Tefsir
Deneme Ara Sınavı 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi'nde belirtilen ilahlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Vedd
Soru Açıklaması

Vedd, Nuh Suresi'nde geçen ilahlardan biridir. Lat, Menat, Uzza ve Hübel bu surede geçmez.

2.
Savaş için toplanma Kalkışma Ayaklanma İlerleme

Hangi şık 'Haşr' kelimesinin anlamlarının tamamını kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması

Medine döneminin 4. yılında inmiştir. 24 ayettir. Sure ismini 2. ayetinde geçen haşr ifadesinden alır. Ahirete ilişkin olarak kullanıldığında ‘toplanma’ anlamına gelen haşr, bu surede olguya uygun olarak ‘kalkışma, ayaklanma, savaş için toplanma’ anlamlarına gelmektedir. Diğer taraftan, İbn Abba^s gibi bazı sahabi^ bu sureden ‘Beni^ Nadi^r Suresi’ olarak bahsetmişlerdir.

3.

Fatiha suresinin tamamı kaç seferde inmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması

Fatiha suresi Mekke döneminin ilk yılında tamamı bir defada inen surelerdendir.

4.

4-5. ayetlerde, 3. ayetin sonundaki “muhsinîn”in hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?

Doğru Cevap: "E" Dünyada korku ile ümit arasında yaşarlar.
Soru Açıklaması

4-5. ayetlerde, 3. ayetin sonundaki “muhsinîn”in üç özelliğinden bahsedilmektedir:1. Müslümanlığın vazgeçilmez şartı olan namaza gereken dikkati ve devamlılığı göstererek dosdoğru kılarlar. Böylece günde beş kez Allah’ın huzurunda durarak O’nunla aralarındaki bağı sürekli canlı tutarlar.2. Refah ve zenginliği toplumun tüm katmanlarına yaymak üzere zekâtı verirler. Çünkü kendi mallarında yoksulların hakkı olduğuna inanırlar. Hiçbir maddî karşılık ve teşekkür beklemeden sadece Allah’ın hoşnutluğunu elde edebilmek için onlara harcamada bulunurlar.3. İlâhî adaletin tam olarak gerçekleşeceği, dünyada yapılan bütün eylemlerden ötürü hesabın görüleceği bir öte dünyanın varlığına tüm kalpleriyle iman eder ve bu inanç doğrultusunda hayatlarını şekillendirirler. 

5.

Hangisi Nuh kavminin, Nuh peygamberin davetine karşı koymak için kullandıkları itiraz yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" uyarıcılığını kabul ederler
Soru Açıklaması

uyarıcılığını kabul etmek Nuh (a.s)'ın davetini kabul etmektir.

6.
Mülk suresinde hangi ayet grubunda Allah’ı ve peygamberini inkâr eden müşriklere, daha önce yaşayan kâfir toplumların başına gelen azaplar hatırlatılarak kendilerine çeki düzen vermeleri istenmektedir?
Doğru Cevap: "A" 16-18
Soru Açıklaması

Mülk suresinde 16.-18. ayetler ''16. O gökyüzündekinin, sizi yerin dibine batırmasından güvende misiniz? O vakit bakarsınız ki, o yeryüzü çalkalanıyordur. 17. Yoksa o gökyüzündekinin üzerinize (yok edici) bir rüzgâr gönderivermesinden güvende misiniz? O vakit, uyarmamın nasıl olduğunu bilirsiniz. 18. Gerçekten onlardan öncekiler de yalanladılar. Ancak (Beni) inkâr etmek nasılmış (gördüler).'' şeklinde inmiştir. Bu ayet grubunda, Allah’ı ve peygamberini inkâr eden müşriklere, daha önce yaşayan kâfir toplumların başına gelen azaplar hatırlatılarak kendilerine çeki düzen vermeleri istenmektedir. Nimetler, ihsanlar ve ikramlar zikredilmiş, bunlara karşı şükür beklendiği ifade edilmiştir. Hal ve hareketlerini değiştirmeyenlerin başlarına gelecekler, daha önce aynı tutum ve davranışı sergileyenlerin başlarına gelenlerden farklı olmayacaktır. Doğru yanıt A'dır.

7.

Besmelede yer alan "Rahman" ve "Rahim" kelimeleriyle ilgili seçeneklerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Rahman Allah'ın zatında bulunan bir özelliktir. Rahim ise bu özelliğin mahlukata yansımasıdır.
Soru Açıklaması

Besmelede yer alan “rahman ve rahim” isimleri ile ilgili olarak şunlarısöyleyebiliriz: Rahman Allah’ın zatında bulunan bir özelliktir. Bu özelliğinmahlûkata yansıması ise rahim demektir (Abduh, Reşit Rıza, Menar, I, 40).Rahman, çok merhametli olan, rahim ise mahlûkatı bağışlayan, onlara acıyandemektir. Bundan dolayı Rahman isminin insanlara isim olarak verilesi doğrudeğildir. Ama Rahim ismini kullanmada herhangi bir sakınca yoktur. Rahmandünyada inansın inanmasın herkese rızkını bir şekilde veren ama çalışanlaradaha çok veren demektir. Rahim ise ahirette (öldükten sonra varılacak yerolan öteki dünyada) adaletiyle herkese hak ettiklerinin karşılığını verenanlamına da gelir.

8.

Aşağıdaki isimlerden hangisinin insanlara verilmesi doğru olarak kabul edilmez?

Doğru Cevap: "D" Rahman
Soru Açıklaması

Rahman Allah'ın zatında bulunan bir özelliktir. Çok merhametli olan anlamına gelir. Bundan dolayı Rahman isminin insanlara verilmesi doğru olarak kabul edilmez.

9.

