Tefsir Tarihi ve Usulü
2013 - Vize Soruları
1.
Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "C" el-Hadari
Soru Açıklaması
2.
Kur’ân’ın bir cilt halinde toplanmasına sebep olan en önemli olay aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yemâme savaşı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbeyi, Kur’ân’ı ezberlemeye sevk eden belli başlı
sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Resûlullah tarafından Kur’ân’ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına önem verilmemesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın Beytu’lİzze’ye toptan indirilişinin faydalarından
biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlar tarafından Kur’ân’ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda yardımcı olur ve katkı sağlar.
Soru Açıklaması
5.
Kur’ân’ın bir isminin de “el-Kitâb” olması, ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân’ın yazıldığı
Soru Açıklaması
6.
Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için
kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Menâfiu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
7.
Kur’ân’ın tanımının unsurlarından, “insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini” tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın kelâmı
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana
gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Âyet
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangi konuda âlimler arasında ihtilaf vardır?
Doğru Cevap: "C" Âyetlerin sayısı
Soru Açıklaması
10.
“Allah’ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş eksik olur” hadisi hangi konu için
söylenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Besmele
Soru Açıklaması
11.
Burhânî te'vîlin İslâm düşüncesinde en ünlü kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bazı âyetlerin muhkem olması
Soru Açıklaması
13.
Batı'da en eski Kur'ân meâli hangi tarihte basılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1543
Soru Açıklaması
14.
Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretmek
olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beyânî Te'vîl
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi te'vilin sözlük anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Delil
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvuru kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarih ilmi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbî müfessirlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mücahid b. Cebr
Soru Açıklaması
18.
İctihadın mümkün olmadığı alana ait sahâbî açıklamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hükmen merfû haber
Soru Açıklaması
19.
Megazi, melâhim ve tefsirin aslı yoktur" sözü aşağıdaki İslâm âlimlerinden
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
20.
Hz. Peygamber'e verilen teşrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hüküm koyma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.