Tefsir
Deneme Final Sınavı 13
1.

I.Allah 

II. Hz. Peygamber

III. Ebedi Hayat

IV. Allah yolunda cihat

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri , Kur'an'a göre pozitif olarak bağlanılması gerekenlerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Kur’a^n’a göre pozitif olarak bağlanılması/sevilmesi gerekenler şunlardır: Alla^h, Hz. Peygamber, ebedi^ hayat, Alla^h yolunda cihattır. Kur’a^n’da, negatif anlamda bağlılık gösterilen şeylere gereğinden fazla itibar edilmemesinin de altı çizilmektedir. Ayrıca dünya, mal, çocuk, kadın, binek, ev gibi geçici ve fa^ni^, sonlu şeylere bağlanılmaması da sürekli olarak hatırlatılmaktadır.

2.

“Mallarını Allâh yolunda verenlerin durumu yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan tek tanenin durumu gibidir…” (Bakara, 2/261) ayetinde "ha-be-be" köküne ait kelime hangi anlamda kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Tane
Soru Açıklaması

Bu ayette ha-be-be kökü "tane, tohum" anlamında kullanılmıştır. 

3.

F-t-n kökünün ilk temel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yakmak
Soru Açıklaması

F-t-n kökünün ilk temel anlamı yakmak, bir şeyi ateşle yakmaktır. Doğru cevap D'dir. 

4.

Nuh suresiyle ilgili seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Sure baştan sona bir peygamberin yakarışı olması bakımından tektir
Soru Açıklaması

Nuh Suresi sadece Nuh(as)'dan bahsetmektedir. A seçeneği

Surede yer ve zaman belli değildir.B seçeneği

Surede kişilerin fiziksel ve biyolojik özellikleri belli değildir.C seçeneği

Surede şirk inancını korumak için son derece katı ve inatçı olan bir toplumuıslah etmeye çalışan bir peygamberin gizli ve açık davet yöntemleriyle, bu insanları şirkten caydırma ve doğruya ulaştırma mücadelesi konuedilmektedir. D seçeneği

E seçeneği doğru cevaptır.

5.
Arapça’da sevgi anlamına gelen yaklaşık olarak altmış isim bulunmaktadır. bu kelimelerden bir kısmı Kur'an'da zikredilmektedir. aşağıdaki kelimelerden hangisi Kur'an'da sevgi kelimesinin türevi olarak zikredilen kelimelerden değildir.
Doğru Cevap: "E" عشق/ Aşk
Soru Açıklaması

Kur’ân’da geçen, “ علاقة /alâka”, “ غرام /ğarâm”, “ حنان /hanân”, “ هوى /hevâ”, خلة“ /hullet”, “ صبابة /sababe”, “ شغف /şeğaf”, “ ود /vudd” gibi “sevgi” anlamına gelen kelimeler olmakla birlikte Kur’ân’da “aşk”  kelimesi geçmemektedir.

6.
Kur'an'da bir şeyi diğerine tercih etme anlamında geçen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstehabbe
Soru Açıklaması

Doğru cevap B'dir. Hubb kelimesi, Kur'an'da "bir şeyi diğerine tercih etmek" anlamında istehabbe şeklinde geçmektedir. 

7.

Hangi bağlamda geçerse geçsin ve semantik geçmişi ne olursa olsun, muayyen ve sabit bir anlam ifade edecek şekilde kullanılan kelimelere “terim” denmektedir

Semantik Analiz, kelimelere, üzerinde ittifak edilen mânâlar vererek, cümlenin mânâsının doğruluğunu ifade etme merhalesidir

Çeşitli kelime lerin ilişkilerinden doğan ve birbirinden bağımsız olmayan bölgelere “semantik alanlar” denir

Islah ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Bitki ve hayvanların Islahı
Soru Açıklaması

Karı-Kocanın Arasını Islâh

Çocukların Islâhı

Öksüzleri Islâh

Savaş Halinde Olan İki Müslüman Topluluğun Aralarını Islâh konuları işlenmiştir.

8.

