Tefsir
Deneme Ara Sınavı 8
1.

Nûh sûresi hem mushaf hem de nüzul sırasına göre kaçıncı suredir?

Doğru Cevap: "C" 71.
Soru Açıklaması

Hem mushaf hem de nüzul sırasına göre yetmiş birinci sûre olan Nûh sûresi Nahlsûresinden sonra, Ibrahim sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

2.

Fatiha kelimesinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Bir şeyi açan
Soru Açıklaması

Diğerleri Fatihanın adlandırıldığı isimlerin anlamıdır.

3.

Seçeneklerden hangisi Fatiha suresinde geçen Âlem'in özelliklerinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Ebediyet
Soru Açıklaması

Alem'in özellikleri yaratılmışlık, düzen ve gaye olup bu özelliklerin her birinin kendi içinde Allah'ın kudretini gösteren açıklamaları vardır. Alem'in bir başlangıcı olduğu gibi, sonu da vardır. bu nedenle ebediyet alemin özelliklerinden biri değildir.

4.

Allah'ın her türlü kusurdan, noksanlıktan uzak, kutsalın kaynağı olduğunu ifade eden sıfatı hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kuddüs
Soru Açıklaması

O Allah ki, kendisinden başka kulluk edilecek hiç bir otorite, hiç bir ilâh yoktur! O, mutlak hükümranlık sahibi, mülkün hakiki maliki: Melik’tir. Her türlü kusurdan, noksanlıktan uzak, kutsalın kaynağı: Kuddüs’tür. İslâm, kurtuluş, huzur ve esenliğin kaynağı: Selâm’dır. İman, güven ve emniyet veren: Mümin’dir. Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan; iyi ile kötüyü belirlemede mutlak otorite sahibi: Müheymin’dir. Gerçek anlamda kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan: Aziz’dir. Dağınıkları toparlayan, yaraları sarıp sarmalayan; gücüne karşı konulamayan, sonsuz kudret sahibi, her şartta iradesini yürüten: Cebbâr’dır. Her konuda yüceliğini gösteren, yüceliğiyle övünmeye hakkı olan, büyüklüğünde sınırsız olan: Mütekebbir’dir.

Doğru cevap B'dir.

5.

Bir hadîs-i şerifte "Allah'a O'nu görüyormuş gibi ibadet etmek." şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" ihsan
Soru Açıklaması

Bir hadiste ihsan, “Allah’a O’nu görüyormuş gibiibadet etmektir.” (Buhârî, “İmân”, 37; Müslim, “İmân”, 5-7) buyrulmuştur.

6.

Mülk suresinde kaçıncı ayetten itibaren Mekkeli müşriklere hitap edilmektedir?

Doğru Cevap: "B" 13
Soru Açıklaması

Mülk suresinde 13. ayetten itibaren hitap, Mekkeli müşrikleredir.  Doğru yanıt B'dir.

7.

Aşağıdaki ayetlerden  hangisinde ilk defa Allah ismi iniş sırasına göre yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Fatiha
Soru Açıklaması

Allah ismi ilk defa Fatiha Suresi'nde iniş sırasına göre yer almaktadır. O ana kadar inen ayetlerde devamlı olarak 'Rabb' kelimesi geçmektedir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi "İslam, kendisinden önce olan şeyleri silip atar" hadisi-i şerifi açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "B" İslam'a giren kişinin, daha önce işlemiş olduğu günahlar silinir.
Soru Açıklaması

"İslam, kendisinden önce olan şeyleri silip atar" ifadesi İslam'a giren kişinin, daha önce işlemiş olduğu günahları silinir anlamına gelmektedir. Doğru cevap B'dir.

9.

Hangi ayetlerde Allah'ın isimleri/sıfatları zikredilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Son üç ayette
Soru Açıklaması

Son üç ayette Allah'ın isimleri/sıfatları geçmektedir. Doğru cevap E'dir.

10.

I. Bir karşılık beklemeden iyilik edip sevindirmek

II. Bozgunculuk yapanlarla mücadele etmek

III. Bir şeyi iyi bilmek ve iyi yapmak

IV. İntikam duygularından uzak yaşamak

V. Allah’a O’nu görüyormuş gibi ibadet etmek

Yukarıdakilerden hangileri, “muhsinîn” kelimesinin türediği ihsan kavramının anlamları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" I, III ve V
Soru Açıklaması

“Allah’a kulluk görevlerini içtenlikle yerine getiren kimseler” olarak çevrilen “muhsinîn” kelimesinin türediği ihsan kavramının iki anlamı vardır: Biri karşılık beklemeden iyilik edip sevindirmektir. Diğeri ise, bir şeyi iyi bilmek ve iyi yapmaktır. İhsan kavramı, Allah’a imanı ve ibadeti de içermektedir. Nitekim bir hadiste ihsan, “Allah’a O’nu görüyormuş gibi ibadet etmektir.” (Buhârî, “İmân”, 37; Müslim, “İmân”, 5-7) buyrulmuştur. Doğru cevap C seçeneğidir.

