursamama olduğu anlaşılmaktadır. Tövbe suresinin 67. ayetinde aynı fiil kullanılarak münafıkların Allah’ı umursamadıkları, Allah’ın da onları kendi hallerine bıraktığı, yani O’nun yardımına la^yık görülmedikleri ve kendi tercihlerinin sorumluluğuyla baş başa kaldıkları belirtilmiştir.

5.
Seçeneklerden hangisi Nuh suresinin ilk ayeti 'Şüphesiz biz Nûh’u kavmine “kendilerine, elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye peygamber olarak gönderdik.' ile  birlikte verilen mesajlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberlik görevinin Allah tarafından verilen bir görev olduğu
Soru Açıklaması

Sûre, peygamberlik misyonunun kaynağını vurgulayan ve bu gerçeğipekiştiren bir ifadeyle başlamaktadır. Peygamberler birer beşer olmaklabirlikte hitap ettikleri tüm fertlerden bazı yönleriyle farklıdırlar. Onlarıntemel görevi tevhid çizgisinden sapmış, dolayısıyla fıtratlarına yabancılaşmış olan insanları yaratılış gayelerine uygun bir kemale ulaştırmaktır. Bu, zorlu bir görevdir. Çünkü her peygamber önce tek başınadır. Karşısında asırların bilinçlere kazımış olduğu, sapkın, şaşkın ve fıtrata yabancı kültür ve ideolojiler vardır. Birey ve toplum söz konusu olduğunda yapılabilecek en zor işlerden birisi de hiç şüphesiz yerleşik kültürü, geleneği ve ideolojiyi değiştirmektir. Peygamber, bu değişimi önce tek başına üstlenen adamdır. O kavminin karşısına aykırı bir sesle çıktığında yalnızdır. Hatta bazen yanında en yakın akrabaları bile yoktur. O babasını, oğlunu ve eşini bile kendisine karşı mücadele veren gruplar arasında bulabilir. İşte onun görevi bu yüzden görevlerin en zorudur. Böylesine zor bir görevi üstlenen kişi, öncelikle iman ve ahlak bakımından son derece kusursuz olmalıdır. Cesaret, sabır, hikmet, söz ve fiillerdeki güzellik onun vazgeçilmez özellikleri arasında yer alır. Zira ancak böylesine yüksek ahlaki değerlere sahip olan kimseler bu zor görevi başarabilirler. Elbette peygamberleri Allah kendi iradesi ile seçer. O çalışmakla elde edilen bir paye değildir. Bununla birlikte Onun peygamber olarak seçtiği kimselerde bu özelliklerin hepsi bulunur. Onlarda bu özelliklerin bir kısmı, derece bakımından farklılık arz edebilir. Ancak hepsinde bu özellikler en azından görevlerini rahatlıkla yerine getirebilecekleri ölçüde bulunur.

6.

Fatiha suresinde geçen ve "her durumda Allah’ın büyüklüğünü ve yüceliğini dilegetirmek ve kabul etmek" anlamına gelen ifade hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Hamd
Soru Açıklaması

Hamd: Arapçada hamdın anlamları arasında en dikkati çeken husus hertürlü övgü demektir. Öyle ya bütün kainatı yoktan var eden Allah’ı elbetteher türlü övgü ile anmak gerekir. Zaten Allah da kendisini böyle övmemizibu surenin ilk ayetinde hem ilke olarak hem de O’nu O’na yakışır bir biçimde övmemiz gerektiğini adeta bize öğretiyor. Zaten Allah’ı övme işi aslında tam anlamıyla kavranılacak olsa Müslümanların her işlerinde ilk dönemlerde vedaha sonra da zaman zaman elde ettikleri başarıları daima elde etmeimkânları olacaktır. Burada şunu da ifade etmek isteriz: Hamd ve şükür çoğuzaman birlikte akla gelebilir. Ama aralarında şu farkın olduğunu bilmekgerekir: Şükür nimet verenin büyüklüğünü, verdiği nimetten dolayı itirafetmektir. Hamd ise her durumda Allah’ın büyüklüğünü ve yüceliğini dilegetirmek ve kabul etmek demektir. Buna göre şükür sadece nimetten dolayıyapılmaktadır. Hamd ise böyle değildir (Kurtubi, Tefsir, I, 133-134; EbuHilal el-Askeri, el-Furuku’l-Luğaviyye, s. 35.). 

