Tefsir
Deneme Final Sınavı 1
1.

Kur’an-ı Kerim’de insan hangi yönlerden anılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de insan bir yönden aciz, bencil, kibirli, nankör bir varlık olarak tanıtılırken diğer yönden de bilen, aklını kullanan, şerefli, değerli, hür ve özgür iradeye sahip bir varlık olarak da tanıtır.

2.

“Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma. Ve onlardan sakın ki Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırmasınlar (en yeftinûke). Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardı” (Maide 5/50)

Yukarıdaki ayette fitnenin hangi anlamına vurgu yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Saptırma, ayartma
Soru Açıklaması

Medîne’de Yahudilerin Hz. Peygamber’i Allah’ın hükümlerinden uzaklaştırma gayretleri karşısında kendisinden takınması istenilen tavrı bildiren “Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma. Ve onlardan sakın ki Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırmasınlar (en yeftinûke). Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardı” (Maide 5/50) meâlindeki âyette en yeftinûke formunda yer alan fitne, ‘vazgeçirme, hedefinden uzaklaştırma, aldatma, doğru yoldan alıkoyma, daha çok aldatma ve şaşırtma yoluyla saptırma’ anlamlarında kullanılmaktadır.

Doğru cevap A'dır.

3.

“Her nefis ölümü tadacaktır. Bir fitne olarak sizi hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz.” Mealindeki 21/Enbiya suresinin 35. Ayetinde geçen fitne kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır.

Doğru Cevap: "C" İmtihan
Soru Açıklaması

Bu ayetteki fitne kavramını müfessirler imtihan olarak tefsir etmişlerdir.

4.

I. Allah’ın birliği 

II. Allah'ın merhameti 

III. Doğruluk

Verilenlerden hangisi ya da hangileri Fatiha'nın vermek istediği derslerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Allah’ın birliği, Allah'ın merhameti, Doğruluk Fatiha'nın vermek istediği derslerdendir.

5.

Deneme

Doğru Cevap: "C" gg
Soru Açıklaması
6.

Kâfir; Allah’ın varlık ve birliğini, nübüvveti ve ahireti inkâr eden kimsedir.

Maruf; işleri düzenlemek, atın yelesini kırkmak, çok koku sürünmek, kokusu güzel olmak ve kavmin reisi, başkanı olmak, bilmek, idare etmek, itiraf etmek, ikrar etmek, sabretmek, koku sürünmeyi terketmek gibi hem müspet hem de menfi anlamlara gelmektedir

Nekrâ, deha, zeka demektir. Çok kötü iş anlamına da geldiği bilinmektedir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru tanımlanmıştır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kâfir, Allah’ın varlık ve birliğini, nübüvveti ve ahireti inkâr eden kimsedir.

S 128

Maruf; işleri düzenlemek, atın yelesini kırkmak, çok koku sürünmek, kokusu güzel olmak ve kavmin reisi, başkanı olmak, bilmek, idare etmek, itiraf etmek, ikrar etmek, sabretmek, koku sürünmeyi terketmek gibi hem müspet hem de menfi anlamlara gelmektedir

S 141

Nekrâ, deha, zeka demektir. Çok kötü iş anlamına da geldiği bilinmektedir.

7.
“Müslümanın müslümana üç günden fazla küs durması helal değildir. (Bu küs olanlar) birbirleriyle karşılaştıklarında, biri bir tarafa, diğeri öteki tarafa gider (de birbirleriyle konuşmazlar). Onların en hayırlısı, ilk selam verendir.” “Müminler birbirini sevmede, birbirine acımada tek bir vücut gibidirler. Vücudun bir organı hastalandığında, diğer organlar da uykusuzluk ve ateşle onun acısına eşlik ederler.” “Ey kalplerine iman girmediği halde, dilleriyle iman edenler! Müslümanların ayıplarını araştırmayın. Kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa, Allah da onun ayıplarını araştırır ve onu evinde rezil eder.”

