Tefsir
Deneme Final Sınavı 14
1.
Ey iman edenler! Seslerinizi, peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın! Ey iman edenler! Eğer size fasık, güvenilir olmayan biri, bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için, onu iyice araştırınız. Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, hemen aralarını bulun, barıştırın. Yukarıdakilerden hangileri Hucurat suresinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Ey iman edenler! Seslerinizi, peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın!

Ey iman edenler! Eğer size fasık, güvenilir olmayan biri, bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için, onu iyice araştırınız.

Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, hemen aralarını bulun, barıştırın.

2.

Fitne ile ilgili âyetlerin nüzul sürecindeki gelişim seyrine baktığımızda; fitneve türevlerinin yer aldığı âyetlerden ilk nâzil olanının aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kalem
Soru Açıklaması

Fitne ile ilgili âyetlerin nüzul sürecindeki gelişim seyrine baktığımızda; fitneve türevlerinin yer aldığı âyetlerden ilk nâzil olanının, Mekke’de tebliğindaha yeni başladığı dönemlere rastladığını görürüz. Bu da, Kalem sûresindegeçen “Hanginizde delilik/sapıklık (el-meftûn) olduğunu yakında sen degöreceksin, onlar da görecekler” meâlindeki âyettir (Kalem 68/5-6).

3.

Ankebut suresinin 45. ayetinde Maruf-Münker ile hangi kavram arasındaki ilişkiden bahsedilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Namaz
Soru Açıklaması

"Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da kıl. C¸ünkü namaz fahşa ve münkerden vazgeçirir. Allah'ı anmak elbette en büyük şeydir. Allah, yaptığınızı bilir" (Ankebut, 29/45). Ayette çok önemli bir husus dikkatimizi çekmektedir. O da namazın mutlaka, kişiyi kötülüklerden alıkoyacağı gerçeğidir. Bu durum ayette açık olarak vurgulanmaktadır.

4.

''11. Ey iman edenler! Bir topluluk, kendilerinden daha hayırlı olması muhtemel (başka) bir toplulukla alay etmesin. Kadınlar da, kendilerinden daha hayırlı olması muhtemel (başka) kadınlarla alay etmesin. Kendinizi ayıplamayın, birbirinize (kötü) lakaplar takmayın.'' Ayetinde geçen ‘kendinizi ayıplamayın’ sözünde asıl anlatılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Başkasını ayıplayan kendisini ayıplamış olur
Soru Açıklaması

İnsan onurunu aşağılayan diğer bir konu da, karşıdakini ayıplamaktır. “Kendinizi ayıplamayın” ifadesinde, enteresan bir nokta vardır. İnsan kendisini nasıl ayıplar? Ayetten anlaşıldığına göre müminler bir bütündür, herkes birbirinin parçasıdır. Birini ayıplayan, aslında kendisini ayıplamış olur, kendisinin ayıplanmasına da kapı açmış olur.

5.

Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimelerin aynı anlama gelmesine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Nazâir
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’i anlamaya yardımcı olan ilimlerden biri de Vücûh ve Nazâir’dir. Bunların ilki olan Vücûh, bir kelimenin farklı ayetlerde birden fazla anlama, diğeri, Nazâir ise, farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ifade etmektedir.

6.

Kendisi doğru olmakla birlikte, başkasını da düzelten, onların yararına olacak şeyleri yapan ve yapmalarını sağlayan anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muslih
Soru Açıklaması

Sâlih, kendisi doğru olan, kendini düzelten demektir. Kendisi doğru olmakla birlikte, başkasını da ıslâh eden/düzelten, onların yararına olacak şeyleri yapan ve yapmalarını sağlayan anlamına gelen sözcük muslihtir. 

