Tefsir Tarihi ve Usulü
2017 - Büt Soruları
1.
Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ayet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ömer b. Abdilaziz
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ayetlerin muhkem olması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsir yönteminde dikkate alınan unsurlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Tevrat’ın nakilleri
Soru Açıklaması
5.
“Kur’ân’daki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınmasını” öngören
tefsir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Konulu tefsir metodu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvurduğu kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tarih ilmi
Soru Açıklaması
7.
Otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” yorum olarak kabulen tefsir türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nazarî sûfî tefsir
Soru Açıklaması
8.
Kevnî ayetleri pozitif ilimlerin verileriyle tefsir etmeyi amaçlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilimsel tefsir ekolü
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mübhem bir lafzın anlamını doğru tespit etmek için başvurulan kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Müfessirin yorumu
Soru Açıklaması
10.
Kur’ân’da bazı sûrelerin başında, bazen bir bazen de birkaç harfin birleşmesiyle
meydana gelen rumuzlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kesik harfler
Soru Açıklaması
11.
Ayetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya
çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müşkilü’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
12.
Kapalılığı sadece Allah’ın kelamı ve Hz. Peygamber'in sözü ile açıklanan lafız
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mücmel lafız
Soru Açıklaması
13.
'' اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ '' ayetinde görülen teşbih aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Teşbih-i beliğ
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’daki siyak münasebetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ayet-sure arası siyak münasebeti
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Kur’ân yorumcularının klasik tefsirlere
yönelttiği eleştirilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân’ı yorumlarken parçacı bir bakış açısıyla hareket etmeleri
Soru Açıklaması
16.
Kur’ân kıssalarının nüanslarla tekrar edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân’ın muhataplarını kıssanın farklı yönleri ile buluşturmak
Soru Açıklaması
17.
Kur’ân’ın bir veya birkaç ayetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Esbâb-ı nüzul
Soru Açıklaması
18.
Herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü ortadan kaldırmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nesh
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi nüzül sırasına göre yazılmış bir tefsirdir?
Doğru Cevap: "C" et-Tefsiru’l-Hadîs, İzzet Derveze
Soru Açıklaması
20.
Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan temel
sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müslüman entelektüellerin Batı dünyasından ciddi biçimde etkilenmiş olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.