Yukarıdakilerden hangisi Hucurat suresiyle ilgili hadislerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

“Müslümanın müslümana üç günden fazla küs durması helal değildir. (Bu küs olanlar) birbirleriyle karşılaştıklarında, biri bir tarafa, diğeri öteki tarafa gider (de birbirleriyle konuşmazlar). Onların en hayırlısı, ilk selam verendir.”

“Müminler birbirini sevmede, birbirine acımada tek bir vücut gibidirler. Vücudun bir organı hastalandığında, diğer organlar da uykusuzluk ve ateşle onun acısına eşlik ederler.”

“Ey kalplerine iman girmediği halde, dilleriyle iman edenler! Müslümanların ayıplarını araştırmayın. Kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa, Allah da onun ayıplarını araştırır ve onu evinde rezil eder.”

8.

İmanın karşıtı olan kelime hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Küfür
Soru Açıklaması

İmanın karşıtı küfürdür.

9.

Arapça’da sevgi anlamına gelen kaç isim bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması

Arapça’da sevgi anlamına gelen yaklaşık olarak altmış isim bulunmaktadır

10.

İlk temel anlamı yakmak, bir şeyi ateşle yakmak olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fitne
Soru Açıklaması

Fitne sözcüğünün ilk temel anlamı yakmak, bir şeyi ateşle yakmaktır

11.
Hucurat suresinin hangi ayetinin konusu insanların şeref ve haysiyetlerinin korunması üzerinedir?
Doğru Cevap: "D" 11. ayet
Soru Açıklaması

"11. Ey iman edenler! Bir topluluk, kendilerinden daha hayırlı olması muhtemel (başka) bir toplulukla alay etmesin. Kadınlar da, kendilerinden daha hayırlı olması muhtemel (başka) kadınlarla alay etmesin. Kendinizi ayıplamayın, birbirinize (kötü) lakaplar takmayın. İmandan sonra günahka^rlık ne kadar da kötü bir isimdir! Kim (yaptığı kötü işlere pişmanlık duyup) tövbe etmezse, artık onlar kendilerine zulmedenlerdir."

11. ayetin konusu, başka bir toplumsal ve ahlaki konudur: İnsanların şeref ve haysiyetinin korunması. Doğru cevap D'dir.

12.

Seçeneklerden hangisi Nuh suresi bağlamında düşünüldüğünde bütün peygamberlerin davet esaslarından biridir? 

Doğru Cevap: "D" Yalnızca Allah'a ibadet etmek
Soru Açıklaması

Nûh (as), toplumuna davetinin esaslarını bazı ifadelerle ortaya koymuştur.Bunlar, yalnızca Allah’a ibadet edip O’ndan başkasına ibadeti terk etmek;O’ndan korkmak, O’nun hoşnut olmadığı bütün işlerden sakınmak, tümgünahlardan uzak olmak ve peygamberin Allah’tan aldığı (emir ve nehiyifade eden) şeylerin tümünde ona itaat etmek diye de ifade edebileceğimizesaslardır. Bu üç temel esas bütün peygamberlerin davetlerinin de aslıdır.Dünyevî ve uhrevî diğer bütün istekler (emirler ve yasaklar, kalp ve azalarla ilgili tüm vacipler ve mendupları içine alan fiiller), bir anlamda bu üç temel esasın izah ve açılımı şeklinde yorumlanabilecek şeyler olarak daanlaşılabilir. Bir diğer ifade ile bu davet, ibadet, takvâ ve itaat içerikli veyatevhîd, me’ad (hesap ve ceza) ve nübüvvet konularının tümünü kapsamınaalacak boyutta genel esaslar ihtiva eden bir davettir.

13.

Fitne sözcüğünün Kur’an’da biçim bakımından kullanımıyla ilgili bilgiler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak paylaşılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Kur’an’da elli sekiz ayette yer alan f-t-n kök ve türevler, toplam altmış defa tekrar etmektedir.
Soru Açıklaması

Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kökünden türeyen kelimelerin Kur’ân-ı Kerîm’de geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Kur’ân’da elli sekiz âyette yer alan f-t-n kök ve türevleri toplam altmış defa tekrar etmektedir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi ayetleri ilk defa inen suredir?

