Tefsir Tarihi ve Usulü
2014 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın Beytu’lİzze’ye toptan indirilişinin faydalarından
biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İnsanlar tarafından Kur’ân’ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda yardımcı olur ve katkı sağlar.
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "B" el-Hadari
Soru Açıklaması
3.
Kur’ân’ın tanımının unsurlarından, “insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini” tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın kelâmı
Soru Açıklaması
4.
Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için
kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Menâfiu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
5.
Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretmek
olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler
tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beyânî Te'vîl
Soru Açıklaması
6.
Burhânî te'vîlin İslâm düşüncesinde en ünlü kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber'e verilen teşrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hüküm koyma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvuru kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarih ilmi
Soru Açıklaması
9.
İsrâilî rivâyetler en fazla aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ka’b el-Ahbar
Soru Açıklaması
10.
Rivâyet tefsîr yönteminde ilk başvurulması gereken kaynak aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân
Soru Açıklaması
11.
Hâricî tefsir ekolünün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kur’an’ın lafız düzeyini kanun olarak değerlendirir; lafzın yüzeysel anlamını benimserler; tefsir ve tevile ihtiyaç olmadığını savunurlar.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangi tefsir türü, otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” (sapkın, batıl) yorum olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Nazarî sûfî tefsir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
Soru Açıklaması
14.
“Zikr-i küll, irade-i cüz” hangi dilsel sanat çeşididir?
Doğru Cevap: "E" Mecâz-ı Mürsel
Soru Açıklaması
15.
“Üzerlerine yürüdü ve onlara sağ eliyle vurdu” (Saffat (37), 93) âyetindeki “yemîn”
kelimesinin ifade ettiği manalar dikkate alınırsa, bu âyet müteşabihin hangi türüne
örnek oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Lafızda müteşabih
Soru Açıklaması
16.
Allah’ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, “istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu
konuda soru sormak ise kötü bir şeydir” şeklinde cevap veren İslâm alimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Malik b. Enes
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç
âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek
için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Esbâb-ı nüzûl
Soru Açıklaması
18.
Herhangi bir şer'i hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü ortadan kaldırmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nesh
Soru Açıklaması
19.
Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını
doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Semantik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, modern dönem Kur’ân yorumcularının Kur’ân’ı tarihsel bir metin olarak değerlendirmelerine bir gerekçe teşkil etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân bir yazılı-metin (kitap) olmaktan çok bir söz-metin (hitâp) hüviyetindedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.