Tefsir
Deneme Final Sınavı 10
1.

Hangisi çevrenin bozulması ile ilgili olarak kur'an'da geçen en kapsamlı kelimedir?

Doğru Cevap: "A" Fesad
Soru Açıklaması

B şıkkı, insanın hizmetinde olması ile ilgilidir. C, d ve e şıkları yaratılmışlıkla ilgilidir. Cevap A şıkkıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi fitne kavramının Kur’an’daki kullanımları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Kasılma
Soru Açıklaması

Fitne kavramının Kur’an’daki kullanımları şu şekildedir: imtihan, deneme, sınama, baskı, zulüm, işkence, sapma, saptırma ve ayartma, fesat, kargaşa, karışıklık çıkarma, bela ve musibet, azap, delilik. 

3.

“ Allâh katında sizin en şerefliniz, .............. en ileri olanınızdır.” (Hucurât 49/13) bu ayet bağlamında Allah katında en değerli insan kimdir sorusuna uygun olarak boşluğu doğru şekilde doldurmayı sağlayan şık hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Takvada
Soru Açıklaması

Allâh’ın bütün insanları bir erkekle bir kadından yarattığı; birbirleriyle üstünlük ve soyluluk yarışına girişmek, çatışmak ve savaşmak için değil, tanışıp bilişmek için onları halklara ve kabilelere ayırdığı beyan edildikten sonra, “ Allâh katında sizin en şerefliniz, takvâda en ileri olanınızdır.” (Hucurât 49/13) buyurulmuştur. İnsanlığın eşitliği ve evrensel barışçılık ilkelerini vurgulayan bu ibarelerin peşinden, en yüksek değer ölçütü olarak takvânın zikredilmesi, bu erdemin, bahse konu ilkelere saygı anlamını içerdiğine de işaret eder.

4.

"Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir kadından yarattık. Hem sizi, ............. diye, topluluklar ve kabileler haline getirdik. Hucurat 13."

ayette insanların kavimlere ve kabilelere ayrılmasının hikmeti boş bırakılmıştır. söz konusu boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" tanışasınız
Soru Açıklaması

Ayette geçen kabileler ve topluluklar halinde farklı farklı yaratılmanın hikmeti tanışmaktır.

5.

Fitnenin kök ve türevleri, Arapça'da mecazen hangi anlamda kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" İnsanı sınama
Soru Açıklaması

F-t-n kök ve türevleri, mecazen insanı sınama ve özellikle de zor şeylerle deneme anlamında kullanılmıştır.

6.

I. Cehalet

II. Başkalarına uymak

III. Geleneklere körü körüne bağlanmak

IV. Arzularının esiri olmak

Yukarıda verilenlerden hangileri Kur’an-ı Kerim'de belirtilen insanı inançsızlığa sürükleyen hususlar olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" I - II - III - IV
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim'de belirtilen insanı inançsızlığa sürükleyen hususlar olarak cehalet, başkalarına uymak, geleneklere körü körüne bağlanmak, arzularının esiri olmak sayılabilir. 

7.

Sâlih, kendisi doğru olan, kendini düzelten, eğiten demektir

Muslih ise, kendisi doğru olmakla birlikte, başkasını da ıslâh eden/düzelten, onların yararına olacak şeyleri yapan ve yapmalarını sağlayan demektir

Fesâd Faydalanılan bir şeyin bozulmasına denir

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru tanımlanmıştır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Sâlih, kendisi doğru olan, kendini düzelten, eğiten demektir

Muslih ise, kendisi doğru olmakla birlikte, başkasını da ıslâh eden/düzelten, onların yararına olacak şeyleri yapan ve yapmalarını sağlayan demektir

Fesâd Faydalanılan bir şeyin bozulmasına denir

8.

I. Öldürmek, azap ve işkence etmek

II. Bir şeyin kalbe çok hoş ve sevimli gelmesi, hoşa gitmesi, çok beğenilmesi

III. Bir şeyi sınamak, denemek, test etmek

IV. Bir şeyi ateşin içerisine atmak, ateşte eritmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fitne kelimesinin Arap dilinde geldiği anlamlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Bütün seçenekler fitne kelimesinin Arap dilinde geldiği anlamlardandır.

9.

“Ha-Be-Be” kökünde bulunan “bağlılık” anlamı, Kur’ân’da bir kaç başlık altında toplanabilir. Allah'ı sevmenin ölçüsünün Resulullah'ı (a.s.m) sevmek olduğunu ifade eden Âl-i İmrân suresindeki ayet bu başlıklardan hangisinin altında zikredilebilir.

Doğru Cevap: "B" Bir dâvâya bağlı olmak” anlamında “Hubb”.
Soru Açıklaması

Bahse konu âyetlerin siyâkı, herhangi bir irtidat eylemine karşı Allâh ve O’nun Peygamberi’nin davasına bağlılıklarını ve sarsılmazsadakatlerini göstermeye ve isbat etmeye çağırılan mü’minlerin içinde bulunduğu cihadı içermektedir. Bu yüzden “sevgi/hubb” kelimesi burada “bir kimsenin davasına bağlı olması” anlamındadır.

10.

Salih amel ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Salih amellerin tamamını bir kişi yerine getirmelidir.
Soru Açıklaması

Kur’an’da salih amellerin tamamını bir ferdin yerine getiremeyeceği gayet açık bir biçimde vurgulanmaktadır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân'da hubb ve türevlerinin geçtiği âyet sayısıdır?

