Tefsir Tarihi ve Usulü
2019 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın Kur’ân’ı çoğaltacak olan heyete verdiği
talimatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu nüshalar yedi harfi ihtiva edecektir
Soru Açıklaması
2.
Kur’an’ın toplanması faaliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Toplanan Mushaf Zeyd b. Sabit’e teslim edilmiş ve vefatına kadar onun yanında kalmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Sözlükte “gizli ve süratli bir şekilde bildirmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vahiy
Soru Açıklaması
4.
''Biliniz ki, Resûlullah’ın haram kıldığı, Allah’ın haram kıldığı gibidir.” hadisi
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Resûlullah’ın hüküm koyma yetkisine sahip olduğunu
Soru Açıklaması
5.
Kur'ân'ın en uzun âyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bakara sûresinin 282. âyeti
Soru Açıklaması
6.
------- Kur’ân’ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Kırâat
Soru Açıklaması
7.
İmam Şâfiî’nin “Menâfi’u’l-Kur’ân” adlı kitabı hangi konuda yazılmış bir eserdir?
Doğru Cevap: "D" Fezâilu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki konuların hangisi tevkîfî olup âlimler arasında bir görüş ayrılığı yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân’ın sûrelere ayrılması
Soru Açıklaması
9.
Burhânî te’vîlin İslam düşüncesindeki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
10.
“Tercümânu’l-Kur’ân” tabiri aşağıdaki sahabelerden hangisi için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Abbâs
Soru Açıklaması
11.
“Nazmında ve tertibinde aslına benzemesi” gereken tercüme türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Lafzî tercüme
Soru Açıklaması
12.
Tefsir ile te'vil arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tefsirde öznellik vardır, te'vilde ise öznellik yoktur.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbî müfessirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mücâhid b. Cebr
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Medine tefsir mektebine mensup müfessirlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Ebu’l-Âliye
Soru Açıklaması
15.
İctihâdın mümkün olduğu alanlara ait sahâbî görüşlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mevkûf haber
Soru Açıklaması
16.
------- herhangi bir lafzın anlam yönüyle kayıt altına alınmayıp, bir başka kelime ya da niteleme ile belirginleştirilmemesi demektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Mutlak
Soru Açıklaması
17.
“Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl” adlı tefsirin müfessiri aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kâdî Beydâvî
Soru Açıklaması
18.
İsrailiyatı; doğru olduğu bilinenler ve sahih olanlar, yanlış olduğu bilinenler, ne kendisine inanılan ve ne de yalan olduğu söylenebilen hakkında sükut edilenler olarak üçe ayıran rivayet müfessiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Kesîr
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) tefsir yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rivayet
Soru Açıklaması
20.
Kur’ân tefsîri açısından Hz. Peygamber’den (s.a.v) sonraki en önemli tabaka
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sahâbî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.