Tefsir
Deneme Final Sınavı 4
1.

Hucurat suresinde yasaklanan davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisinin bahsi geçmemektedir

Doğru Cevap: "C" Yalan yere şahitlik yapmak
Soru Açıklaması

Hucurat suresinde yalan yere şahitlik yapma fiiliyle ilgili bir sakındırma yer almamaktadır.

2.
“...............”, Allah ile, din ile ilgili her gerçeğin “üstünü örten” bir nankördür. "...............", Allah'ın yanında O’nun gücünü paylaşan başka bir varlık olduğuna inanan insanda veya başka bir varlıkta ibadet edilmeye la^yık bir özellik gören ve onların şefaatını uman kişidir. ".................", İnanç açısından Kur’ an’ a göre “inandım” deyip de inanmayan kişidir.

yukarıda tanımları verilen Kur'an'da geçen insan tipleri aşağıdaki şıklarından hangisinde doğru şekilde eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Kafir Müşrik Munafık
Soru Açıklaması

Soruda verilen tiplemelerin doğru eşleştirilmesi E şıkkında olmuştur.

3.

Deneme

Doğru Cevap: "A" sss
Soru Açıklaması
4.

Nuh Peygamber hangi surede "çok şükreden bir kul" şeklinde geçmektedir?

Doğru Cevap: "E" İsra
Soru Açıklaması

Nuh Peygamber,“Allah’ın seçtiği” (Ali İmran 3/33); “diğer peygamberlerden daha önce hidayete erdirdiği” (En’am 6/84); “Muhsin (iyilerden)”/(Sâffât, 30/80); “Mü’min” (Sâffât, 30/80), “Sâlih” (Tahrîm, 67/10); “Çok şükreden bir kul” (İsrâ, 17/3) olarak tanıtmaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir.

5.

Maruf kavramını ilişkilendiremeyeceğimiz konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" ticaret 
Soru Açıklaması

Kur'an-ı Kerim insanların birçok durum, tutum ve davranışlarını maruf kapsamına alırken, marufu, insanların genel düşünce çerçevesi içinde aklın kabul edip reddetmediği şey olarak mütalaa eder. Maruf ve münker karşıt iki durumdurlar, biri istenen, diğeri istenmeyendir. bu bakımdan maruf kavramı Kur'an'da bir çok konu bağlamında ele alınır fakat ticaret konusu ile ilişkili bir ele alıştan söz etmek mümkün değildir.

6.

Kur'an'da "حب,حبة/hubb" kelimesinin semantik anlamına baktığımızda sıralanan anlamların hangisini görmekteyiz.

Tane, tohum Özlemek, hasret kalmak Yeğlemek, tercih etmek Bir şeye bağlılık
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Kur'an'ın "حب,حبة/hubb" kelimesine verdiği anlamlar arasında özlemek, hasret kalmak anlamı yoktur.

7.

İnanıp Salih Amel İşleyenlere Vadedilenlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması

İnanıp Salih Amel İşleyenlere Vadedilenler; Güzel Bir Gelecek ve Mutluluk, Güzel Bir Hayat, Bol Rızık ve Mağfiret, Tevbelerinin Kabul Görmesi, Kötülüklerinin İyiliklerle Değiştirilmesi, Karanlıklardan Aydınlığa Çıkmaları, Sevginin Oluşması, İnsanların En Hayırlıları Olmak, Dinamizm Kazanmaları, Cennet'i Kazandırması, Yüksek Dereceler Elde Ettirmesi, Korku ve Hüzünden Emin Kılması, Çalışmalarını Zayî Etmemesi, İyi İnsanlar Arasına Dahil Etmesi, İlâhî Rahmete Kavuşturması olarak açıklanmıştır.

8.

