Tefsir
Deneme Final Sınavı 2
1.

Arapça fillerin kökenine bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşma ihtimaliniz daha yüksektir?

Doğru Cevap: "C" Deve
Soru Açıklaması

Arapça bir fiilin, ilk/kök anlamını bulmak için araştırma yaptığınız zaman, genellikle o fiilin kökünde mutlaka “deve” ile irtibatını görürsünüz. Zira çöl hayatının devamı deveye bağlıdır.

Doğru cevap C'dir.

2.

Peygamberlerin ilk cemaati aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kendi kavmi
Soru Açıklaması

Peygamber'in görevi ister bölgesel, ister bütün insanları içine alacak tarzda küresel olsun, ilk cemaat, peygamberin kendi kavminden teşekkül eder. Belli bir toplu içinde doğmuş, belli bir çevrede yetişmiş olan peygamberin ilk muhatabı olan insanlar, -daha dar çerçevede- içinde doğup, dillerini konuştuğu, adet, örf, gelenek ve göreneklerini, hayat tarzlarını bildiği, akrabalık bağları ile bağlı olduğu inşalardır. Doğru cevap A'dır.

3.

Nûh Sûresinde Nûh (as)’un daveti yalnızca “inzâr ” içerikli olarak sunulmuştur.  Burada geçen ''inzâr'' ne demektir?

Doğru Cevap: "A" Uyarma
Soru Açıklaması

“İnzâr ” uyarma demektir.

4.

Kur’ân’da “Takvâ “kelimesinin doğru anlamının tespit edilebilmesi için, bu kelimenin kavram alanına ya da semantik alanına giren yardımcı kavramlar da bilinmesi gerekir. aşağıdakilerden hangisini söz konusu yardımcı kavramlardan sayamayız?

Doğru Cevap: "B" Rayb
Soru Açıklaması

Rayb kelimesi direk takvanın anlam içeriği ile ilgili değildir.

5.

sevgi, nasıl insanı sevdiği objeye bağlayan bir duygu ise, sevmemek, hoşlanmamak, tiksinmek, iğrenmek de sevilmeyen objeden uzaklaşılmasına sebebiyet verir. söz konusu durumu anlatan Kur'anî kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kerahet
Soru Açıklaması

Kerahet sevmemek, hoşlanmamak, tiksinmek, iğrenmek de sevilmeyen objeden uzaklaşılmasına, aradaki bağların koparılmasına yol açan bir ruh hâlidir. Kur'an'da da bir çok yerde sevginin zıttı olarak zikredilmektedir.

6.
Alay etme Lakap takma Birinin arkasında konuşmak

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hucurat suresinin nazil olma sebeplerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Hucurat suresinin inme sebepleri aşağıda verilmiştir.

Temîm kabilesi heyeti, Müslümanların fakirlerinin eski püskü halini görünce onlarla alay etti. Ayet bunun üzerine indi.

Hz. Safiyye validemiz. Peygamber’e (s.a.v.) gelmiş, “Kadınlar bana, ‘Ey Yahudi kızı Yahudi!’ diye laf atıyorlar.” demiş, o (a.s.) da, “Niçin babam Harun, amcam Musa, eşim de Muhammed demedin?” buyurmuştu.

Ebû Cehil’in oğlu İkrime, müslüman olduğunda bazıları kendisi hakkında, “Bu, bu ümmetin Firavun’un oğludur!”demiş, bu da onun gücüne gitmişti.

7.

Hangi ayet emr bi'l-maruf ve nehy ani'l-münker ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "E" Ali İmran 3/104
Soru Açıklaması

'İçinizde hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir.' mealindeki ayet Ali İmran suresinin 104. ayetidir.

8.
Aşağıda verilenlerden hangisinde fitne ile ilgili dilimizde kullanılan tâbirler ve anlamları yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fitneyi uyandırmak: arkasından konuşmak, çekiştirmek, kavga ve kargaşa çıkarmak için çekiştirmek, entrika çevirmek
Soru Açıklaması

Fitne ile ilgili dilimizde kullanılan bazı tâbirler ve anlamları ise şöyledir:

Fitne fücur: çok fitneci, çok karıştırıcı, fesat çıkarıcı, insanlar arasına fitne sokmayı iş edinen kimse;

fitne sokmak: ara bozmak, insanları birbirine düşürmek, karışıklık çıkarmak;

fitneci: fitne çıkaran, ara bozan, karışıklığa sebep olan, karıştırıcı, ara bozucu, fesat; fitne-kâr: fitneci, fesat çıkarmak âdetinde bulunan;

fitneyi uyandırmak: karışıklık meydana getirebilecek bir konuyu deşeleyerek kargaşaya, fesada sebep olmak;

fitnelemek: arkasından konuşmak, çekiştirmek, kavga ve kargaşa çıkarmak için çekiştirmek, entrika çevirmek;

