Tefsir Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Aşağıdakilerden hangisi nazmında yani söz dizimi ve tertibinde aslına benzemesigözetilen tercüme çeşididir?

Doğru Cevap: "D" Lafzî tercüme
Soru Açıklaması

Lafzî tercüme, nazmında yani söz dizimi ve tertibinde aslına benzemesigözetilen tercüme çeşididir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi dirayet tefsirinin esaslarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Gaybi konularda sübjektif yorumda bulunmak ve kesin hüküm vermek
Soru Açıklaması

Rivayet tefsiri verileri yanında dil, edebiyat, mantık ve diğer ilimler doğrultusunda oluşan görüş ve çıkarımlara göre tefsir yapan bir dirayet müfessirinin hataya düşmemesi, yanlış görüş beyan etmemesi ve yorum yapmaması şu kurallara dikkat etmesine bağlıdır: 1. Müteşabih alana ait hususiyetlerin farkında olmak. 2. Yorumlarında delil ve karineye dayanmak, kişisel ve subjektif yorum yapmaktan kaçınmak. 3. Mezhep taassubundan uzak durmak. 4. Delilsiz olarak Allah’ın muradı konusunda kesin yargıya varmamak. Allah’ın zatı, sıfatları ve gaybi konular alanında kesin hüküm vermek uygun değildir. Doğru cevap E’dir.

3.

Vahiy ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Resûlullah’a tek şekilde gelmiştir.
Soru Açıklaması

Vahiy Resûlullah’a ilk önce, Hirâ dağında Alak sûresinin ilk beş âyetinin inmesiyle başlamış, sonra bir müddet kesilmiştir (fetret devri). Daha sonra Müddessir sûresinin baş tarafının inmesiyle vahyin gelişi devam etmiştir. Metlüv ve gayr-i metlüv kısımlarına ayrılan vahiy, Resûlullah’a çeşitli şekillerde gelmiştir.

4.

Rivâyet tefsîr ekolünün en önemli örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İbn Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
Soru Açıklaması

Rivâyet tefsîr ekolünün mümtaz siması Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin yetiştiği üçüncü asır, İslâmî ilimlerin gelişme çağıdır. Taberî tefsîri rivâyet tefsîr ekolünün tartışmasız en önemli örneğidir. Müfessirimiz 224/838’de Taberistan’ın Âmûl şehrinde doğmuş, yedi yaşında Kur’ân’ı ezberlemiş, dokuz yaşında hadis toplamaya başlamıştır. İlim tahsili için Rey, Basra, Kûfe, Medine, Suriye ve Mısır gibi beldelere seyahatler yapmış, sonrasında da hilafet merkezi Bağdad’a yerleşmiş, ömrünün sonuna kadar bu şehirde kalmıştır. Kendisini tam anlamıyla ilme adamış olan Taberî, ömrü boyunca hem okumuş, hem okutmuş; tarih, kırâat, fı-kıh, hadis, tefsîr, meânî gibi ilim dallarında otorite olmuştur. Doğru cevap C'dir.

5.

Ebu’l-Leys es-Semerkandî aşağıdaki alanlardan hangisinde tahsil görmemiştir?

 

Doğru Cevap: "C" Şafiilik  
Soru Açıklaması

Fıkhın yanı sıra tefsîr, hadis ve kelam sahalarında tahsil görmüştür. 

6.

Kur’ân’ın ilk defa çoğaltılması ne zaman gerçekleşmiştir?

 

Doğru Cevap: "B" Hz. Osman zamanında  
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın ilk defa çoğaltılması Hz. Osman zamanında gerçekleşmiştir. 

7.

Aşağıdaki hangisi Mukâtil b. Süleyman’ın kaleme aldığı kitaplardan biridir?

 

Doğru Cevap: "E" Et-Tefsîrü’l-Kebîr  
Soru Açıklaması

A seçeneğindeki Tefsîrü’s-Sevrî, Süfyânu’s-Sevrî’nin kitabıdır. B seçeneğindeki kitabın yazarı Yahyâ b. Sellâm’dır. C seçeneğinde adı geçen Meâni’l-Kur’ân adlı eserin yazarı asıl adı Yahyâ b. Ziyâd olan Ferrâ’dır. D seçeneğindeki Mecâzu’l-Kur’ân adlı kitabın yazarı da Ebû Ubeyde’dir. E seçeneğinde adı verilen Et-Tefsîrü’l-Kebîr adlı kitap ise Mukâtil b. Süleyman’a aittir. 

8.

Aşağıda verilen vahy ile ilham arasındaki karşılaştırma verilerinden hangisi yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Vahiy hususi ve ilham ise küllîdir.  
Soru Açıklaması

Vahiy umumî ve küllî, ilham ise hususî ve cüzîdir.

9.

Kur’an’nın yazıldığını gösteren unsurlar düşünüldüğünde verilenlerden hangisinin yazıldığını göstermeyebilir?

Doğru Cevap: "A" Ashâbın inen âyet ve sûreleri hemen ezberlemeleri
Soru Açıklaması

“Kur’ân’ın Ezberlenmesi ve Yazılması” konusu incelendiğinde ezberlenmesi yazıldığı anlamına gelmeyeceğinden A seçeneği doğru cevaptır.

