Tefsir Tarihi ve Usulü
2017 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah’ın zamanında Kur’ân’ın tamamını toplayan
sahabelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması
2.
"Ruhu’l-Küdüs kalbime şöyle üfledi: Hiçbir nefis ecelini ve rızkını tüketmeden
ölmeyecektir. O halde Allah’tan korkunuz ve rızkınızı aramakta güzel bir yol tutunuz." haberi, tefsir usûlü açısından neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Resûlullah’a vahyin geliş şekillerinden birini
Soru Açıklaması
3.
Kur’ân’a ilk defa hareke görevi yapacak noktaları koyan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebû’l-Esved ed-Dü’elî
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbeyi Kur’ân’ı ezberlemeye sevk eden sebeplerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Resûlullah tarafından Kur’ân’ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına önem verilmemesi
Soru Açıklaması
5.
Her yıl Ramazan ayında Cebrâil Resûlullah’a gelerek o zamana kadar nâzil olan tüm âyetleri ona okur; Resûlullah da Cebrâil’e okurdu. Rasulullah ve Cabrail'in bu şekilde Kur'an'ı karşılıklı okumasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Arz
Soru Açıklaması
6.
Senedi sahih olup ya Arapça kaidelere ya da Hz. Osman döneminde çoğaltılan
nüshalardan birinin hattına uygun olmayan kıraata ne ad verilir?

A) Mütevâtir kıraat
B) Meşhur kıraat
C) Âhâd kıraat
D) Şâz kıraat
E) Mevzû kıraat
Doğru Cevap: "C" Âhâd kıraat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ayetlerinin sayıları hakkında farklı rakamların ortaya çıkmasının sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Surelerin başlarında bulunan besmelelerin bir ayet olarak kabul edilip edilmemesinde ihtilaf olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın muhtevasının tespitini zorlaştıran sebeplerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Ayet ve surelerin konu bütünlüğü oluşturacak şekilde sıralanmaması
Soru Açıklaması
9.
Medenî surelerin muhtevasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İbadât ve muamelât konuları ağırlık kazanmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için
kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fezâilu'l-Kur'ân
Soru Açıklaması
11.
Âyetin lafzî tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve kuvvetli delillerle
desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olana
çevirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Te’vil
Soru Açıklaması
12.
Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün
anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tefsîrî tercüme
Soru Açıklaması
13.
Te’vîllerinin yapılması zorunlu olan âyet türleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müşkil ve müteşâbih âyetler
Soru Açıklaması
14.
''عين'' sözcüğünü ''ilim ve basiret'' , ''فرق'' sıfatını ''kuvvet ve kudret'' , '' الوجه '' kelimesini de ''varlık'' şeklinde yorumlayan te'vil türü aşağıdakilerden hangisidir?

            
Doğru Cevap: "D" Beyânî
Soru Açıklaması
15.
“Tefsir” ve “tercüme” arasındaki farklar dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Tercümeyle asıl metinden müstağni olma kastedilir, tefsir ise aslın yerine geçemez.
Soru Açıklaması
16.
Aşadakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Mesud
Soru Açıklaması
17.
''حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى'' (Bakara,283) ayetinin ''Orta namaz ikindi namazıdır'' hadisiyle açıklanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Mübhemin tafsili
Soru Açıklaması
18.
İctihâdın mümkün olmadığı alana ait sahâbî
Doğru Cevap: "C" Hükmen merfû haber
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tefsirde temayüz etmiş sahabelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Zeyd b. Sabit
Soru Açıklaması
20.
'' فَاقْرَؤُ۫ا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِۜ '' ayeti ile ilgili ''Fatihasız namaz olmaz'' hadisi namazda farz olan kıraatın fatiha suresi olduğunu göstermektedir.

Buna göre yukarıdaki ayet ve onu açıklayan hadis arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutlakın takyidi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.