Tefsir
Deneme Final Sınavı 7
1.
"Sevginin, ittifakla kabul edilmiş bir tanımı yapılamamıştır". diyen birisi aşağıdaki düşüncelerden hangisi ile kendi tezini temellendirmiş olmaz?
Doğru Cevap: "D" Sevgi kavramı kendinden menkul bir kavramdır ve bu kavramın tanımlanmaya ihtiyacı yoktur.
Soru Açıklaması

İnsanlık düşünce tarihi boyunca sevgi gibi izâfî/göreli bazı kavramların tam ve mutlak mânâda tanımları yapılamamıştır. Sevgi, başta psikoloji, felsefe, edebiyat, tıp gibi birçok bilimin ilgi alanına girmektedir. Söz konusu bilimler, “sevgi” yi kendi bakış açılarına göre tanımlamaya çalışmışlardır. Neticede gerek Batı’da ve gerekse İslâm Dünyası’ndaki düşünürlerin üzerinde fikir beyan ettikleri “sevgi” hakkında değişik tanım denemeleri yapılmış ise de, sevginin, ittifakla kabul edilmiş bir tanımı yapılamamıştır. hal böyle olmakla birlikte sevgi dilde varlığı olan bir kavram olması hasebiyle tanımlanma ihtiyacı olan bir şeydir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân’da Allah’ın sevdiği fiiller ve bu fiilleri işleyenlerdir?

Doğru Cevap: "A" Adil olanlar
Soru Açıklaması

Kur’ân’da “hubb” kelimesi, Allâh’ın sevdiği fiillerin beyan edildiği âyetlerde sıkça geçmektedir. Bunlardan birisi de âdil olanlar/muksitûn Mâide, 5/42; Hucûrat, 49/9 ve Mümtahine, 60/8 âyetlerinde geçmektedir.

Kendini beğenenler, israf edenler, büyüklük taslayanlar, haddi aşanlar ise Kur’ân’da Allâh’ın sevmediği fiiller ve bu fiilleri yapanlardır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi bireyleri, aileleri, bir milleti ve nihayet bütün ulusları birbirine bağlayan unsurlardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Zulüm
Soru Açıklaması

Çağımızda, bireysellik hâkim olmakta; buna bağlı olarak, ruh sağlığı giderek önem kazanmaktadır. Bireyleri, aileleri, bir milleti ve nihayet bütün ulusları birbirine bağlayan unsurların başında karşılıklı sevgi, şefkat, sevecenlik, saygı ve hoşgörü gelmektedir. Saygı ve hoşgörü, birbirini seven insanlarda görülen hasletlerdendir. Birbirini sevmeyen, sevemeyen, birbirine şefkat göstermeyen insanların birbirlerine saygı duymaları da beklenmemelidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Lokman Suresi'nin son ayetindeki bilinmeyenlerin sayısıdır?

Doğru Cevap: "E" Üç
Soru Açıklaması

Ayet dikkatlice okunduğunda ‘bilinmeyenlerin’ beş değil üç olduğu fark edilecektir. Şöyleki: Ayette kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin sadece Allah’a ait olduğu; hiç kimsenin yarın ne elde edeceğini ve nerede öleceğini bilemeyeceği vurgulanmıştır. ‘Yağmuru O yağdırır’ ve ‘rahimlerdekini O bilir’ ifadelerinde ise bu bilgiyi ‘sadece Allah’ın bileceğine dair’ bir kısıtlama yoktur. Bu iki hususta tahsis edatı da kullanılmamıştır. Burada sadeceyağmuru Allah’ın yağdırdığı, dolayısıyla zamanını da bildiği; yine O’nun rahimlerdekini de bildiği ifade edilmektedir. Bu ifadeden kesinlikle bu iki konuda Allah’tan başkasının önceden bilgi sahibi olamayacağı anlamı çıkmaz.

5.