11.
On günlük bir mühlet istediler Medine’li bir grup münafık Araplarla tuzak hazırladılar Bütün mallarıyla Medine’yi terk etmiş gibi göründüler

Haşr suresi kapsamında Peygamber Efendimiz (SAV) Mekkeli Kureyş’lilerle anlaşan Yahudilere sunduğu alternatiflerden sonra; Yahudiler yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yaptılar?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Görünüşte bu ikinci şıkkı kabul eden Yahudiler, on günlük bir mühlet istedi ve bu istekleri kabul edildi. Bu arada, başlarını Abdullah b. Ubeyy’in çektiği Medine Arapları arasındaki münafık bir grup ile gizlice bir tuzak hazırladılar.

12.
Allah'ın "Aziz" ismi, hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan
Soru Açıklaması

Allah, Aziz'dir. Yani; gerçek anlamda kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olandır. Doğru cevap D seçeneğidir.

13.

Allah’a karşı çıkanların pişmanlıkları mülk suresinin kaçıncı ayetinde açıkça ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "D" 10. ayetinde
Soru Açıklaması

10. ayette ise, Allah’a karşı çıkanların pişmanlıkları açıkça ifade edilmektedir. Doğru D'dir.

14.

İmanın daha üst bir hali, eyleme ve ruha dönüşmüş halini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Haşyet
Soru Açıklaması

12. ayette geçen haşyet kelimesi, imanın daha üst bir hali, eyleme ve ruha dönüşmüş halidir. Doğru cevap A'dır.

15.

Lokman Suresi 20. ayetinde geçen "kitâbün münîr" ifadesi nasıl açıklanmıştır?

Doğru Cevap: "A" İlâhî vahiy
Soru Açıklaması

Ayetteki “ilim” akla veya nakle dayanan bilgi, “hüdâ” akıl ve basiret, “kitâbün münîr” ise ilâhî vahiy olarak açıklanmıştır.

16.

Lokman Suresi 22. ayetine göre "içten bir kulluk sergileyerek Allah'a yönelme" şeklinde dinî bir anlam içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Muhsin
Soru Açıklaması

“Samimi bir kulluk bilinciyle” diye çevirdiğimiz muhsin kelimesi, sözlükte “iyilik eden, güzel davranan, yaptığını güzel yapan” gibi anlamlara gelir. Ancak bu bağlamda özellikle “içten bir kulluk sergileyerek Allah’a yönelme” şeklinde dinî bir anlam içerdiği anlaşılmaktadır. Nitekim bir hadiste, muhsin kelimesinin mastarı olan ihsan kavramı, “Allah’a O’nu görüyormuş gibi ibadet etmektir” şeklinde açıklanmıştır.

17.
Her türlü kusurdan, noksanlıktan uzak, kutsalın kaynağı: Kuddüs’tür. Kurtuluş, huzur ve esenliğin kaynağı: Sela^m’dır.  Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan; iyi ile kötüyü belirlemede mutlak otorite sahibi: Müheymin'dir Dağınıkları toparlayan, yaraları sarıp sarmalayan; gücüne karşıkonulamayan, sonsuz kudret sahibi, her şartta iradesini yürüten: Aziz’dir.

Haşr suresinin son ayetlerinde geçen ve yukarıda sıralanan Allah'ın güzel isimlerden hangileri doğru olarak karşılığı verilmiştir.

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

Dağınıkları toparlayan, yaraları sarıp sarmalayan; gücüne karşıkonulamayan, sonsuz kudret sahibi, her şartta iradesini yürüten manasına gelen Allah'ın güzel ismi Aziz değil Cebbar olacaktır.

18.

Deneme

Doğru Cevap: "B" dd
Soru Açıklaması
19.

Hz. O¨merin , toplum olarak elde edilen malların dağıtılması ile ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "D" Kamu gelirlerini arttıran bir kaynak haline getirilmesi.
Soru Açıklaması

Hz. O¨mer, toplum olarak elde edilen ve üretilen maddi^ değerlerin belirli kişilerin ellerinde tedavül edip kalmaması, sosyal adaletin sağlanması ve refahın geniş kitlelere yayılması gereğini vurgulayan bir ifade olarak anlamıştır.

“Ganimetlerin aranızdaki varlıklı kimselerin tekelinde olan bir servet ve güç kaynağına dönüşmemesi için Allah dağıtımın böyle olması gerektiğine hükmetmiştir”

20.

Peygamberlerin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tevhid çizgisinden sapmış, dolayısıyla fıtratlarına  yabancılaşmış olan insanları yaratılış gayelerine uygun bir kemale ulaştırmaktır.
Soru Açıklaması

Bütün peygamberlerin temel görevi, tevhid çizgisinden sapmış, dolayısıyla fıtratlarına yabancılaşmış olan insanları yaratılış gayelerine uygun bir kemale ulaştırmaktır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.