Tefsir Tarihi ve Usulü
2018 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Resulullah zamanında Kur’ân’ın tamamını toplayan
sahabelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Muâz b. Cebel
Soru Açıklaması
2.
Âyetin lafzî tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve kuvvetli delillerle
desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olana
çevirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Te’vil
Soru Açıklaması
3.
Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ayet
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber'e verilen teşrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hüküm koyma
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) tefsir yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rivayet
Soru Açıklaması
6.
“Kur’ân’daki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınmasını” öngören
tefsir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Konulu tefsir metodu
Soru Açıklaması
7.
“Tefsir ilmi içerisinde müstakil niteliklere ve özelliklilere sahip; kendi içinde yöntem ve prensipleri bulunan; ayrıca belli temsilcileri ve literatürü olan akım ve okullara” ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tefsir ekolleri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
Soru Açıklaması
9.
Kapalılığı sadece Allah’ın kelamı ve Hz. Peygamber'in sözü ile açıklanan lafız
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mücmel lafız
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temsili anlatıma başvurma gayesi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Emretmek
Soru Açıklaması
11.
Ayetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya
çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müşkilü’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
12.
Birçok manaya ihtimali olan ve bu manalardan birini tayin etmek için hârici bir
delile ihtiyacı olan âyetleri ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müteşâbih
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’daki siyak münasebetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ayet-sure arası siyak münasebeti
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tefsirde isrâiliyata başvurulan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "E" İsrâilî rivayetleri tashih
Soru Açıklaması
15.
Uhud ve Bedir savaşlarını anlatan âyetler hangi tür kıssalara örnektir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber dönemindeki olaylarla ilgili olan kıssalara
Soru Açıklaması
16.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Esbâb-ı nüzûl
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Kur’ân yorumcularının klasik tefsirlere
yönelttiği eleştirilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân’ı yorumlarken parçacı bir bakış açısıyla hareket etmeleri
Soru Açıklaması
18.
Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Semantik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi semiyotik sürecin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Okuma
Soru Açıklaması
20.
Kur’ân ayetlerine tarihçi gözüyle yaklaşan modernist düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muhammed Arkoun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.