"Ey inananlar, ......... çok sakının. C¸ünkü ............ bir kısmı günahtır. Hucurat 12"

Ayette geçen bir kısmı günah olduğu için kendisinden çokça sakınılması emredilen şey aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zan
Soru Açıklaması

"Ey inananlar, zandan çok sakının. C¸ünkü zannın bir kısmı günahtır." ayette geçtiği üzere sakındırılan davranış zandır.

6.
"Eziyet etmek, incitmek, acı çektirmek ve zarar vermek" olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ezâ
Soru Açıklaması

Ezâ ise eziyet etmek, incitmek, acı çektirmek ve zarar vermek anlamındadır. Buna göre ezâ denilince, insanın hoşlanmadığı her şey anlaşılır. Bir başka ifade ile ister dünyevi, ister uhrevi olsun canlıların beden, can ya da organlarına isabet eden her türlü zarara eziyet denilmektedir. Doğru cevap C'dir.

7.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Sevginin, ittifakla kabul edilmiş bir tanımı mevcuttur.
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın önemli kavramlarından birisi olan “sevgi”, insanın doğasında bulunan, bireylerin sevdikleri objelere göre pozitif ya da negatif yönlerde değişebilen bir duygudur. Bu duygu, sadece dilsel olarak ifade etmekten ibaret değildir. Sevgi, yaşanarak hayata aktarılan ve kalbin dinamiklerinden olan bir ruh halidir. Yaşanmadıkça bilinemeyen bu duygunun tam mânâsıyla tanımını yapmak pek mümkün gözükmemektedir. Sevgi, insanoğlunun mayasında bulunan fıtrî bir duygudur. Gerek Batı’da ve gerekse İslâm Dünyası’ndaki düşünürlerin üzerinde fikir beyan ettikleri “sevgi” hakkında değişik tanım denemeleri yapılmış ise de, sevginin, ittifakla kabul edilmiş bir tanımı yapılamamıştır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi “Hubb” kelimesinin Kur’ân’da geçen anlamlarından birisidir?
Doğru Cevap: "A" Tohum
Soru Açıklaması

“Tohum” ya da “tane” kelimesi Arapça’da ve Kur’ân’da Ha-Be-Be” kökü ile ifade edilmektedir.“Ha-Be-Be” kökü, 12 âyette habbe (tane, tohum)” anlamında kullanılmıştır.Bu kökün esas anlamının “bağlanmak, bağlılık” mânâsına geldiği göz önüne alınırsa, tohum da çimlenme aşamasından sonra, toprağa kökleriyle bağlanmakta, topraktan aldığı mineralleri bu kökler vasıtasıyla bitkinin gövdesine, dallarına, yapraklarına, çiçeklerine ve neticede meyveye ulaştırmaktadır.Netice itibariyle, “hubb” kelimesi, bir şeye bağlılığı ve o bağlanılan şeyde sebatı, devamlılığı, kalıcılığı ifade eden bir kelimedir. Tıpkı, bitkilerin devamlılığını sağlayan tohum/habbe gibi, oluşun özü, varlığın ve hayatın varış noktasıdır. Doğru cevap A'dır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da “Ha-Be-Be” kökünün türevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Deneme, Sınama
Soru Açıklaması
Kur’ân’da “Ha-Be-Be” Kökünün Türevleri: 1. Tane, Tohum 2. Sevgi, Muhabbet 3. Yeğlemek, Tercih etmek 4. Sevgi, Tutku, Bir Şeye Olan Bağlılık 5. Sevmek/Bağlanmak, Bağlılık.
10.