fitnelik: karıştırma, ara bozma, çekiştirme; ara bozuculuk, fesatlık; fitnecilik: fitnecinin davranışı, fitneci olma durumu;

fitne-cihân: fitne sıçratan, fitne koparan; fitne engîz:fesat çıkaran; fitne-âmiz: fitne fesat karıştıran, bozgunculuk yapan; fitne-i âlem: herkesi birbirine düşüren güzel, ara bozan, karıştırıcı; fettân, gönül ayartan, aşka düşüren; çekici, cilveli, fitne uyandıran, kışkırtıcı, kurnaz; meftûn; büyülenmiş gibi birine gönül veren, âşık, vurgun, tutkun, müptela; hayranlık içinde olan şaşakalmış, şaşmış. Doğru cevap D'dir.

9.

Kur’ân’ın içerdiği mesajın önemini ve ona muhatap olan insanın ne büyük sorumluluk altında bulunduğunu vurgulamak için 21. ayette ne üzerinden bir örnek verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Dağ
Soru Açıklaması

21. ayetin sonunda belirtildiği üzere burada herkesin anlatılmak istenen manayı kolayca kavrayabilmesi için somut bir örnekten yararlanılmıştır. Asıl amaç, Kur’ân’ın içerdiği mesajın önemini ve ona muhatap olan insanın ne büyük sorumluluk altında bulunduğunu vurgulamaktır. Bu örnekle ilgili açıklamaları şöyle özetlemek mümkündür: Şayet bir dağa insana verildiği gibi şuur verilmiş olsaydı, o heybet timsali eğilmez dağ bile Allah’ın sıfatlarını bilmenin ve sorumluluk duygusunun sonucu olarak O’nun azameti, kudreti ve evrendeki mutlak egemenliği karşısında sonsuz bir saygıyla eğilirdi. Fakat bununla kalmaz, O’na kulluk etmek için kendini parçalardı. Doğru cevap A'dır.

10.

Seçeneklerden hangisi Nuh suresinin nazil oluşundaki birincil sebep olarak görülmektedir?

Doğru Cevap: "B" Peygambere ve müminlere moral vermek
Soru Açıklaması

Nûh sûresi Mekke’de Hz. Peygamber’e karşı muhalefetin şiddetlendiğibir dönemde İslâm davetinin en sıkıntılı günlerinde bir bütün olarak nâzilolmuş sûrelerdendir. Sûrenin birinci derecede hedefi başta Hz. Peygamberolmak üzere bütün Müslümanları moral bakımından takviye etmek,gönüllerini ferahlatmak; karşı çıkan muhatapları da düşündürmek veuyarmaktır. Bilindiği gibi Hz. Peygamber (sav) davetini açığa vurduğundabaşta kendi akrabalarından bazıları olmak üzere tepkilerle karşılaşmış,dışlanmaya, yalanlanmaya, hatta eziyet görmeye başlamış; zaman zaman bu eziyet ve yalanlamalar, tahammül sınırlarını aşmış; hem inananlar, hem de Peygamber (sav) moral bakımından güçlendirilme ihtiyacı duymuşlardır. Bir anlamda çekilen sıkıntıların normal olduğunun; biyolojik ihtiyaçların elde edilmesinde karşılaşılan tabii güçlükler ne ise, sosyolojik olarak bu tür faaliyetlerde buna benzer sıkıntıların yaşanmasının da aynı şekilde tabiiolarak karşılanması gerektiğinin hatırlatılması surede dile getirilmektedir.Çünkü Peygamberlik görevi, doğrudan doğruya insanları gitmekte olduklarıyanlışlara karşı uyarmak, hakka davet etmek olduğundan çok zor ve sıkıntılı işlerdendir. Tabiatıyla bu yolda yalanlamalara, karşı çıkmalara, iftiralara, eziyetlere, komplolara vb. durumlara hazırlıklı olmak gerekmektedir. İşt Kur’ân’ın bir metodu olarak bu tür sıkıntıları aşmada muhatap toplumu bildiği tarihi örnekler verilmek suretiyle Peygamber’in ve ona inananların başlarına gelen sıkıntıların daha önce bu görevi üstlenen peygamberlerin ve onlarla birlikte olanların da başına geldiği hatırlatılmaktadır.

11.

_____ mutlak anlamda aklın ve selim tabiatın bildiği şey olup, zıddı_____olarak bilinir. 

Verilen boşlukları uygun şekilde tamamlayan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Maruf / münker
Soru Açıklaması

Maruf mutlak anlamda aklın ve selim tabiatın bildiği şey olup, zıddımünkerdir. 

12.

Salah kelimesinden türetilen salih kelimesinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Kendisi doğru olan, kendini düzelten
Soru Açıklaması

Salâh, layık olmak, iyi olmak, iyi bir hal üzere olmak, bir kişinin fesadından sonra iyi olması, bir işi güzel ve kaliteli yapmak, istikamet ve musâlaha (barışma) anlamlarına gelmektedir.

