Tefsir Tarihi ve Usulü
2017 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy katiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ömer b. Abdilaziz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Mukatil b. Süleyman
Soru Açıklaması
3.
Tefsirin kendisine malzeme sağladığı ve Müslüman toplumlar için inanç yönüyle bir çerçeve çizerek Allah, ahlak, siyaset vb. konularda hükümler üreten ilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kelâm
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş tefsir ekollerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İctimâî tefsir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki ekollerden hangisi mezhebî tefsir ekollerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hâriciyye ekolü
Soru Açıklaması
6.
"Delilsiz olarak Allah’ın muradı konusunda kesin yargıya varmamak" kuralı hangi tefsir metodu için konmuştur?
Doğru Cevap: "C" Rey
Soru Açıklaması
7.
"İsnatların hazfedilerek sadece metinlerin kalması" hangi tür tefsirin zaaf noktalarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Rivâyet
Soru Açıklaması
8.
"Kur’ân tefsirinin gramatik ve Arap dili ağırlıklı tartışmaları nedeniyle mesajın arka plana atıldığı, Kur’ân’ın temelde bir hidayet rehberi olduğu ve ferdi-ictimai problemlere çözümler üretmesi" gerektiği düşüncesinden hareketle ortaya çıkan tefsir yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edebi-ictimai tefsir ekolü
Soru Açıklaması
9.
'' وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا '' ayeti, müteşabihliğin hangi türüne örnektir?
Doğru Cevap: "A" Müteşabihliğin hem lafız hem de mana da olmasına
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi “istiare”nin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hakikat
Soru Açıklaması
11.
Muhkemleri, “iman edilip amel edilen”; müteşâbihleri ise “imân edilen, ancak amel
edilmeyen” şeklinde taksime tabi tutan müfessir kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbn Abbas
Soru Açıklaması
12.
'' إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ '' ayetinde görülen teşbih aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Teşbih-i beliğ
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
Soru Açıklaması
14.
Kur’ân bir benzerinin meydana getirmek isteyenlerin bu yöndeki güç ve kudretlerinin Yüce Allah tarafından ellerinden alındığı şeklinde özetlenebilecek olan iddia için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sarfe teorisi
Soru Açıklaması
15.
“Bir zamanlar, Ey Mûsâ! Biz Allah’ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız, demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde sizi yıldırım çarpıvermişti. Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.” âyetinde “ölmek” ifadesine, bilinen anlamıyla bir “ölüm” olarak değil de, “hisleri ölmek, duyguları yitip gitmek” şeklinde mana veren müellif aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed Esed
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi semiyotik sürecin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Okuma
Soru Açıklaması
17.
Kur’ân tefsirinde Batı düşüncesi referans gösterilerek yapılan modern yorumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Çağdaş İsrâiliyat
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kur’ân’ın nüzul sırasına göre yapılan tefsir çalışmalarından biridir?
Doğru Cevap: "C" et-Tefsiru’l-Hadîs
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden sahabenin isrâiliyata başvurduğu konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fıkhî hükümler
Soru Açıklaması
20.
Uhud ve Bedir savaşlarını anlatan âyetler hangi tür kıssalara girmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber dönemindeki olaylarla ilgili olan kıssalara
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.