Doğru Cevap: "E" Doksan beş
Soru Açıklaması

“Sevgi” kavramının Kur’ân’daki adı “Hubb”tur. “ حب /Ha-Be-Be” kökünün türevleri Kur’ân’da 95 âyette geçmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de salih amel tekil olarak iman kelimesi ile 13 ayette zikredilmektedir. Münker kelimesinin kökü Kur’an-ı Kerim'de n-k-r 37 ayette geçmektedir. Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kök ve türevleri Kur’ân’da 58 âyette yer alır. Rahim kelimesi Kur'ân'da 114 defa geçer. Maruf kelimesinin kökü Kur’an-ı Kerim'de a-r-f 71 ayette geçmektedir.

12.
I.'İmtihan' anlamını ifade eden fitne daha çok Mekkî âyetlerde yer alır. II. Baskı, zulüm, işkence'; 'sapma, saptırma, ayartma' anlamındaki fitne daha çok Medenî âyetlerde geçmektedir. III. 'Belâ ve musîbet' 'fesat, kargaşa, karışıklık çıkarma' anlamını ifade eden fitnenin geçtiği âyetlerin tamamı Medenîdir. IV. "Azap" ve "delilik" anlamındaki fitnenin geçtiği âyetlerin tamamı ise Mekkîdir. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Netice olarak 'imtihan' anlamını ifade eden fitne daha çok Mekkî âyetlerde yer alırken, 'baskı, zulüm, işkence'; 'sapma, saptırma, ayartma' anlamındaki fitne daha çok Medenî âyetlerde geçmektedir. 'Belâ ve musîbet' 'fesat, kargaşa, karışıklık çıkarma' anlamını ifade eden fitnenin geçtiği âyetlerin tamamı Medenî, "azap" ve "delilik" anlamındaki fitnenin geçtiği âyetlerin tamamı ise Mekkîdir. Doğru cevap E'dir

13.

İnsanların fitneye düşmelerine ve dolayısıyla günaha girmelerine sebep olduğu için altın ve gümüşe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fettanan
Soru Açıklaması

Fitnenin (fitne kabul edilen bir şeyin) içine düşmek, birini fitnenin içine düşürmek, delalete düşmek. Bu manada insanların fitneye düşmelerine ve dolayısıyla (günaha girmelerine) sebep olduğu için altın ve gümüşe fettanan denişmiştir.

14.

Kur’an-ı Kerim’de 103. Sure olarak yer alan, iman ve Salih amel kelimelerinin birlikte yer aldığı ilk sure aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Asr Suresi
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de 103. Sure olarak yer alan Asr suresi içerisinde iman ve salih amelin geçtiği ilk suredir.

15.

Fitne ve türevlerinin yer aldığı âyetlerden ilk nâzil olanı aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kalem
Soru Açıklaması

Fitne ile ilgili âyetlerin nüzul sürecindeki gelişim seyrine baktığımızda; fitne ve türevlerinin yer aldığı âyetlerden ilk nâzil olanının, Mekke’de tebliğin daha yeni başladığı dönemlere rastladığını görürüz. Bu da, Kalem sûresinde geçen “Hanginizde delilik/sapıklık (el-meftûn) olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler” meâlindeki âyettir (Kalem 68/5-6).

Doğru cevap B'dir.

16.

Kendisi doğru olmakla birlikte, başkasınıda ısla^h eden/düzelten, onların yararına olacak şeyleri yapan ve yapmalarını sağlayan kişiye Kur'an'ın verdiği isim hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muslih
Soru Açıklaması

kendisi doğru olmakla birlikte, başkasınıda ısla^h eden/düzelten, onların yararına olacak şeyleri yapan ve yapmalarını sağlayan kişiye Kur'an Muslih demiştir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi meşhur müfessir Abdullah Draz'ın Takva tanımıdır?

Doğru Cevap: "D" Takva, duygusal alan üzerinde iradeyi harekete geçiren “en derin bir saygı”nın diğer adıdır.
Soru Açıklaması

“Takvâ”yı, “sevgi” ile “korku” gibi iki duygunun arasında tam merkeze yerleştiren Abdullah Draz, Allâh’ın kanunlarına tam anlamıyla “en derin bir saygı”nın diğer adının “takvâ” olduğunu söylemektedir. Draz’a göre “takvâ”, duygusal alan üzerinde iradeyi harekete geçiren güç olarak ortaya çıkmış ödev fikridir. Dolayısıyla takvâ, sevgi ve korku’nun birleşmesinden doğan bir hürmet duygusu olup, onların çift yönlü rolünü oynamakta, aynı zamanda hem hareket ettiricilik, hem de frenleyicilik görevini yapmaktadır. Özellikle bu frenleyicilik vasfından da “hayâ” kavramı doğmuştur. Hz. Peygamber de ahlâkın rûhunu “hayâ” duygusu ile tanımlamıştır

18.

Aşağıdakilerden hangisi göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanların hizmetine sunulduğunu ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Teshir
Soru Açıklaması

Teshir, göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanların hizmetine sunulduğunu ifade eder.

19.
Kur’ân'da hubb kelimesinin ve türevlerinin geçtiği âyet sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doksan beş
Soru Açıklaması

“Sevgi” kavramının Kur’ân’daki adı “Hubb”tur. Kur’ân’da türevleriyle birlikte doksan beş âyette geçer. Doğru cevap A'dır.

20.

Kur'an özelinde baktığımızda Muslihin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisini saymak mümkün değildir?

Doğru Cevap: "E" Hayvan ırkını ıslah
Soru Açıklaması

Kur'an özeline baktığımızda Hayvan ırkının ıslahı gibi Muslihe atfedeceğimiz bir görev yoktur. Hayvan ırkının ıslahı hayvan yetiştiricilerinin görevidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.