I. Rahmet 

II. Velayet

III. Rıza

IV. Merhamet

Yukarıdaki kelimelerden hangisi ya da hangileri Kur'an'da sevgi kelimesi ile dolaylı irtibatları vardır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Doğru cevap C'dir. Kur’a^n’da doğrudan “sevgi, sevmek, sevilmek” gibi anlamlar taşımasa da verdiği mesajlar açısından “rahmet”, “vela^yet”, “rıza” gibi kelimelerin “sevgi” kavramıyla dolaylı irtibatları vardır. Esasen Kur’a^n’daki “rahmet” kavramı; ahla^ki^ sevginin en ideal şeklidir. İla^hi^ muhabbet Rahmet’in aynısıdır. Rahmet ve merhamet, esasında sevginin fiili^ tezahürlerindendir. Zira bir yerde sevgi varsa, orada rahmet ve merhamet vardır. Kur’a^n’da, sevginin meydana gelebilmesi için başlangıç aşaması vela^yete/dostluğa da önemli bir yer verilmektedir. Dostluk ve sevgi birbirleriyle içli dışlı iki kavramdır. Sevginin bulunduğu yerde dostluklar da vardır. (Gezgin, 2010).

11.
I. Fâsık; haktan sapan, Allah’a itaatten ayrılan, asi anlamına gelmektedir II. Nebe; haber demektir III. Tâife; Grup Hucurat suresi kapsamında Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Fâsık; haktan sapan, Allah’a itaatten ayrılan, asi anlamına gelmektedir.

Nebe’, haber demektir.

Tâife; Grup, demektir.

12.

I. Tohum

II.Sevgi, Muhabbet

III. Yeğlemek

IV. Bağlanmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kur'an'da "Ha-Be-Be" Kökünün türevlerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Doğru cevap E'dir. "Ha-Be-Be" kökünün türevleri Kur'an'da 95 ayette geçmektedir. Yukarıdakilerin hepsi bu türevlerin içinde yer alır. 

13.

Türkçede birçok anlama gelen fitne sözcüğüyle ilgili birtakım tabirler ve anlamlar bulunmaktadır. Aşağıda sunulan seçeneklerden hangisinde fitne sözcüğüyle oluşturulan tabir ve anlamı doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Fitne fücur: fitneyi defeden, fitneyi kovan
Soru Açıklaması

Fitne fücur asıl manası: çok fitneci, çok karıştırıcı, fesat çıkarıcı, insanlar arasına fitne sokmayı iş edinen kimse; fitne sokmak: ara bozmak, insanları birbirine düşürmek, karışıklık çıkarmak

14.
Aşağıdakilerden hangisi 9. ayetin nüzul sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "D" Ensardan İmrân adında bir zat vardı. Bunun Ümmü Zeyd isimli bir hanımı vardı. Kadın ailesini ziyaret etmek istedi, ama eşi onu hapsetti. Onu evinin üst katında tutuyordu. Ailesinden hiç kimse yanına giremiyordu. Kadın ailesine haber göndermiş, bunun üzerine bazı kimseler gelmişler, onu bulunduğu yerden indirmişler, götürmek istemişlerdi. Kocası da dışarı çıkmış, kendi çevresinden yardım istemişti. Amcasının çocukları gelip kadınla ailesinin arasına girmeye çalışmışlardı. Bu esnada ayakkabılarla birbirlerine vurdular ve bu ayet nâzil oldu. Peygamber (a.s.) bir adam göndermiş ve onları barıştırmış, iki taraf Allah’ın emrine boyun eğmişlerdi.
Soru Açıklaması

9. ayet'in nüzul sebepleri:

a)  Peygamber (s.a.v.), hasta olan Sa‘d b. Ubâde’yi ziyaret etmek için yola çıkmıştı. Bu esnada Abdullah b. Übeyy b. Selûl’e de uğraması rica edilmişti. Eşeğinin üzerinde olduğu halde onun yanına gitti. Abdullah b. Übeyy, “Eşeğinin kokusu bizi rahatsız etti” deyince, o mecliste bulunanlardan Abdullah b. Revâha, “Allah Rasülü’nün (a.s.) eşeğinin kokusu, senin kokundan daha güzeldir” karşılığını verdi. Böylece iki taraf arasında bir tartışma ve kavga meydana geldi. Sonunda birbirlerine ellerindeki sopalarla, ayakkabılarla vurmaya, dövüşmeye başladılar.