7.
Fatiha suresi nüzûl sıralamasında kaçıncı suredir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması

Fatiha süresi nüzûl sıralamasında 5. sûredir. Doğru cevap E seçeneğidir.

8.

I. Nadîroğulları Yahudileri

II. Kaynukaoğulları Yahudileri

III. Şeytan

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Haşr suresinde sözünü tutmama ve küstahlığa örnek olarak geçmektedir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Söz konusu ayet şu şekildedir:

"Ey Müminler! Bu Nadîroğulları Yahudilerinin durumu, kendilerinden kısa bir süre önce döneklik ve küstahlıklarının bedelini Medine’den sürgün edilmekle ödeyen, ahirette de çok feci bir azaba mahkûm edilecek olan Kaynukaoğulları Yahudilerine benzer. 16. Yahudi yandaşlarına yardım sözü verip ardından döneklik eden o münafıklara gelince, bunların durumu ise şeytanın insanla ilişkisine benzer. Şöyle ki şeytan, insana ilkin, “Allah’ı inkâr et!” diye telkin eder. İnsan inkâr edince de, “Artık seninle hiçbir ilgi ve alakam yoktur. Çünkü ben, bütün varlıkların rabbi Allah’tan korkarım.” diyerek çeker gider." Doğru cevap E'dir.

9.

Nuh suresinde vurgulanan konu nedir?

Doğru Cevap: "A" Peygamberin çağrısına kulak vermeyip küfürde isyan eden kimselerin sonunda bir azapla cezalandırılacağı
Soru Açıklaması

Nuh suresi Peygamberin çağrısına kulak vermeyip küfürde isyan eden kavminin sonunda bir azapla cezalandırıldığından bahseder.

10.

Lokman suresi 13. ayette, Lokman tarafından oğluna verilen ilk nasihat aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Şirk
Soru Açıklaması

Lokman Suresi 13. Ayet: "Vaktiyle Lokman, oğluna nasihat ederken şöyle demişti: "Yavrum! Sakın Allah’a ortak koşma! Çünkü Allah’ın ilahlığına ortak koşmak çok büyük bir zulümdür.” Lokman’a verilen hikmetin çerçevesi çizilirken tevhid inancının başta geldiği görülmektedir. Esasen bu, şükrün de birinci şartıdır; bu sebeple Lokman, kendisi Allah’ın birliğine inandığı gibi çocuğuna da şirkten uzak durmayı öğütlemiştir. Doğru cevap A seçeneğidir.

11.

Haşr Suresi'nin 2. ayetinde Nadiroğulları nasıl anılmışlardır?

Doğru Cevap: "A" Ehl-i kitap olarak
Soru Açıklaması

Ayette Nadi^roğulları doğal olarak ‘Ehl-i kitap’ olarak anılmışlardır; zira onlar Medine’deki üç Yahudi kabilesinden biridir. Yine onların ‘inka^rcı’ olarak nitelendirilmesi, Hz. Peygamber’ in gerçekten kendi kutsal metinlerinde bildirilen Allah’ın Elçisi olduğunu kabul ve ilan etmiş olmalarına rağmen daha sonra ihanet ederek ona karşı çıkmış olmalarındandır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresi için doğru bilgidir?

Doğru Cevap: "A" Fatiha suresi Mekke döneminin ilk yılında inmiştir.
Soru Açıklaması

Fatiha suresi Mekke döneminin ilk yılında tamamı bir defada inen surelerdendir. Genel olarak dördüncü ve beşinci sırada indiği ifade edilmektedir. Yedi ayettir. Surenin Medine döneminde indiğine dair Mücahid’den bir rivayet yer almaktadır. Ancak bu rivayetle ilgili olarak Vahidi Hüseyin b. Fadl’ın şu sözünü kaydetmektedir: “Her alimin bir kusuru, bir hatası vardır. İşte bu da Mücahid’in yaptığı bir yanlıştır. Çünkü o bu sözünde tek kalmıştır ve alimler ondan (bu konuda) ayrılmışlardır” (Vahidi, Esbabü’n-Nüzûl, s. 22-23). Fatiha ile ilgili olarak bir defa Mekke ve bir defa da Medine’de indiğine dair rivayetler ise tutarlı değildir. Zira her iki dönemde indirilmesinin bir anlamı olması gerekir. Hâlbuki bu sure ile ilgili olarak iki defa indirilmesinin herhangi bir nedeni bulunmamakta veya bu konuda herhangi bir rivayet yer almamaktadır. Kur’an’dan ilk inen ayetler Fatihanın ayetleri olmayıp Alak suresinin ilk beş ayetleridir

13.

