Tefsir Tarihi ve Usulü
2016 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Mesud
Soru Açıklaması
2.
Batı'da en eski Kur’ân meali hangi dilde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Latince
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Resulullah zamanında Kur’ân’ın tamamını ezberleyen
sahabilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Enes b. Mâlik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Medenî sûrelerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Secde ayeti ihtiva etmesi
Soru Açıklaması
5.
Hicri ilk dört asra ait Kur’ân tefsirine dair hemen hemen tüm görüş ve rivayetleri
aktardığı için ilim ve kültür ansiklopedisi hüviyetini kazanan tefsir aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
6.
Kevnî ayetleri pozitif ilimlerin verileriyle tefsir etmeyi amaçlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel tefsir ekolü
Soru Açıklaması
7.
Tefsirinde re’ye yoğun olarak yer veren ve tâbiîn alimlerinin önde gelenlerinden olan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mücahid
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ictimâî tefsir ekolünün eleştirilen yönlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" İsrailiyattan ve faydasız bilgilerden uzak durmak
Soru Açıklaması
9.
Muhammed Abduh, Seyyid Kutup, Reşid Rıza ve Mustafa Meraği aşağıdaki tefsir
ekollerinden hangisinin temsilcileridir?
Doğru Cevap: "A" İctimâî tefsir ekolü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi siyak ilkesi doğrultusunda geliştirilen Kur’ân sınıflandırmasının temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ayet sûre arası siyak münasebeti
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi "kasem"in amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
Soru Açıklaması
12.
Kapalılığı sadece Allah’ın kelamı ve Peygamberin sözü ile açıklanan lafız türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mücmel lafız
Soru Açıklaması
13.
Ayetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya
çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müşkilü’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ayetler arasında çelişki vehmini doğuran sebeplerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Bazı ayetlerin hadislere aykırı olması
Soru Açıklaması
15.
Kur’ân ayetlerine tarihçi gözüyle yaklaşan modernist düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhammed Arkoun
Soru Açıklaması
16.
Türkiye’deki meâl hareketinin temel argümanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân'ın bütün edebî metinlerden daha fasih olması, bu sebeple Kur’ân’ın her dildeki tercümesi muhatapları tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Kur’ân yorumcularının klasik tefsirlere
yönelttiği eleştirilerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân’ı yorumlarken parçacı bir bakış açısıyla hareket etmeleri
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân kıssalarının nüanslarla tekrar edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisdir?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân’ın muhataplarını kıssanın farklı yönleri ile buluşturmak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da anlatılan kıssaların gayelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Anlatılan kıssalardan hareketle ortak bir prensibe ulaşmak ve muhataplara genel bir ilke hakkında fikir vermek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tefsirde isrâiliyata başvurulan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İsrâilî rivayetleri tashih
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.