Tefsir Tarihi ve Usulü
2016 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ömer b. Abdilaziz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “es-Sebut’-tuvel” surelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sâffât
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki surelerin hangisinde besmele ayeti geçmektedir?
Doğru Cevap: "D" Neml
Soru Açıklaması
4.
Hurûf-ı mukatta’anın müstakil bir ayet sayılıp sayılamamasına ilişkin görüş farklılıkları aşağıdakilerden hangisinde ihtilafa neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Kur’ândaki ayetlerin sayısında
Soru Açıklaması
5.
Her yıl Ramazan ayında Cebrâil (a.s) ile Resulullah’ın (s.a.v) Kur’ân’ı mukabele etmesi olayına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Arz
Soru Açıklaması
6.
Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kırâata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mütevâtir
Soru Açıklaması
7.
Fetret devrinden sonra nazil olan ilk ayetlerin yer aldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müddessir
Soru Açıklaması
8.
”Biliniz ki Resulullah’ın haram kıldığı Allah’ın haram kıldığı gibidir.” hadisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Hz. Muhammed (s.a.v) hüküm koyma yetkisine sahiptir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın okunuş şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sahih
Soru Açıklaması
10.
"Tencîm’ul Kur’ân" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân’ın parça parça indirilmesini
Soru Açıklaması
11.
Hükmen merfû haber olarak değerlendirilen sahabe tefsirleri aşağıdaki alanlardan
hangisini kapsar?
Doğru Cevap: "C" Nüzûl sebepleri, mübhemâtü’l Kur’ân, gaybî konuları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvurduğu kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarih ilmi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kûfe rey ekolüne mensup olan müfessirlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hasan el-Basrî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tefsirin en az yararlandığı ilim dallarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Kelam
Soru Açıklaması
15.
Abdullah b. Abbas’a ait tefsir rivayetlerini Garibu’l Kur’ân adlı eserde toplayan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ata b. Ebi Ravah
Soru Açıklaması
16.
"Tercümânu’l Kur’ân" olarak tabir edilen müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Abbas
Soru Açıklaması
17.
Burhâni te’vîlin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ayetlerin muhkem olması
Soru Açıklaması
19.
''Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân’dan anlamlar üretmek" olarak tanımlanan te’vil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beyânî
Soru Açıklaması
20.
Nebevî tefsirin fonksiyonları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beyan ve Teşrî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.