Tefsir Tarihi ve Usulü
2019 Yaz Okulu
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) hayattayken Kur’ân’ın tamamını
toplayan sahabelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Osman b. Affan
Soru Açıklaması
2.
Kur’ân’ın ilk defa bir cilt halinde toplanması için kurulan heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zeyd b. Sâbit
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “es-sebu’t-tuvel” surelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yâsin
Soru Açıklaması
4.
Kur’ân’ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kırâat
Soru Açıklaması
5.
Bir kelime ve nitelemenin Kur’ân’da açık değil de ism-i işâretler, ism-i mevsuller,
zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekân isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mübhem
Soru Açıklaması
6.
Burhani te’vilin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı ve Faslu’l-Makâl adlı
eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
7.
Kur'ân'daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kevnî ayetler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Mukatil b. Süleyman
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dirayet tefsirine verilen adlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Aklî tefsir
Soru Açıklaması
10.
Kevnî ayetleri pozitif ilimlerin verileriyle tefsir etmeyi amaçlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel Tefsir Ekolü
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsir yönteminde dikkate alınan unsurlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Tevrat’ın nakilleri
Soru Açıklaması
12.
Literatürde “Ahkâmü’l-Kur’ân” adıyla anılan, ahkâm âyetlerini tefsîr etme mantık ve mantalitesiyle yorum yapan akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fıkhî Tefsîr Ekolü
Soru Açıklaması
13.
Kur’ân’da bazı sûrelerin başında, bazen bir bazen de birkaç harfin birleşmesiyle
meydana gelen rumuzlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kesik harfler
Soru Açıklaması
14.
Kur’an lafızlarının yaşadığı toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Garib
Soru Açıklaması
15.
Ayetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya
çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müşkilü’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
Soru Açıklaması
17.
"Tefhîmu’l-Kur’ân" adlı tefsir çalışması aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Mevdûdî
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân tefsirinde Batı düşüncesi referans gösterilerek yapılan modern yorumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çağdaş İsrâiliyat
Soru Açıklaması
19.
Kur’ân’ın bir veya birkaç ayetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Esbâb-ı nüzul
Soru Açıklaması
20.
Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Semantik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.