Tefsir Tarihi ve Usulü
2019 - Büt Soruları
1.
Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretmek olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Beyânî te'vîl
Soru Açıklaması
2.
Herhangi bir lafzın anlam yönüyle kayıt altına alınmayıp, bir başka kelime ya da niteleme ile belirginleştirilmemesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mutlak
Soru Açıklaması
3.
Hurûf-ı mukatta’anın müstakil bir ayet sayılıp sayılamamasına ilişkin görüş farklılıkları aşağıdakilerden hangisinde ihtilafa neden olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Kur’ândaki ayetlerin sayısında
Soru Açıklaması
4.
Tefsirinde re’ye yoğun olarak yer veren ve tâbiînin önde gelen alimlerinden biri olan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mücahid
Soru Açıklaması
5.
Fetret devrinden sonra nazil olan ilk ayetlerin yer aldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müddessir
Soru Açıklaması
6.
Kevnî ayetleri pozitif ilimlerin verileriyle tefsir etmeyi amaçlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel tefsir ekolü
Soru Açıklaması
7.
'' اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ '' ayetinde görülen teşbih aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Teşbih-i beliğ
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş tefsir ekollerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İctimâî tefsir
Soru Açıklaması
9.
Kapalılığı sadece Allah’ın kelamı ve Hz. Peygamber'in sözü ile açıklanan lafız
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mücmel lafız
Soru Açıklaması
10.
“Vech-i şebeh”in zikredildiği teşbih türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teşbih-i mufassal
Soru Açıklaması
11.
Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet prensiplerine dayandıran, akla büyük önem
veren, sağlam akıl ile sahih naklin çelişmediğini; akıl ile nakil arasında çelişki
varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutezilî tefsir ekolü
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi siyak ilkesi doğrultusunda geliştirilen Kur’ân sınıflandırmasının temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ayet sûre arası siyak münasebeti
Soru Açıklaması
13.
Kur’ân bir benzerinin meydana getirmek isteyenlerin bu yöndeki güç ve kudretlerinin Yüce Allah tarafından ellerinden alındığı şeklinde özetlenebilecek olan iddia için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sarfe teorisi
Soru Açıklaması
14.
'' وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا '' ayeti, müteşabihin hangi türüne örnektir?
Doğru Cevap: "E" Hem lafız hem de manada açısından müteşabih
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi israili rivayetleri nakletmede öne çıkanlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Selam
Soru Açıklaması
16.
Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden Kur’ân tefsirlerine giren rivayetlere ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "D" İsrâiliyât
Soru Açıklaması
17.
Kur’ân kıssalarının nüanslarla tekrar edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân’ın muhataplarını kıssanın farklı yönleri ile buluşturmak
Soru Açıklaması
18.
Kur'an ayetlerine tarihçi gözüyle yaklaşan modernist düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhammed Arkoun
Soru Açıklaması
19.
"Tefhîmu’l-Kur’ân" adlı tefsir çalışması aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Mevdûdî
Soru Açıklaması
20.
Türkiye'de matbu Kur’ân tercümesinin ilk basımı hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tanzimat fermanından sonra
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.