Tefsir Tarihi ve Usulü
2014 - Vize Soruları
1.
Vahyin bir müddet kesilmesinden sonra ilk defa inen sûre/âyet aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Âyete’l-Kürsî
Soru Açıklaması
2.
Vahyin keyfiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Vahiy, Allah ile müfessirler arasında olan bir sırdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Resmu’l-Mushaf’ın tevkîfî olmadığını savunan âlimlerden
biridir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Sa’d b. Ebî Sarh
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın ilk defa nazil olmaya başladığı gündür?
Doğru Cevap: "A" Pazartesi
Soru Açıklaması
5.
Medine’de ilk vahiy kâtipliği yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Sa’d b. Ebî Sarh
Soru Açıklaması
6.
Kur’ân kelimesinin, “bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak” anlamına gelen karene’den türediğini öne süren âlim kimdir?
Doğru Cevap: "D" Zeccac
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın muhtevasının tespitini zorlaştıran sebeplerdendir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân’ın ayet ve sureleri bazen gece, bazen de gündüz nazil olmuştur.
Soru Açıklaması
8.
İmam Şafi’nin ilk eser yazdığı öne sürülen konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Esbab-ı Nüzül
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" eş-Şifa
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ı okuyuş şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tedvir
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz ihtiyaçları doğrultusunda bir müfessirde
bulunması gereken kriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Arap dili ve edebiyatı
Soru Açıklaması
12.
Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün
anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Lafzî tercüme
Soru Açıklaması
13.
“İstiva” kelimesini, “Allah’ın, yarattığı bütün varlıklar üzerinde sonsuz bir saltanat ve hakimiyet ile işleri düzenleyip icra etmesi’ şeklinde yorumlayan tevil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İrfani te’vil
Soru Açıklaması
14.
Batıda en eski Kur’ân meali hangi dilde yapılmıştır
Doğru Cevap: "E" Fransızca
Soru Açıklaması
15.
Te’vili, “bir noktanın varacağı nihaî nokta” şeklinde tanımlayan müfessir
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fahreddin Razi
Soru Açıklaması
16.
Hasan el-Basri, hangi tefsir mektebine mensuptur?
Doğru Cevap: "B" Kufe
Soru Açıklaması
17.
Tefsirinde, “nakl, tenkid ve tercih” metodunu Taberi’den daha önce kullanan
tedvin dönemi müfessiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Mesud
Soru Açıklaması
18.
Resulullah’ın İbn Abbas için yapmış olduğu, “Allah’ım onu dinde fakih kıl, ona te’vili öğret” şeklindeki dua ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" İbn Abbas’ın aşere-i mübeşşereden (cennetle müjdelenen on kişiden biri) olduğu
Soru Açıklaması
19.
İslam âlimlerine göre Hz. Peygamber’in tefsiri hangi iki fonksiyonu icra
etmektedir?
Doğru Cevap: "E" M ücmel-Müphem
Soru Açıklaması
20.
Bağlayıcılığı konusunda alimlerin ihtilaf ettiği haberler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahlaka dair haberler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.