Tefsir
Deneme Final Sınavı 11
1.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı Kerim'de barışmak ve anlaşmak anlamlarına gelen kelimeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Fesad
Soru Açıklaması

Kur'an'ı Kerim'de barışmak ve anlaşmak anlamlarına gelen kelimeler arasında sulh, muahede, misak, ill ve zimmet kelimeleri bulunmaktadır. Fesad kelimesi ise, malı zorla almak, bir şeyin bozulması anlamına gelmekte olup, itidali terketmek demektir.

2.
“Meftûn” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birine büyülenmiş gibi gönül veren kimse
Soru Açıklaması

Bu anlamların dışında fitne ile aynı kökten türetilmiş olan ve dilimizde kullanılan fettân daha çok, gönül ayartan, aşka düşüren; çekici, cilveli anlamında; yine aynı kökten gelen ve Türkçe’de kullanılan meftûn ise daha çok, birine büyülenmiş gibi gönül veren, âşık, vurgun, tutkun, müptela anlamında kullanılmaktadır. Doğru cevap A'dır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi “Hucurat” suresinin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" 28 ayettir
Soru Açıklaması

Hucurat suresi Medine’de inmiştir, 18 ayettir. Mushaftaki sıraya göre 49., iniş sırasına göre ise 106. suredir. Surenin fasıla harfleri, nûn ve mim ( ? ? ? ) dir. Sure, adını 4. ayette geçmekte olan ve odalar anlamına gelen “el-Hucurât” kelimesinden almaktadır. Surenin ana konusunu, temel ahlaki değerler ve davranışlar oluşturmaktadır.

4.

"Hubb" kelimesinin "bir şeyden hoşlanmak suretiyle ona tutku derecesinde bağlanmak" anlamı göz önünde bulundurulduğunda , aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

Doğru Cevap: "A" İnsanın fıtratında dünyevi olan şeylere bağlılık yoktur. 
Soru Açıklaması

Doğru cevap A'dır. İnsanın fıtratında özellikle kadınlara, bineklere, evlâdlara, dünyevî olan altın, gümüş vb. şeylere bir başka ifade ile insanın konfor ve lüks içinde yaşa- masını, rahat ve huzûrunu sağlayan her şeye “bağlılık” vardır.

5.
ayette geçen es-semâe’d-dünyâ tamlamasının meali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yakın gök
Soru Açıklaması

5. ayetteki es-semâe’d-dünyâ tamlaması, mealde “yakın gök” olarak çevrilmiştir. Doğru cevap D'dir.

6.

"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz ve Allah'a inanırsınız..." (Ali İmran 3/110). Ayeti kerimede hangi üç kavramdan bahsedildiği açık bir şekilde aşağıdaki şıklarda gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Maruf-münker-iman
Soru Açıklaması

Maruf (iyilik), münker (kötülük) ve inanç (iman) kavramlardan bahsedilmektedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi "asılsız hikaye" anlamını vermektedir?

Doğru Cevap: "D" Lehve'l hadis
Soru Açıklaması

Lehve'l hadis, asılsız hikaye anlamına gelir. İnsanı asıl yapması gereken önemli işlerden alıkoyan, hiç bir faydası olmadığı gibi, vaktin boşa geçirilmesine neden olan oyalayıcı sohbet, hikaye, masal gibi dinletiler anlamına gelmektedir.

8.

Emr-i bil ma'ruf, Nehy-i ani'l-munker kavramının anlamını veren şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak
Soru Açıklaması

Emr-i bi'l Maruf, Nehy-i ani'i-Munker kavramının terimsel olarak iyiliği emretmek kötülükten alıkoymak anlamı vardır. diğer şıklar da bu kavramın anlam içeriğine eklenseler iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün sakındırılması anlamı olmadan tek başlarına eksik kalmaktadırlar. 

 
9.

"O öyle Yaratıcıdır ki, yeryüzünü size boyun eğdirmiştir. Haydi, oyeryüzünün yüksek yerlerinde yürüyün de, o Yaratanın rızkından yiyin.Sonunda dönüş O’nadır" (Mülk-15) ayetiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?