13.

“Bozulma” ile ilgili olarak Kur’an’da kullanılan en kapsamlı terim hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fesad
Soru Açıklaması

“Bozulma” ile ilgili olarak Kur’an’da kullanılan en kapsamlı kelime, “fesa^d” terimidir. İnsan, kendi öz benliğini, toplumsal çevresini ve doğal dünyasını bozma imka^nlarına da sahip bir varlıktır. Kur’an’a göre, denizde, karada ve havada ortaya çıkan bozulmanın çoğu insanın yapıp etmelerinin bir sonucudur.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Etimoloji ile ilgili olarak söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Kelimenin derinlikli bir anlam incelemesi yapılır.
Soru Açıklaması

Etimoloji, bir dildeki kelimelerin ilk/kök anlamlarını meydana çıkarmayı amaç edinen bir ilim dalıdır (Palmer, 1991). Daha açık bir ifadeyle, etimoloji, kelimelerin şekil yapılarıyla, anlamları arasında irtibat sağlayan ve bu kelimelerin yapı ile anlamlarını köklerine doğru takib ederek ilk defa hangi köke dayandıklarını, hangi kavramları yansıttıklarını ve zaman içinde hangi evrelerden geçerek ne gibi gelişmeler gösterdiklerini inceleyen ve köken bilgisi ile diğer konuları araştıran dilbilimi dalıdır. (Korkmaz, 1992)

15.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân bütünlüğünü içinde fitne kavramının beşerden kaynaklandığı zamanki anlamıdır?

Doğru Cevap: "A" Kötülük
Soru Açıklaması

Çeşitli türevleriyle birlikte Kur’ân'da çokça tekrarlanan fitne kavramının en bariz özelliği ise kullanıldığı bağlama göre anlam kazanmasıdır. Fitne beşerden kaynaklandığı zaman, baskı, zulüm, sapma, saptırma, ayartma, fesat, kaos gibi insan davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkan sözlü ve fiilî kötülükleri ifade eder. Fitne ve türevleri beşer varlığa nispet edildiğinde olumlu bir anlam ifade etmez.

Hayranlık, Esenlik, Bütünlük, Hoşluk kelimeleri Kur’ân bütünlüğünü içinde fitne kavramının beşerden kaynaklandığı zamanki anlamı değildir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi fitne kelimesinin Örnekleriyle Türkçe Sözlük'te yer alan anlamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sevgi
Soru Açıklaması

Sevgi fitne kelimesinin anlamları arasında yer almaz

17.

Maruf kelimesinin karşıtı olan kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Münker
Soru Açıklaması

Maruf mutlak anlamda aklın ve selim tabiatın bildiği şey olup, zıddı münkerdir.

18.

Kur'an'ı Kerim'de Maruf-Sadaka-Islah kavramlarının birlikte geçtiği sure ve ayet aşağıdakilerin hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nisa suresi 114. ayet
Soru Açıklaması

Bu kavramların birlikte zikredildiği tek ayet Nisa suresinin 114. ayetidir. Ayette Allah şöyel buyurur: "Onların aralarındaki gizli konuşmalarında bir hayır yoktur. Ancak sadaka, yahut iyilik (maruf) ya da insanların arasını düzeltmeyi (ıslah) emredenin (durumu) müstesna. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için bunu yaparsa, ona büyük mükafaat vereceğiz." Görüldüğü gibi bu ayette toplumu ilgilendiren üç temel esas vurgulanmaktadır: Sadaka, maruf ve ıslah.

19.

İman, nefsin mutmain olması, korkunun giderilmesi ve kişinin güven içinde olması anlamındaki “emn” kelimesinden alınmıştır

İman, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslâm'ın esası olan davranışları yerine getirmektir

İman, insanın kendi derinliğine dalarak Allah’a doğru yükselme, hayatın bütün zahmet ve çileleri arasında Yaratıcıya yol bulma sırrını ihsas ettiren bir duygu yumağıdır

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “iman”ın tanımıdır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

İman, nefsin mutmain olması, korkunun giderilmesi ve kişinin güven içinde olması anlamındaki “emn” kelimesinden alınmıştır

İman, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslâm'ın esası olan davranışları yerine getirmektir

İman, insanın kendi derinliğine dalarak Allah’a doğru yükselme, hayatın bütün zahmet ve çileleri arasında Yaratıcıya yol bulma sırrını ihsas ettiren bir duygu yumağıdır

20.

Tarihin ilk putperest toplumu aşağıdakilerden hangisidir ve bu kavme hangi peygamber gönderilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Nûh Kavmi- Hz. Nûh
Soru Açıklaması

İlgili kitabın 43. sayfasında geçen ifadelerden anlaşılacağı üzere doğru cevap B seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.