Doğru Cevap: "A" Alak
Soru Açıklaması

Kur'an'a ilk inen ayetler Alak Suresi'nin beş ayetidir. Alak suresi toplam ondokuz ayettir. İlk inen Fatiha Suresi'nin ayetleri değildir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi, kâfirlerin müminlerle ilgili giriştikleri faaliyetler bağlamında, Kur’ân'da fitne ve türevleriyle ifade edilmez?
Doğru Cevap: "E" Müminleri tebşir etmek
Soru Açıklaması
Kâfirlerin müminleri dinlerinden uzaklaştırmak için giriştikleri faaliyetler, Kur’ân'da genel olarak fitne ve türevleriyle ifade edilmektedir. Kur’ân'da fitne, dinlerinden döndürmek için müminlere zulüm ve işkence yapmak, inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmak için onları baskı altında tutmak gibi anlamlarda da sıkça yer almaktadır. Kelimenin Kur’ân'da kazandığı anlamlar içerisinde belirtilen bu anlamların önemli bir yeri bulunmaktadır. Yine fitnenin Kur’ân'da önemli ölçüde yer alan diğer anlamları ise, kâfirlerin başta Hz. Peygamber olmak üzere müminleri çeşitli yollarla Allah'a kulluktan saptırma girişimleri ve müminlerin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik yıkıcı faaliyetlerdir.
16.

Seçeneklerde verilenlerden hangisi Nuh Suresinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Kavmine yaptığı uyarılar 
Soru Açıklaması

Doğru cevap A seçeneğidir.

17.

“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takvâ (Allâh’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allâh’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik.)” (A’râf 7/26) ayetinde takvâ aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "C" Hayâ
Soru Açıklaması

Meselâ, Takvâ’nın “Hayâ” ile ilişkisini şu âyette görmekteyiz “Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takvâ (Allâh’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allâh’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik.)” (A’râf 7/26). Bu âyette takvâ, dolaylı bir üslûpla, günah duygularını örtüp kapatan bir koruyucu, rûhu tezyin eden bir erdem şeklinde takdim edilmiştir. Yani elbise bedeni örttüğü, koruduğu ve süslediği gibi takvâ da hem ruhumuzun kötü duygularına set çeker hem de gönlümüzü süsler. Böyle olunca takvâ sahibi bireyin; kaba, haşin, haksız, isyankâr, şehvet düşkünü, aç gözlü, edepsiz ve hayâsız olması düşünülemez. (Kur’ân Yolu, 2007).

18.

Aşağıdakilerden hangisi amel ile fiili birbirinden ayırt eden temel farklılıktır?

Doğru Cevap: "D" Amel bilinçli bir şekilde meydana gelen davranışları anlatır, fiilde her zaman bilinç söz konusu değildir.
Soru Açıklaması

Amel bilinçli bir şekilde meydana gelen davranışları anlatır, fiilde her zaman bilinç söz konusu değildir. Fiilden daha özel bir anlam arz etmektedir. 

19.

Kur'an'da fitne kavramının geçtiği ayetler ve bu ayetlerdeki fitne kelimesinin taşıdığı değişik anlamlar tespit edilmiştir. Kur'an'da f-t-n kökünden türeyen kelimelerin taşıdığı anlamlar içinde en fazla hangi anlam geçmektedir.

Doğru Cevap: "A" İmtihan-sınav
Soru Açıklaması

Kur'an'da en fazla imtihan sınav anlamlarına gelecek şekilde bu kavram kullanılmıştır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi, fitne kavramının Kur’an’daki kullanımları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Karışıklık çıkarma
Soru Açıklaması

Toplam olarak elli sekiz âyette altmış defa tekrar eden fitne ve türevlerinin Kur’ân'da geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Kelime Kur’ân'da 'imtihan, sınama, baskı, zulüm, işkence, sapma, saptırma, ayartma, fesat, kargaşa, karışıklık çıkarma, belâ ve musibet, azap ve delilik' anlamlarında kullanılmaktadır.

Yol gösterme, Hakemlik etme, Kontrol etme, Hâkim olma fitne kavramının Kur’an’daki kullanımları arasında yer almaz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.