Tefsir Tarihi ve Usulü
2018 - Vize Soruları
1.
Vahyin indiği yer veya zaman bakımından Tevbe süresinin 118. ayeti hangi gruba
girmektedir?
Doğru Cevap: "B" el-Leylî
Soru Açıklaması
2.
“Ruhu’l-Kudüs kalbime şöyle üfledi: Hiçbir nefis, ecelini ve rızkını tüketmeden
ölmeyecektir. O halde Allah’tan korkunuz ve rızkınızı aramakta güzel bir yol tutunuz” hadisi, vahyin geliş şekillerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber uyanık iken Cebrail’in görünmeksizin vahyi onun kalbine ilka etmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın Kur’an’ı çoğaltacak heyet için belirlediği
talimatlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Lehçe bakımından herhangi bir ihtilaf çıkarsa, Kureyş lehçesi tercih edilecektir
Soru Açıklaması
4.
Mekke'de vahiy katipliği yapan ilk sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Sad b. Ebi Sarh
Soru Açıklaması
5.
I. Sahih ve muttasıl bir senedle Hz. Peygamber'e ulaşması
II. Takdiren de olsa Hz.Ebubekir döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin
hattına uyması
III. Bir vecihle de olsa Arap dilinin kaidelerine uygun olması

Yukarıdakilerden hangileri sahih kırâatin şartlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Müsteşriklerin, "Kur'ân" lafzının türediği kökü, Arapçanın
dışında başka dillere dayandırmalarının temel sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân’ın orijinal bir kitap olmayıp daha önceki ilahi kitaplardan devşirildiğini ortaya koymak
Soru Açıklaması
7.
Hurûf-ı mukatta’anın müstakil bir âyet sayılıp sayılmamasına ilişkin görüş ayrılıkları aşağıdakilerden hangisinde ihtilafa neden olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Âyetlerin sayısında
Soru Açıklaması
8.
Bir secde âyetinin okunması veya dinlenmesi halinde yapılması gereken secde
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tilâvet secdesi
Soru Açıklaması
9.
"Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretme”
faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beyani tevil
Soru Açıklaması
10.
Müteşabih âyetlerde hangi tür dil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Antropomorfik ve sembolik
Soru Açıklaması
11.
Tefsirin kendilerine malzeme sağladığı İslâmî ilimler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kelam ve fıkıh
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Tefsîr ile te’vîl arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tefsir, genellikle sûfîlere, te’vîl ise sahâbîlere aittir.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Aişe'nin, "Hz. Peygamber, Cebrail’in kendisine öğrettiği belirli âyetlerden başka
Kur’ân’dan bir şey tefsir etmedi.” sözü, Tefsir usulü acısından aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın tamamını değil, bir kısmını tefsir ettiğini
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Mukatil b. Süleyman
Soru Açıklaması
15.
Tefsîr mekteplerinin üçüncüsü olarak kabul edilen Kûfe Rey Mektebi'nin kurucusu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Mes’ûd
Soru Açıklaması
16.
Ayetlerde geçen kelimelerin anlamları, iştikakları ve irablarını konu edinen
Mecâzu’l-Kur’ân adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ebu Ubeyde Mamer b. el-Müsenna
Soru Açıklaması
17.
'' كُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف۪ي شَأْنٍۚ '' (Rahman (55), 29 ) ayetini, 'Allah her an, ya bir günahı bağışlar , ya bir sıkıntıyı giderir, ya bir topluluğu yükselir, ya da bir başkasını olduğu yerde bırakır'' şeklinde tefsir eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebu’d-Derdâ
Soru Açıklaması
18.
Akide yönünden Eşari, fıkıh yönünden Şafii olmasına rağmen İbn Teymiye’ye çok
bağlanmış ve bazı meselelerde onun kanaatine göre fetva vermiş olan müfessir
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Kesir
Soru Açıklaması
19.
"Rûhu’l-Me’ânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm" adlı tefsir hangi müfessire aittir?
Doğru Cevap: "E" Âlûsî
Soru Açıklaması
20.
Yahya b. Sellam’ın ortaya koyduğu Taberi'nin geliştirerek kullandığı metod aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nakil, nakd ve tercih
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.