Kur'an-ı Kerim'de geçen surelerin isimlerinin bazı sahabiler tarafından farklı adlandırıldıkları bilinmektedir. Haşr suresini "Beni Nadir Suresi" olarak isimlendiren sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Abbas
Soru Açıklaması

Haşr suresini "Beni Nadir Suresi" olarak isimlendiren sahabi Abdullah b. Abbas'tır

9.
Türkçe’de fitnenin ön plana çıkan anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karışıklık
Soru Açıklaması
İnsanın deneme ve sınama türünden maruz kaldığı şeyleri ifade de kullanılan fitne, zamanla 'sıkıntı, belâ, musibet, baskı, işkence, azap, sapıklık, yoldan sapma, saptırma, ayartma, bir şeyden çok hoşlanma, tutkun olma, insanlar arasında kargaşa çıkarma, aklın gitmesi' gibi anlamlarda kullanılmıştır. Dilimizde fitnenin ön plana çıkan anlamı; kargaşa ve karışıklıktır.
10.

Semantik analiz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Semantik analizin içeriğini sentaks (sözdizim) ve gramer (dilbilgisi) konuları oluşturur
Soru Açıklaması

Semiotiğin iki ana bölümü olan sözdizim (sentaks) ile anlambilim (semantik) arasında da bağıntı vardır. fakat bu iki alan birbirinden bağımsızdır.

11.

I. Kur'an kavramlarının arap dilindeki anlamlarının tespit edilmesi gereklidir.

II. Kur'an öncesi Arapça'ya da bakılmalıdır.

III. İlk dönem şiirn ve sözlükleri kaynak olarak kullanılabilir.

IV. Kur'an da kullanılan kelimelerin farklı anlamları olup olmadığına bakıp farklı anlamları çözümlemek gereklidir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kur'an'ın daha sağlıklı yorumlanması için dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Kur'an kavamlarının anlam çerçevesini doğruya en yakın şekilde tespit edebilmek için onların aslı olan kelimenin Arap dilindeki anlam(lar)ını tespit etmek gerekir. Bunun için Kur'an öncesi Arapça'ya kadar gidilmelidir. Zira Kur'an bu ortamda nazil olmaya başlamıştır. İlk dönem sözlükleri ve şiirleri bu konularla ilgili olarak bir takım malzeme sunmaktadırlar. Bu nedenle Kur'an kelimelerinin tahlili bu noktadan başlarsa daha sağlıklı bir temele oturtuluş olur. Şüphesiz bu yeterli değildir. Kur'an, bir kelimeyi normal bir kelime olarak kullanması yanında ona farklı anlamlar yükleyerek; anlamı daraltarak veya genişleterek yeni bir kavram olarak takdim eder. İşte asıl çözümlenmesi gereken nokta burasıdır. Bu yapılabildiği oranda Kur'an daha sağlıklı bir yorum ortamına kavuşmuş olacaktır.

12.

Hucurat süresinin 3. Ayetinde Allah’ın resulüne saygılı davranan müminlerden ve onlara müjdelenenlerden bahsedilmektedir. Fakat, ayeti kerimede resüllulah’a saygı konusunda kusur edenlerin özellikle hangi nitelikten mahrum oldukları aşağıdaki şıkların hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Takva
Soru Açıklaması

Ayette bahsedilen kişiler Allah’ın yaptığı sınavı başarıyla geçenlerdir, dolayısıyla takva sahibi olanlardır. Hz. Peygamberin huzurunda seslerini yükseltenler, aynı zamanda takvadan mahrum olanlardır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi zulümün anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Hoşa gitmeyen şeylerin tamamı
Soru Açıklaması

Adâletin zıddı olan zulüm sözlükte, haksızlık etmek, adâletsiz davranmak ve hakkını vermemek demektir. Aslında herhangi bir şeyi yerli yerinde kullanmamak da zulümdür. Yani “zulüm”; ister fazla, isterse eksik olsun, herhangi bir şeyin kendine ait olan yerin dışında başka bir yere konulması anlamındadır. Ayrıca bu kelimenin, maksadı aşmak, hakkı teslim etmemek ve haddi tecavüz etmek anlamlarına geldiği de ifade edilmiştir. Doğru cevap E'dir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi dosdoğru yol anlamını verir?

Doğru Cevap: "E" Sıratel müstakim
Soru Açıklaması

Sıratel müstakim ifadesi, dosdoğru yol anlamını verir. Dosdoğru yol, mutedil yol, işlek yol, devam eden yol ve sabit yol anlamlarına gelir. 