Haşr suresinde anılan "fey" kelimesi ne anlamda kullanılmıştır ? 

Doğru Cevap: "C" Nadiroğulları kabilesinin bıraktığı taşınmazlar için.
Soru Açıklaması

Surede anılan fey, Nadi^roğulları’nın bıraktığı taşınmaz mallardan bahsetmek için kullanılmıştır.. ‘Ganimet’ anlamında kullanılan enfa^lden ayrı olarak ‘Barış yoluyla elde edilen savaş gelirleri’ anlamına gelir.

14.

Deneme

Doğru Cevap: "B" dd
Soru Açıklaması
15.

Cehennemliklerin cezalandırılmasıyla, cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli olan meleklere ne denir?

Doğru Cevap: "A" Hazene
Soru Açıklaması

Hazene, hâzin isminin çoğuludur. Cehennemliklerin cezalandırılmasıyla, cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli olan meleklere denir. Bu kelime, Zümer 39/71. ayette cehennem, 73. ayette ise cennet görevlileri için kullanılmıştır. Doğru yanıt A'dır.

16.

Lokman Suresi 13. ayette başlayan Lokman'ın oğluna verdiği ilk öğüt iman hakikatini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Tevhid inancı
Soru Açıklaması

Lokman’a verilen hikmetin çerçevesi çizilirken tevhid inancının başta geldiği görülmektedir. Esasen bu, şükrün de birinci şartıdır; bu sebeple Lokman, kendisi Allah’ın birliğine inandığı gibi çocuğuna da şirkten uzakdurmayı öğütlemiştir.

17.
"Fatiha" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir şeyi açan
Soru Açıklaması

Fatiha kelimesinin anlamı "bir şeyi açan" demektir. Aslında Kur’an-ı Kerim’e bir giriş ve hatta Kur’an’ın özeti mahiyetinde olduğunu kabul edenler bulunmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

18.

Fatiha suresi ile ilgili, seçeneklerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" Kur'an'ın bir özeti mahiyetinde olduğu
Soru Açıklaması

Fatiha suresi Mekke döneminin ilk yılında tamamı bir defada inensurelerdendir. Genel olarak dördüncü ve beşinci sırada indiği ifadeedilmektedir. Yedi ayettir. Surenin Medine döneminde indiğine dairMücahid’den bir rivayet yer almaktadır. Ancak bu rivayetle ilgili olarakVahidi Hüseyin b. Fadl’ın şu sözünü kaydetmektedir: “Her alimin bir kusuru,bir hatası vardır. İşte bu da Mücahid’in yaptığı bir yanlıştır. Çünkü o busözünde tek kalmıştır ve alimler ondan (bu konuda) ayrılmışlardır” (Vahidi,Esbabü’n-Nüzûl, s. 22-23). Fatiha ile ilgili olarak bir defa Mekke ve bir defada Medine’de indiğine dair rivayetler ise tutarlı değildir. Zira her ikidönemde indirilmesinin bir anlamı olması gerekir. Hâlbuki bu sure ile ilgiliolarak iki defa indirilmesinin herhangi bir nedeni bulunmamakta veya bukonuda herhangi bir rivayet yer almamaktadır. Kur’an’dan ilk inen ayetlerFatihanın ayetleri olmayıp Alak suresinin ilk beş ayetleridir.Fatiha kelimesinin anlamı bir şeyi açan demektir. Aslında Kur’an-ıKerim’e bir giriş ve hatta Kur’an’ın özeti mahiyetinde olduğunu kabuledenler bulunmaktadır. Bilindiği gibi Kur’an’ın birçok suresi bir defadainmemiş, parça parça (müneccemen) inmiştir.

19.

Kur'an'da müstakil olarak tek bir konuyu ele alan ve başka konulara dolaylı yollardan değinen surelerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nuh
Soru Açıklaması

Kur'an'da Nuh suresi müstakil olarak Nuh peygamber ve kavminden bahseder

20.
Lokman suresinde kaç ayet bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" 34 ayet
Soru Açıklaması

Lokman Suresi Mekke döneminin ortalarında inmiştir. 34 ayettir. Hikmet verilen Lokman’ın hikmet dolu nasihatlerine yer veren bu sureye, 12 ve 13. ayetlerde geçen Lokman ismi verilmiştir. Doğru cevap A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.