Doğru Cevap: "B" Allah'ın her şeyden haberdar olduğu
Soru Açıklaması

Allah Teâlâ, surenin 3. ayetinde yedi göğü ahenkli bir şekilde yarattığınıhaber vermişti. Burada ise, insanların yaşam alanı olan yeryüzünün“yaşanabilir” (zelûl) bir yer olduğuna dikkat çekmektedir. Hem baştaki hemde bu ayette Allah’ın yaratıcılığının niteliği, dünyanın insan için yaşanabilirbir ortam olması ön plana çıkmaktadır. Yüce Yaratıcı, dünyayı insanhayatının devam edebileceği bir özellikte ve güzellikte yaratmıştır. Birçokayette vurgulanan gemilerin, nehirlerin, güneşin, ayın kısacası göklerdeki veyerdeki her şeyin insanların hizmetine sunulması, teshîr (Örn: Lokmân 31/20;Câsiye 45/12), hep buna işaret etmektedir. Cenab-ı Allah insanlara, oradagezinin, onun nimetlerinden yiyin diye çağrıda bulunarak bunun testedilmesini istemektedir. Yürümek, gezmek hayatın varlığı ve sürekliliği içinyaşamsal bir öneme sahiptir. İnsan ve hayat için neresinin daha uygun, dahaverimli olduğu ancak gezilip görülerek anlaşılabilir. “Yüksek yerlerindeyürüyün” cümlesinden, dünyaya, hayata, olaylara tepeden, uzaktan bakın dayaşamınızı ona göre tanzim edin şeklinde de anlaşılabilir. Yürümekten kasıt,turistik bir yürüyüş değil, hayatı sürdürebilecek eylemlerde bulunmak,gözlem yapmak, çalışmaktır. Elmalılı gibi bazı müfessirler, burada coğrafyailmini öğrenmeye bir teşvik olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Ayrıca dünya vedünyanın içinde bulunan her şey, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bütüntoplumlar, bunları müşterek ve adil bir şekilde paylaşmalıdır. Ayetteki (لكم (ifadesi, bunu açıkça göstermektedir. “O yaratanın rızkından yiyin” cümlesini 68 daha geniş anlamda ele alarak “insanın yaşaması için gerekli olan her şeyikullanın” olarak değerlendirmek daha uygundur. Bu bağlamda “zikr-i hâsirâde-i âm” (özel bir şeyi söyleyip genel bir şeyi kastetmek) ilkesihatırlanmalıdır. ( ِْ م ِنِهْقرز ( ِifadesi, insanoğlu her ne kadar çabalayıp bir şey eldeetse de, neticede sahip oldukları mutlak anlamda Allah’a ait olan şeylerdir.Onun için bunları kullanırken bu şuurda olmalıdır. Zaten ayetin sonu ( هلَيِإَوُالنُّشورُ dönüş Onadır) da bunu söylemekte, sahip olunan her şeyin hesabıverilmek üzere Onun huzuruna çıkılacağını hatırlatmaktadır

10.

"Eğer Allah, o Yahudiler hakkında sürgün cezası takdir etmemiş olsaydı, onları dünyada mutlaka başka bir şekilde cezalandırırdı. Ahirette ise kendilerini cehennem azabı beklemektedir!" 

Yukarıda Haşr suresi 4. ayetinde geçen Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir.

Doğru Cevap: "C" Beni Nadir
Soru Açıklaması

Söz konusu ayette kendilerine işaret edilen yahudi kabilesi Beni Nadir kabilesidir.

11.

Zan ne demektir?

Doğru Cevap: "B" İhtimal üzere bir hüküm vermektir.
Soru Açıklaması

Kesin olmayan, gerçekliği net olmayan bilgi türüne zan adı verilmektedir. Kesin bilgiyle şüphe arasındaki bilgi türüdür. Türkçedeki zandan, zannetmekten farklı bir manaya sahiptir. Bilginin değeri bakımından ilim kavramından bir alt kategoriyi oluşturmaktadır. Zan, ihtimal üzere bir hüküm vermektir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi “Haşr” suresinin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Medine döneminin 4. yılında inmiştir. 24 ayettir. Sure ismini 2. Ayetinde geçen haşr ifadesinden alır. Ahirete ilişkin olarak kullanıldığında ‘toplanma’ anlamına gelen haşr, bu surede olguya uygun olarak ‘kalkışma, ayaklanma, savaş için toplanma’ anlamlarına gelmektedir.

13.

Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kökünden türeyen kelimelerin Kur’ân-ı Kerîm’de geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Kur’ân’da ........... âyette yer alan f-t-n kök ve türevleri toplam ........ defa tekrar etmektedir.

Yukarıdaki boşlukları hangi rakamlarla doldumamız doğru olur?

Doğru Cevap: "C" 58 / 60
Soru Açıklaması

Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kökünden türeyen kelimelerin Kur’ân-ı Kerîm’de geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Kur’ân’da elli sekiz âyette yer alan f-t-n kök ve türevleri toplam altmış defa tekrar etmektedir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi 7-8. ayetler kapsamında değinilen konulardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Sabredenlerin ödüllendirilmesi
Soru Açıklaması

"7-8. Ayrıca Allah rasülünün, aranızda olduğunu bilin. Eğer o, birçok konuda size itaat etseydi, haliniz çok kötü olurdu. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süs yaptı. İnka^rı, günahka^rlığı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte onlar, Allah’ın ihsan ve ikramı, bir nimeti neticesinde (hak yolunda, sarsılmadan) dosdoğru gidenlerdir. Allah, çok iyi bilendir, yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır." Görüldüğü üzre bu ayetlerde sabırlı olmaktan ve sabredenin ödüllendirilmesinden bahsedilmemektedir. Doğru cevap D'dir.

