Tefsir Tarihi ve Usulü
2018 - Final Soruları
1.
Hz. Ömer’in Müslüman olması hadisesinde, kız kardeşi Fatıma’nın elinde, Tâhâ sûresinin baş tarafının yazıldığı sahifenin bulunması, tefsir usûlü açısından neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân-ı Kerîm’in erken dönemde yazıldığını
Soru Açıklaması
2.
Kur’ân’ın en kısa sûresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kevser
Soru Açıklaması
3.
Burhani te’vilin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
4.
İslâm alimlerinin Hz. Peygamber’in (s.a.s) Kur’ân’ı baştan sona tamamen tefsir ettiği kabulünden maksat nedir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber yaşayan bir Kur’ândı, dolayısı ile o Kur’ân’ı fiilen yaşayarak tefsir etmiştir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dirayet alanında öne çıkmış müfessirlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Fahreddîn Razî
Soru Açıklaması
6.
Mutezile'nin Kur’ân tefsirini temellendirdiği prensipler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tevhid ve adalet
Soru Açıklaması
7.
İmamiye Şiası’nın tefsir anlayışına hakim olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmamet
Soru Açıklaması
8.
Muhammed Abduh'un en gözde talebesi ve ictimâî tefsir ekolünün ikinci temsilcisi olan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Reşid Rıza
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bir kelimenin mecaz olarak kullanılması için bulunması gereken şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Hakiki mananın kastedilmediğini gösteren bir karinenin bulunması
Soru Açıklaması
10.
“Hep birlikte Allah’ın ipine/Kur’ân’a sarılın” (Âl-i İmran (3), 103) âyetinde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İsti’âre-i mekniyye
Soru Açıklaması
11.
'' وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌۜ '' (Maide (5), 64) ayetinde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kinaye
Soru Açıklaması
12.
Birçok manaya ihtimali olan ve bu manalardan birini tayin etmek için hârici bir
delile ihtiyacı olan âyetleri ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müteşâbih
Soru Açıklaması
13.
"İnsanları sarhoş olmuş gibi görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir” (Hac (22), 2) âyeti, Müşkilu’l-Kur’ân’ın hangi nedenine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Hakikat ve mecaz ayrımına dikkat edilmemesi
Soru Açıklaması
14.
''Onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü" (Enfal (8), 17) ayeti
Müşkilu’l-Kur’ân’ın hangi türüne örnektir?
Doğru Cevap: "A" Fiilin farklı yönlerine işaret edilmesiyle ortaya çıkan çelişki vehmine
Soru Açıklaması
15.
"Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı bir üçüncüsünü isterdi. Âdemoğlunun karnını ancak toprak doyurur." sözü nesh bağlamında nasıl değerlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hükmü mensuh metni bâkî âyettir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İsraili haberlerin çeşitlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Sıhhatini tam olarak bilemediğimiz, bu nedenle ne kabul, ne de reddedilebilen rivayetler
Soru Açıklaması
17.
Uhud ve Bedir savaşlarını anlatan ayetler hangi kıssa türüne örnektir?
Doğru Cevap: "E" Gaybî kıssalar
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan temel
sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, tahrif edilmeyen tek semavî kitap olarak Kur’ân’a işaret etmesi
Soru Açıklaması
19.
"Tefhîmu’l-Kur’ân" adlı tefsir çalışması aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
20.
Kur’ân kıssalarının tarihsel veriler olduğunu, bu verilerin o dönem Araplarının bilgileri ya da dil üslupları çerçevesinde serdedilmiş bilgilerden meydana geldiğini savunan kişi ve ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fazlurrahman, “Ana Konularıyla Kur’ân”
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.