7.
“Fitne kalmayıncaya ve din (kulluk) de yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.” buradaki ayette fitnenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" işkence, baskı, zulüm
Soru Açıklaması

burada fitneye yüklenilen anlam doğrultusunda ayet şöyle anlaşılabilir: Dinden uzaklaştırmaya yönelik yapılan baskı, zulüm ve işkence tamamen ortadan kalkıncaya ve insanlar başkalarına boyun eğmeksizin Allah’a kulluk etme imkanına kavuşuncaya kadar savaşın.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi'nde geçen bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Nuh'un kavmini imana davet etmesi
Soru Açıklaması

A seçeneği Al-i İmran 3:33

B seçeneği Hud 11/31

C seçeneği İsra 17:17

E seçeneği Meryem 19/58

9.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân’da Allah’ın sevmediği fiiller ve bu fiilleri işleyenlerdir?

Doğru Cevap: "A" Şımaranlar
Soru Açıklaması

Kur’ân’da “hubb” kelimesi, Allâh’ın sevmediği fiillerin beyan edildiği âyetlerde de sıkça geçmektedir. Bunlardan birisi de şımaranlar Kasas, 28/76 âyetinde geçmektedir. Tövbe edenler, sabredenler, iyilik yapanlar, temizlenenler ise Kur’ân’da Allâh’ın sevdiği fiiller ve bu fiilleri yapanlardır.

10.

F-t-n kök ve türevleri Kur'ân'da kaç ayette geçmektedir?

Doğru Cevap: "D" Elli sekiz
Soru Açıklaması

Kur’ân’da elli sekiz âyette yer alan f-t-n kök ve türevleri toplam altmış defa tekrar etmektedir. Doğru cevap D'dir.

11.

“Her nefis ölümü tadacaktır. Fitne olarak sizi hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz” meâlindeki Enbiyâ sûresinin 35. âyetinde geçen fitne kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Sınama
Soru Açıklaması

“Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan (fitne) olarak sizi hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz” meâlindeki Enbiyâ sûresinin 35. âyetinde geçen fitne kelimesi imtihan ve sınama anlamında kullanılmıştır. Her canın ölümü tadacağının, insanların hayır ve şerle imtihan edileceklerinin belirtildiği bu âyette görüldüğü üzere gerek nimetle ve gerekse belâ ile insanın imtihana tabi tutulması fitne ile ifade edilmiştir.

12.

''1. Ey iman edenler! Allah’ın ve Resülünün önüne geçmeyin, Allah’a karşı gelmekten sakının. S¸üphesiz Allah, işitir, bilir.'' Hucurat süresinin bu ayetin Allah’a ve Resülüne karşı sergilenmesi gereken tutumun ve tavrın nasıl olması gerektiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Saygılı ve sadık olmak
Soru Açıklaması

Burada altı çizilmesi gereken asıl nokta, Allah’ın varlığı, emirleri, kısacası Onunla ilgili her şey, Peygamber (s.a.v.) üzerinden geldiğinden, ona gösterilmesi gereken saygı ve bağlılıktır.

13.

Kelimelerin anlamını belirleyen unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Kelimelerin anlamını belirleyen unsurlar şunlardır: 1. Dilin ait olduğu kültür; 2. İlgili kelimenin semantiği; 3. Konuşanın kelimeyi kullanırken taşıdığı niyet; 4. Kelimenin, muhatabın zihnindeki arka planı. Dilciler, dili teşkil eden kelimeleri, içinde yer aldıkları metin/anlam bütünlüğündeki durumuna ve kullanılışına göre belli gruplara ayırmışlardır.

14.

Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kökünden türeyen el-Meftun kelimesi Kur'an'da hangi sure ve ayette kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Kalem suresi 6. ayet
Soru Açıklaması

Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kökünden türeyen el-Meftun kelimesi Kur'an'da Kalem, 67/6 suresinde yer almaktadır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân'da fitne ve türevlerinin geçtiği âyet sayısıdır?