15.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân siyâkı açısından “hubb" kelimesinin “bağlılık, bağlanmak" anlamına gelen kökünü ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ha-Ba-Be
Soru Açıklaması

“Hubb” kelimesi, “Ha-Be-Be” kökünün temel anlamı olan “lüzum ve sebat”ı yani “bağlanmak ve sebat etmek” anlamını içine almaktadır. Kelimenin kökündeki “bir şeye bağlanmak” anlamı “ Ve-De-De”, “ Ra-Hi-Me”, “ ‘A-Tı-Fe”, “E-Le-Fe” gibi köklerde yoktur. Doğru cevap A'dır.

16.

Kur’ân-ı Kerîm’de, hem “sevgi” hem de “korku”nun ifrat derecesi onaylanmamaktadır. Her iki duyguyu da dengeli bir şekilde algılamak gerekir. Kur’ân’da  “sevgi” ile “korku” gibi iki aşırı duygunun arasında durmakla birlikte “sevgi” ve “korku”nun birleşmesinden doğan bir pozitif duygudan söz etmektedir. aşağıdakilerden hangisi bu duygunun ismidir?

Doğru Cevap: "D" Takva
Soru Açıklaması

Sevgi ve korkunun birlikte düşünülmesi, iki zıddın bir arada düşünülmesi demek değildir. Kur’ân-ı Kerîm’de, hem “sevgi” hem de “korku”nun ifrat derecesi onaylanmamaktadır. Her iki duyguyu da dengeli bir şekilde algılamak gerekir. Kur’ân’da “takvâ”, “sevgi” ile “korku” gibi iki aşırı duygunun arasında tam merkezindedir. Dolayısıyla “takvâ”da; “sevgi” ve “korku”nun birleşmesinden doğan bir saygı söz konusudur. Bu özelliğinden dolayı “takvâ”; “sevgi” ve “korku”nun çift yönlü rolünü oynamakta, aynı zamanda hem hareket ettiricilik, hem de frenleyicilik görevini yapmaktadır.

17.
Beni Nadîr kabilesinin Medine’ye gelişini Medine’deki İslâm toplumu ile üç Yahudi kabilesinden biri olan Benî Nadîr kabilesi arasındaki çekişmeyi Antlaşma şartlarını ihlal eden Benî Nadîr kabilesinin Medine’den sürülmesini

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hangisi “Haşr” suresine konu edilmiştir?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Medine’deki İslâm toplumu ile üç Yahudi kabilesinden biri olan Benî Nadîr (Nadîroğulları) arasındaki çekişmeyi ve antlaşma şartlarını ihlal eden bu kabilenin daha sonra Medine’den sürülmesini konu edinmektedir. Nadîroğulları’nın Medine’ye gelişi çok eskilere dayanmaktadır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi 20. ayette belirtilen inkarın sebeplerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Tecrübeye dayanmayanlar
Soru Açıklaması

Allah’ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi hizmetinize sunduğunu, sizi görünen ve görünmeyen onca nimetin içinde yüzdürdüğünü görmez misiniz?! Böyle iken bazı insanlar ne sağlam bir bilgiye, ne aklıselim ve sağduyu gibi bir rehbere ve ne de vahye dayalı olarak Allah hakkında ileri geri konuşmaktadır.

19.

Aşağıda "Ha-Be-Be" kökünün bazı türevleri ile anlamları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Muhabb: Tohumun kök salarak toprağa bağlanması
Soru Açıklaması

Doğru cevap C'dir. Muhabb, kendisine bağlanılan/ sevgili demektir. 

20.

Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kökünden türeyen kelimelerin Kur’ân-ıKerîm’de geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Kur’ân’da elli sekiz âyetteyer alan f-t-n kök ve türevleri toplam kaç defa tekrar etmektedir?

Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması

Fitne kelimesinin aslı olan f-t-n kökünden türeyen kelimelerin Kur’ân-ıKerîm’de geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Kur’ân’da elli sekiz âyetteyer alan f-t-n kök ve türevleri toplam altmış defa tekrar etmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.