Tefsir Tarihi ve Usulü
2015 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi vahiyle, ilham arasındaki farklardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler, ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
Soru Açıklaması
2.
Kur’ân kelimesinin hemzesiz, türememiş ve alem-i mürtecel olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Şafiî
Soru Açıklaması
3.
Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretmek
olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler
tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beyani te’vil
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber'e verilen teşrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hüküm koyma
Soru Açıklaması
5.
Kur’ân ve tefsîri açısından Hz. Peygamber’den sonraki en önemli tabaka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sahâbe
Soru Açıklaması
6.
İsrâilî rivâyetler en fazla aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ka’b el-Ahbar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsir yönteminde başvurulması gereken
unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tevrat’ın nakilleri
Soru Açıklaması
 
8.
Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet prensiplerine dayandıran, akla büyük önem
veren, sağlam akıl ile sahih naklin çelişmediğini; akıl ile nakil arasında çelişki
varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutezile tefsir ekolü
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangi tefsir türü, otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” (sapkın, batıl) yorum olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" Nazarî sûfî tefsir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Fıkhî tefsir ekol temsilcisidir?
Doğru Cevap: "A" Cessâs
Soru Açıklaması
11.
“Müminler, ancak kardeştir” âyetinde hangi tür teşbih yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Teşbih-i beliğ
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temsili anlatıma başvurma gayesi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Emretmek
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, âyetler arasında çelişki vehmini ortadan kaldırmaya yönelik kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân âyetlerini hadislerle mukayese ederek âyetler arasındaki çelişki vehmi ortadan kaldırılır.
Soru Açıklaması
15.
Allah’ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, “istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu
konuda soru sormak ise kötü bir şeydir” şeklinde cevap veren İslâm alimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Malik b. Enes
Soru Açıklaması
16.
Allah’ın kesik harflerle başlayan sûrelerde anlatılan tüm hüküm ve kıssaları bu harflere gizlediğini, sonra da bu hususları sûrede açıkladığını, fakat bu şifreleri ancak peygamber ve velilerin çözebileceğini ileri süren bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tasavvuf
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç
âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Esbâb-ı nüzûl
Soru Açıklaması
18.
Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden Kur’ân tefsîrlerine giren rivâyetlere ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" İsrâiliyat
Soru Açıklaması
19.
Kur’ân tercümelerinin Türkçe’deki ilk basımları hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tanzimat fermanından sonra
Soru Açıklaması
20.
Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını
doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Semantik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.