Doğru Cevap: "D" Elli sekiz
Soru Açıklaması

Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kökünden türeyen kelimelerin Kur’ân-ı Kerîm’de geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Kur’ân’da elli sekiz âyette yer alan f-t-n kök ve türevleri toplam altmış defa tekrar etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de salih amel tekil olarak iman kelimesi ile 13 ayette zikredilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de salih amel iman kelimesi olmadan da 17 ayette zikredilmektedir. Münker kelimesinin kökü Kur’an-ı Kerim'de n-k-r 37 ayette geçmektedir. Maruf kelimesinin kökü Kur’an-ı Kerim'de a-r-f 71 ayette geçmektedir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi, Arapça'da f-t-n kökünü ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Ateşte eritilme
Soru Açıklaması
Arapça'da fitnenin kökü olan f-t-n nin esas anlamı, 'yakmak, bir şeyi ateşle yakmak'tır. F-t-n kökü, özellikle altın, gümüş gibi madenlerin hâlisini sahtesinden ayırmak için ateşte eritilmesini ifade etmektedir.
17.

Sevgi, aşağıda verilen hangi disiplin temel konuları arasında yer almamıştır?

Doğru Cevap: "D" Biyoloji
Soru Açıklaması

Bütün bu mülahazalar neticesinde diyebiliriz ki, “sevgi” geniş perspektiften bakılmasını gerektiren bir kavramdır. Bu özelliği nedeniyle sevgi, tarihî süreç içerisinde, felsefe, psikoloji, tasavvuf ve edebiyat gibi daha pek çok disiplinin temel konuları arasında yer almıştır.

18.

Allâh’a karşı gelmekten sakınmaktır.

Allâh’a karşı sorumluluk bilincinde olmaktır.

Allâh’a derin bir saygı göstermektir

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “takva”nın açıklamasıdır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

“Takvâ”, semantik tanımında da açıkça görüldüğü gibi, doğrudan doğruya “korku ya da korkmak” anlamına gelen bir kelime olmayıp, tam aksine korkulardan emin olabilmeyi ve âhiretteki azaptan uzak kalabilmeyi temin eden en önemli hayat ve emniyet düsturu olmakla birlikte, saygı ve hürmetten kaynaklanan, sorumluluk bilincinin gereklerini yerine getirememe endişesinden doğan bir duygu türü olarak tavsif edilebilir. “Takvâ”, Allâh’a saygısızlık etmekten ve O’na karşı gelmekten sakınmaktır. Allâh’a karşı gelmemekten kastedilen, onun emirlerini yapmak; yasaklarından da kaçınmaktır

19.

Nûh sûresi hem Mushaf hem de nüzul sırasına göre aşağıda verilen kaçıncı sûredir?

Doğru Cevap: "A" yetmiş birinci
Soru Açıklaması

Hem mushaf hem de nüzul sırasına göre yetmiş birinci sûre olan Nuh sûresi Nahl sûresinden sonra, İbrahim sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Doğru cevap A'dır.

20.

Kur’ân-ı Kerîm’in siyâkında “Takvâ” kelimesi kaç farklı anlamda geçmektedir?

Doğru Cevap: "D" Dört
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’in siyâkında “Takvâ” kelimesi, dört farklı anlamda geçmektedir: 1. “Havf” ve “Haşyet” mânâsında  (Nisâ, 4/1) âyetinde geçtiği gibi. 2. “Tahzîr (Sakındırma)” ve “Tahvîf (Korkutma)” mânâsında  (Nahl, 16/2) ile (Bakara, 2/189) âyetlerinde geçtiği gibi. 3. “Tevhîd” ve “Şahâdet” mânâsında şu âyette geçer (Ahzâb, 33/70) yânî, Allâh’ı birleyiniz/ Allâh’ın bir olduğunu söyleyiniz. 4. “İhlâs” ve “Yakîn” anlamında (Hucûrât, 49/3) ve  (Hac, 22/32) âyetlerinde geçer.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.