Medine’yi terk edişlerinden sonra Nadîroğulları’nın tarlaları ve ağaçları kimlere dağıtılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Muhacirlere
Soru Açıklaması

Surede anılan fey, Nadîroğulları’nın bıraktığı taşınmaz mallardır. ‘Ganimet’ anlamında kullanılan enfâlden ayrı olarak ‘Barış yoluyla elde edilen savaş gelirleri’ anlamına gelir. Nadîroğulları’nın tarlalarına ve ağaçlarına el konularak Medine’yi terk edişinden sonra 7 ve 8. ayetlerde geçtiği üzere, inançları uğruna yurtlarını terk eden muhacirler arasında paylaştırıldı. Bu malların muhacirlere verilmesinin gerekçesi, tüm zamanlarda geçerli olan şu ilkeye dayanmaktadır: “Ganimetlerin aranızdaki varlıklı kimselerin tekelinde olan bir servet ve güç kaynağına dönüşmemesi için Allah dağıtımın böyle olması gerektiğine hükmetmiştir.” Doğru cevap B'dir.

9.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ‘amel’ kavramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Amel yalnızca faydalıdır
Soru Açıklaması

Amel, canlılardan bilinçli bir şekilde meydana gelen davranışlardır. Fiilden daha özel bir anlam arz etmektedir. C¸ünkü fiilde bilinç her zaman söz konusu değildir ve iyilik ve kötülük yapmayı da, bilgili ve bilgisiz, kasıtlı ve kasıtsız davranışları da kapsamaktadır. Aynı zamanda bir maksat olmaksızın canlılara nispet edildiği gibi cansız (cemadat) varlıklara da nispet edilmektedir. S¸u halde amel, fiilden ayrılmaktadır. C¸ünkü amelde maksada bağlı olarak yapılan işler söz konusu olduğu halde, fiilde durum böyle değildir. Zira amel niyete, iradeye bağlı olarak yapılmaktadır. Başka bir ifade ile bilinçli bir aksiyondur ve bundan dolayı da insanlar yaptıkları davranışlardan sorumlu tutulurlar.

10.

I. AlâkaII. SabâbeIII. ĞarâmIV. Hevâ

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kur’ân’da “Sevgi”yi ifade eden kelimelerden biridir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Verilen kelimelerin hepsi Kur’ân’da “Sevgi”yi ifade eden kelimelerden biridir.

11.

Kur’ an’ a göre “inandım” deyip de inanmayan kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Münafık
Soru Açıklaması

İnanç açısından Kur’ an’ a göre “inandım” deyip de inanmayan kişi münafıktır. Münafık, yalan söyleyen, hileye ve aldatmaya başvuran, iki yüzlülük sergileyen, bu arada, kendisine güvenmeyen, istikrarsızlık içinde kıvranan, kısacası kalbi/gönlü hasta olan (Bakara, 2/90) sevimsiz ve tehlikeli bir tiptir ve bir şeyler bilip anladığını sandığı halde daima cahilce bir değerlendirme içindedir. Kur’an’da münafıklar değişik surelerde dile getirilmekle birlikte (Bkz. Bakara 2/8-20; Mücadele, 58/16; Maide, 5/142) aynı adla yani “münafikun” diye bir sure ile de Kur’an’da anlatılmaktadır.

12.

Allah’ın varlık ve birliğini, nübüvveti ve ahireti inkâr eden kimseye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kâfir
Soru Açıklaması

Fesâd malı zorla almak, bir şeyin bozulması anlamlarına gelmekteolup, itidali terketmek demektir. Kâfir, Allah’ın varlık ve birliğini, nübüvveti ve ahireti inkâr eden kimse-dir. Kur’an’da bir de Allah'a ortak koşan tiplerden bahsedilir ki buna da müşrik denir. İnanç açısından Kur’an’a göre “inandım” deyip de inanmayan ise, münafıktır. Salâh, layık olmak, iyi olmak, iyi bir hal üzere olmak, bir kişinin fesadından sonra iyi olması, bir işi güzel ve kaliteli yapmak, istikamet ve musâlaha (barışma) anlamlarına gelmektedir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.