Tefsir Tarihi ve Usulü
2019 - Final Soruları
1.
Kur'ân'daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "B" kevnî ayetler
Soru Açıklaması
2.
Kur’ân’ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yemâme savaşı
Soru Açıklaması
3.
Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ayet
Soru Açıklaması
4.
“Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl” isimli tefsir hangi müfessire aittir?
Doğru Cevap: "B" Nesefî
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber'in (s.a.v), “Allah’ım onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret” şeklindeki duasını alan, Tercümânu'l Kur'ân ünvanlı sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Abbâs
Soru Açıklaması
6.
Seyyid Kutub’un “Fî Zılâli’l-Kur’ân” adlı eseri hangi tefsir ekolü içinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" İctimaî tefsir ekolü
Soru Açıklaması
7.
“Kur’ân’daki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınmasını” öngören
tefsir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Konulu tefsir metodu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ekollerden hangisi mezhebî tefsir ekollerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hâriciyye ekolü
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mübhem bir lafzın anlamını doğru tespit etmek için başvurulan kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Müfessirin yorumu
Soru Açıklaması
10.
'' وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌۜ '' (Maide (5), 64) ayetinde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kinaye
Soru Açıklaması
11.
Kelimenin din dilindeki terim anlamıyla kullanılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Şer’î hakîkat
Soru Açıklaması
12.
İlk bakışta çelişki olduğu zannedilen âyetler arasında çelişki vehmini ortadan kaldırmak için âyetlerin arasını te’lîf etmeye çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müşkilu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
13.
------- birçok manaya ihtimali olan ve bu manalardan birini tayin etmek için hârici bir delile ihtiyacı olan âyetlerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Müteşâbih
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’daki siyak münasebetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ayet-sure arası siyak münasebeti
Soru Açıklaması
15.
Hz. Musa (a.s) ile İsrailoğulları'nın kıssalarını anlatan ayetler hangi kıssa türüne örnektir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın elçilerini, elçilerinin getirdikleri mesajları ve ümmetlerin bu mesajlara tepkilerini anlatan kıssalar
Soru Açıklaması
16.
Herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü ortadan kaldırmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nesh
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Esbâb-ı nüzûl
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi nüzül sırasına göre yazılmış bir tefsirdir?
Doğru Cevap: "A" et-Tefsiru’l-Hadîs, İzzet Derveze
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’deki meâl hareketinin temel argümanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân'ın bütün edebî metinlerden daha fasih olması, bu sebeple Kur’ân’ın her dildeki tercümesi muhatapları tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi
Soru Açıklaması
20.
"Kur'an'da Dört Terim" adlı tefsir çalışması aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Mevdûdî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.