15.

“Onları (size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı (fitne) adam öldürmekten daha beterdir. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir.” ayetinde fitnenin hangi anlamına işaret edilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Baskı
Soru Açıklaması

Bu ayette fitnenin baskı, zulüm, işkence anlamlarına işaret edilmektedir.

16.

“Kâmûsu’l-Kur’ân” adlı eserde fitnenin türevleriyle birlikte Kur’ân’da on bir farklı anlamı içerdiği belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlamlar arasında yer almaktadır?

Şirk;küfür; azap; imtihan; ateşle yakma; öldürme; doğru yoldan alıkoyma; sapıklık;mazeret; fitne; delilik.

Doğru Cevap: "B" Şirk
Soru Açıklaması

“Kâmûsu’l-Kur’ân” adlı eserde fitnenin türevleriyle birlikte Kur’ân’da şu on bir farklı anlamı içerdiği belirtilmiştir: Şirk; küfür; azap; imtihan; ateşle yakma; öldürme; doğru yoldan alıkoyma; sapıklık; mazeret; fitne; delilik.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da Allah'ın sevmediği fiilleri yapanlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Mağrurlar
Soru Açıklaması

Doğru cevap A'dır. Mağrurlar yani büyüklük taslayanlar Allah'ın sevmediği fiilleri yapanlardandır. 

18.

Savaş yoluyla ele geçirilen malların paylaşılması hükümleri Kuran-ı Kerim'in hangi ayetinde açıklanmıştır ?

Doğru Cevap: "B" Enfal suresi 1. ve 41. ayetlerinde
Soru Açıklaması

Ganimet, savaş yoluyla düşman ordusundan ele geçirilen silah, teçhizat, hayvan, altın ve benzeri menkul mallardır. Bunun hükmü Enfa^l suresinin 1. ve 41. ayetlerinde verilmiştir. 

19.

İman, lügatte, tasdik etmek, güvenmek, boyun eğmek, anlamlarına gelmektedir

Küfür, aslında bir şeyin üzerini örtmek, nankörlük etmek ve inkâr etmek, kabul etmemek gibi anlamlara gelmektedir

Fıtrat insanın asli yapısıdır

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru tanımlanmıştır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

İman, lügatte, tasdik etmek, güvenmek, boyun eğmek, anlamlarına gelmektedir

Küfür, aslında bir şeyin üzerini örtmek, nankörlük etmek ve inkâr etmek, kabul etmemek gibi anlamlara gelmektedir

Fıtrat insanın asli yapısıdır

20.

Aşağıdakilerden hangisi, “Hubb” kelimesinin, “bir kimsenin davasına bağlı olması” anlamında geçtiği âyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Enfâl, 8/25
Soru Açıklaması

Enfâl sûresinin 25. âyetinin meâli: “Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan belâ ve musîbetten (fitne) sakının ve bilin ki Allah’ın azabı çetin olandır.” Allah ve rasûlünün emirlerine itaatsizliğin acı sonuçlar vereceği fitne kavramı ile ilgilidir.

Âl-i İmrân, 3/31 ve Mâide, 5/54 âyetlerin siyâkı, herhangi bir irtidat eylemine karşı Allâh ve O’nun Peygamberi’nin davasına bağlılıklarını ve sarsılmaz sadakatlerini göstermeye ve isbat etmeye çağırılan mü’minlerin içinde bulunduğu cihadı içermektedir. Bu yüzden “sevgi/hubb” kelimesi burada “bir kimsenin davasına bağlı olması” anlamındadır. Haşr, 59/9 âyetinde Ensâr’ın, Mekke’den gelen muhacirleri sevmelerinden bahsedilmektedir. Bu sevgi, hicretten önce Hz. Peygamber’e Akabe biatlerinde verdikleri sözün ve bu söze sadâkatlerinin, neticede bu dâvâya bağlılılıklarının bir göstergesidir. Tevbe, 9/71 bağlılılıklarını/sevgilerini ispatlayan hakîki mü’minlerin övüldüğü, mü’min erkek ve mü’min kadınların birbirlerinin dostu ve yardımcıları oldukları, bu nedenle Allâh’ın onları geniş rahmetine/engin sevgisine mazhar kılacağına dair mesajların bulunduğu âyettir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.