Besmele Fatihadan bir ayet sayılırsa buna göre Fatiha suresi kaç ayetten oluşur?

Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması

Fatiha suresi Mekke döneminin ilk yılında tamamı bir defada inen surelerdendir. Genel olarak dördüncü ve beşinci sırada indiği ifade edilmektedir. Yedi ayettir. Besmele Fatihadan bir ayet sayılırsa buna göre sırada’l-lezine diya başlayan ve sonuna kadar devam eden kısım bu defa bir ayet ve Fatiha’nın yedinci ayeti olarak kabul edilir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi Fatiha Suresi için doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Surenin başında  besmele yoktur.
Soru Açıklaması

Fatiha suresi Mekke döneminin ilk yılında tamamı bir defada inen surelerdendir. Yedi ayettir. Fatiha kelimesinin anlamı bir şeyi açan demektir. Bu surenin ve Tövbe suresi hariç diğer bütün surelerin başında besmele vardır. 

11.

Hangisi "rahman" kelimesi için söylenemez?

Doğru Cevap: "A" Kur'an'da 114 defa geçer
Soru Açıklaması

Kur'an'da 57 defa geçer. Cevap A şıkkıdır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın "rahman" sıfatı ve "rahman" kelimesi ile ilgili yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Allah'ın rahman sıfatı sadece mümin kulları içindir; kafirleri kuşatmaz.
Soru Açıklaması

Allah'ın rahman sıfatı, rahîm sıfatından daha kapsamlıdır. Yüce Allah, rahman sıfatının gereği olarak yarattığı bütün varlıklara merhamet eder. Bu konuda mümin-kâfir ve itâatkâr-âsi ayırımı yapmaz. O'nun merhameti her şeyi kuşatmıştır. Rahîm ismi rahman ismine göre daha özeldir. Allah sadece imân edip sâlih amel işleyenlerden razı olur ve onları cennetine koyar. Mümin olmayanlar, Allah'ın dünyadaki nimetlerinden yararlanırlarsa da ahiretteki nimetlerinden mahrum kalırlar. "Rahman" ve "rahîm" kelimelerinin bu anlamı sebebiyle: Allah, dünya ve âhiretin, mümin ve kâfir herkesin rahmanı iken; âhiretin ve müminlerin rahîmi denilmiştir. Doğru cevap E seçeneğidir.

13.

Nûh suresi kendini tebliğ ve davet faaliyetlerine adayan kimseler için neden önemlidir?

Doğru Cevap: "D" Surede Nûh aleyhisselamın davet faaliyeti sistematik bir bütünlük içinde anlatıldığı için.
Soru Açıklaması

Surede Nûh aleyhisselamın davet faaliyeti sistematik bir bütünlük içinde anlatıldığı için bu sure tebliğ ve davet faaliyetleri yapacaklara çok şey anlatmaktadır.

14.

Haşr suresi kaç ayetten oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "B" 24
Soru Açıklaması

Haşr suresi, Medine döneminin 4. yılında inmiştir. 24 ayettir. Sure ismini 2. ayetinde geçen haşr ifadesinden alır. Doğru cevap B seçeneğidir.

15.

“Rabbim! Beni, ana baba mı, inanmıs olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bagısla, zalimleri ise dâima helak et.” ayeti, Nûh Suresi'nin kaçıncı ayetidir?

Doğru Cevap: "E" 28
Soru Açıklaması

İlgili ayet, Nûh Sûresinin sonunda, dua ve beddua ihtiva eden 28. ayettir.

16.

I.Allah'a inanmak

II. Ahirete inanmak

III.Dosdoğru olmak

IV.Peygamberlere inanmak

Hangisi Fatiha suresinde vurgulanan temel unsurlardır?

Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması

Fatiha suresinde vurgulanan üç temel unsur vardır ama bunların içinde peygamberlere inanmak yoktur. Cevap A şıkkıdır.

17.

Seçeneklerden hangisi Nuh suresini Kur'andaki birçok sureden farklı kılan özelliklerinden biridir? 

Doğru Cevap: "E" Konu birliği ve iç bütünlüğüne sahip olması
Soru Açıklaması

Konu birliği ve iç bütünlüğünün olduğu görülen sûrelerden biri de Nûhsûresidir. Nûh sûresi sadece Nûh (as)’dan bahsetmektedir. Üslup olarak  sûrelerde konu arasına başka konular sokuşturulduğu halde bu sûrede  bütünlüğü ara fasılalarla hiç bozulmamıştır. Nûh sûresi bu yönüyle tarihe  mal olmuş bir olayın ve tarihî şahsiyet olarak bir peygamberin hayatından, inanç problemi olan bir kavim ile bu problemi aşmada onlara yol gösterip  yardımcı olma çabası içinde çırpınan bir peygamber ve bu faaliyet ekseninde yoğunlaşan ilişkilerden bahseden bir sûredir. Ancak sûrede coğrafî anlamda yer, tarihi anlamda zaman belirtilmediği gibi, şahıslarla ilgili de fizyolojik veya biyolojik bilgilere rastlanmaz. Dolayısıyla Nûh (as)’un hayat hikayesine dair bu türden teferruatlara yer verilmediği gibi, toplumu ile ilgili de bu anlamda bir bilgiye rastlanmaz. 

18.

Halik, Fatır ve Bedi kavramları Alem'in hangi özelliği ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Yaratılmışlık
Soru Açıklaması

Yaratılmışlık özelliği ile ilgilidir. Cevap A şıkkıdır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi doğru yoldan sapmış anlamına gelir?

Doğru Cevap: "A" Fasık
Soru Açıklaması

Fasık, Allah’a isyan etmeyi adet haline getirmiş, doğru yoldan sapmış anlamına gelir.

20.

Deneme

Doğru Cevap: "A" ss
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.