b)  Diğer bir rivayete göre, bu ayet, aralarında münakaşa bulunan ensardan iki kişi hakkında inmiştir. Bunlardan biri diğerine, “Zorla da olsa hakkımı alacağım.” dedi. Kabilesinin çokluğuna güveniyordu. Diğeri onu, Allah’ın Rasülü’nün (s.a.v.) yanında muhakeme olunmaya davet etti. İş uzadı, sonunda birbirlerine elleriyle ve ayakkabılarla vurmaya başladılar. Ayet bunun üzerine indi.

c)  Ensardan İmrân adında bir zat vardı. Bunun Ümmü Zeyd isimli bir hanımı vardı. Kadın ailesini ziyaret etmek istedi, ama eşi onu hapsetti. Onu evinin üst katında tutuyordu. Ailesinden hiç kimse yanına giremiyordu. Kadın ailesine haber göndermiş, bunun üzerine bazı kimseler gelmişler, onu bulunduğu yerden indirmişler, götürmek istemişlerdi. Kocası da dışarı çıkmış, kendi çevresinden yardım istemişti. Amcasının çocukları gelip kadınla ailesinin arasına girmeye çalışmışlardı. Bu esnada ayakkabılarla birbirlerine vurdular ve bu ayet nâzil oldu. Peygamber (a.s.) bir adam göndermiş ve onları barıştırmış, iki taraf Allah’ın emrine boyun eğmişlerdi.

Doğru cevap D'dir.

15.
Kur’ân'da fitne ve türevlerinin geçtiği âyet sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Elli sekiz
Soru Açıklaması
Toplam olarak elli sekiz âyette altmış defa tekrar eden fitne ve türevlerinin Kur’ân'da geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.
16.

Aşağıdakilerden hangi takva tanımı meşhur İslam bilgini Fazlurrahman'a aittir?

Doğru Cevap: "A" Takvâ, bir kimsenin kendisini, kendi davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından korumasıdır
Soru Açıklaması

A şıkkı Fazlurrahma'ın takva tanımlaması olmakla birlikte diğer tüm şıklar da farklı açılardan doğru takva açıklamalarıdır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi f-t-n kökünün Arapça'da fiil olarak kullanıldığı kelimedir? 

Doğru Cevap: "B" Yeftinü
Soru Açıklaması

Fitne kelimesi Arapça f-t-n kökünden türemiş bir isimdir. Bu kök, fiil olarak fe-te-ne yeftinü, mastar olarak da fetn, fütun, fitne ve meftun kalıplarıyla kullanılmaktadır.

18.

Kur’an’da geçen salih ve muslih kavramları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Salih, salih amel işleyendir, muslih ise hem salih ameli yapan hem de yaptırandır.
Soru Açıklaması

Kur'an'a göre salih, salih amel işleyendir, muslih ise hem salih ameli yapan hem de yaptırandır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi tabaka anlamını verir?

Doğru Cevap: "B" Tıbak
Soru Açıklaması

Tıbak kelimesi, tabak veya tabaka isminin çoğuludur. 

20.

Haşr Suresi 23. ayette geçen 'Melik' sıfatının anlamı hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sınırsız egemenlik sahibi
Soru Açıklaması

Ayetin meali şöyledir:

Allah: O’ndan başka gerçek ilah yoktur! O, sınırsız egemenlik sahibidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. Esenlik ve güven kaynağıdır. Her şeyi görüp gözetendir. U¨stün kudret sahibidir. Sınırsız ve karşı konulamaz bir irade sahibidir. Yüceler yücesidir. S¸anı yüce Allah, müşriklerin tanrılık yakıştırdıkları şeylerden yüce ve münezzehtir.

Bu meale göre 'Melik' sıfatının anlamı sınırsız egemenlik sahibidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.