10.

Aşağıdakilerden hangileri Şûrâ (42) 51’de ifade edilen vahyin iniş türlerindendir?I. I. Peygamberin kalbine doğrudan yerleştirmeII. Bir perde arkasından bildirilmesiIII. Bir meleğin elçi olarak görevlendirilmesi

 

Doğru Cevap: "E" I-II-III  
Soru Açıklaması

Yüce Allah şu âyette vahyin üç türlü gelebileceğini haber vermektedir; “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder” (Şûrâ (42), 51). 

11.

Hz. Muhammed’in Fâtiha Sûresi’ni tercüme etme müsaadesi verdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Selmân-ı Fârisi  
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’in Fâtiha Sûresi’ni tercüme etme müsaadesi verdiği kişi Selmân-ı Fârisi’dir.

12.

Kur’ân’ı okuyuş şekillerinden hangisinin açıklaması doğru verilmediği belirtilebilir?

 

Doğru Cevap: "B" Tertîl: Hızlıca okuma  
Soru Açıklaması

Kur’ân’ı okuyuş şekilleri şunlardır: Tahkîk, tecvîd kurallarını yerine getirmede, okuyuş hassasiyetinin en son imkânını kullanarak okuma; tertîl, acele etmeden, dura dura, anlaya anlaya okuma; hadr, tecvid kâidelerine uymak suretiyle hızlı bir şekilde okuma; tedvîr ise, tahkîk ile hadr arasında bir okuma tarzıdır. 

13.

Hz. Peygamber yatağında iken nâzil olan ayetlere literatürde verilen isim nedir? 

Doğru Cevap: "D" Firaşî
Soru Açıklaması

El-Firâşî: Hz. Peygamber yatağında iken nâzil olan vahiylerdir. Meselâ Mâide sûresinin 67. âyeti, Hz. Peygamber Ümmü Seleme’nin yanında iken indirilmiştir

14.

Kelâm, lafız ve manâ yönünden tamamlanmadan ve kendisinden sonraki lafız ile her iki cihetten şiddetli alakası bulunan yerde yapılan vakfa ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Vakf-ı Kabîh  
Soru Açıklaması

Vakf-ı Kabîh; Kelâm, lafız ve manâ yönünden tamamlanmadan ve kendisinden sonraki lafız ile her iki cihetten şiddetli alakası bulunan yerde yapılan vakfa denilir. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi sadece Sudan’ın bir kısmında okutulmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Ebû Amr’ın kırâatı  
Soru Açıklaması

Ebû Amr’ın kırâatı. sadece Sudan’ın bir kısmında okutulmaktadır. 

16.

Kur’ân’ı, önceden nâzil olmuş ilâhî kitaplarla karşılaştırıldığında verilen özelliklerin hangisinin doğru olmadığı söylenebilir?

 

Doğru Cevap: "D" Kur’ân’ın diğer ilahi kitaplara benzerlikleri vardır.  
Soru Açıklaması

Kur’ân, hem lafzı ve hem de manası Yüce Allah’tan olan mu’ciz bir kitaptır. Ne önceki semâvî kitaplara ve ne de bütün çeşitleriyle hadislere benzemektedir. Kur’ân’ın, aralarında bazı benzerlikler olsa da- indirilişi, hedefi, tertibi, korunması, muhtevâsı, olaylara bakışı, konuları anlatışı ve işleyişi, içerdiği prensipler vb. bakımdan diğer ilâhî kitaplardan çok farklı ve çok daha üstün vasıfları vardır. 

17.

Aşağıdaki hangisi dirayet alanında öne çıkmış müfessirlerden biridir?

 

Doğru Cevap: "D" Fahreddîn Razî  
Soru Açıklaması

A, B, C ve E seçeneklerinde adı geçen müfessirler rivâyet alanında öne çıkmış müfessirlerdir. D seçeneğinde adı geçen Fahreddîn Razî ise dirayet alanında öne çıkmış müfessirlerden biridir. 

18.

Mekke’de ilk vahiy kâtibi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Sa’d b. Ebî Sarh,  
Soru Açıklaması

Mekke’de ilk vahiy kâtibi Abdullah b. Sa’d b. Ebî Sarh’dir. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi, âyet adedi yüzden az olan sûreler için kullanılır?

 

Doğru Cevap: "B" el-Mesânî  
Soru Açıklaması

Ayet adedi yüzden az olan sûreler için: el-Mesânî terimi kullanılır. 

20.

Kur’ân’ın asıl hedefi düşünüldüğünde aşağıdakilerin hangisinin yer almadığı söylenebilir?

 

Doğru Cevap: "E" İslam’ı sorgulamayı söyler.  
Soru Açıklaması

Asıl hedefi, bütünüyle insanları hidâyete getirmek olan Kur’ân, insanları doğru yola getirecek ve her iki dünyada da onları huzur ve mutluluğa kavuşturacak tüm emir ve tavsiyeleri içermektedir. Sorgulamaya yer verilmemektedir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.