Tefsir Tarihi ve Usulü
Deneme Ara Sınavı 7
1.

“Hz. Peygamber’in Kur’ân’a yönelik tefsîri, onun bir kısmını içermektedir” tezini ortaya atan ilk İslâm bilgini kimdir?

 

Doğru Cevap: "D" Gazâli  
Soru Açıklaması

Kaynaklardan öğrendiğimize göre Peygamberimizin Kur’ân’a yönelik tefsîri, onun bir kısmını içermektedir tezini ortaya atan ilk İslâm bilgini, D seçeneğinde adı geçen Gazâli’dir. Burada karıştırılmaması gereken bir diğer isim A seçeneğinde adı verilen Süyûtî’dir. Süyûtî, Gazâli’den sonra bu görüşü savunan kişidir. 

2.

Açıklayan anlamındaki İslami ilimlerden tefsire özgü olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Müfessir
Soru Açıklaması

Müfessir kelimesi (فسر) sülâsi/üçlü kök fiilinden (تفعيل) vezninde türetilmiş ism-i fâil, yani edilgen ortaçtır. Tefsîr eden, açıklayan anlamını ifade etmektedir. İslâmî ilimlerin önemli bir branşı olan tefsîre özgü bir kavramdır. Buna göre “müfessir, Kur’ân’ı başından sonuna kadar âyet âyet ele alıp belli bir yöntemle açıklamaya çalışan kişi” demektir. 

3.

“ َ حافِظُ َ وا علَ َّ ى الصلََ و ِ ات َو َّ الصَ لِ ة الُْ و ْ سطَى Namazlara (özellikle) orta namaza devam edin” (Bakara (2), 238) âyetindeki orta namazdan maksadın ne olduğunu Resûlullah’ın: “Orta namaz ikindi namazıdır” diyerek açıklamıştır.

Yukarıdaki örnekte Hz. Peygamber tefsir usullerinden hangisini uygulamıştır?

Doğru Cevap: "B" Mübhemin Tafsili
Soru Açıklaması

Mübhem kavramı, insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk yada kabilenin veyahut bir kelime ve nitelemenin Kur’ân’da açık değil de ism-iişâretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekân isimleriyle zikredilmesi anlamına gelmektedir.  "Namazlara (özellikle) orta namaza devam edin” (Bakara (2), 238) âyetindeki orta namazdan maksadın ne oldu-ğu açık değildir. Yani cins bir isim olan “namaz” ve onu tavsif eden “vustâ” lafzından dolayı âyette anlam yönüyle bir mübhemiyet vardır. İşte burada Resûlullah’ın:“Orta namaz ikindi namazıdır” sözü, bu müphemiyeti ortadan kaldırıp âyeti anlaşılır hale getirmektedir.

4.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tefsirin konusu açık bir şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Kur’an-ı Kerim
Soru Açıklaması

Tefsirin konusu ‘Kur’an’dır’.

5.

Aşağıdakilerden hangisi süyuti bir müfessirin kriterleri arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "D" Kimya,  
Soru Açıklaması

Süyuti bir müfessirin kriterleri arasında Kimya yer almaz.

6.

Müellifinin ismiyle birlikte verilen aşağıdaki tefsir eserlerinden hangisi bir rivayet tefsiridir?

Doğru Cevap: "B" İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
Soru Açıklaması

Ebu’l-Fidâ İsmâîl İbn Kesîr tarafından yazılan Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm bir rivayet tefsiridir. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan tefsirler dirayet tefsiri türündendir. İDoğru cevap B'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi bir sözü diğer bir dilde tefsir ve beyan etmek anlamındaki kelimedir?

Doğru Cevap: "C" Tercüme
Soru Açıklaması

Kök itibariyle, dört harfli (rubâî) terceme (ترجم) veya üç harfli (sülâsî) receme(رجم) fiilinden türediği öne sürülen tercüme kelimesi sözlükte, “bir kelâmı birdilden başka bir dile çevirmek, bir sözü diğer bir dilde tefsîr ve beyân etmek, bir lafzı kendisinin yerini tutacak başka bir lafızla değiştirmek” gibi manalara gelmektedir.

8.

Herhangi bir dilde kaleme alınan bir metni yine yazılı olarak başka bir dile aktaran kimse olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mütercim
Soru Açıklaması

Tercüman, bir sözü şifâhen bir dilden başka bir dile çevirene denir. Mütercim,herhangi bir dilde kaleme alınan bir metni yine yazılı olarak başka bir dile aktaran kimse demektir.

9.

Kur’ân’ın doğru anlamına ulaşılması bağlamında en önemli görev hangi İslâmî ilme düşmektedir?

 

Doğru Cevap: "A" Tefsîr  
Soru Açıklaması

İslâmî ilimler, Müslümanların Kur’ân’I anlamak üzere geliştirmiş oldukları dînî ilimlerdir. Bunlar tefsîr, hadis, fıkıh, kelâm, siyer, tarih ve ahlâk ilminden ibarettir. Bütün bu ilimlerin kaynağı da Kur’ân’dır. Müslümanların bu ilimleri ortaya çıkarma ve geliştirmedeki en temel amaçları, Kur’ân’ın doğru anlamına ulaşmaktır. Tabii ki bu bağlamda en önemli görev, A seçeneğinde adı geçen tefsîr ilminindir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi ‘’Vahy’’ kelimesinin anlamlarından biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Açıkça bildirmek  
Soru Açıklaması

’Vahy’’ kelimesinin anlamları; Gizli ve süratli bir şekilde bildirmek,Telkîn etmek,Yazı yazmak , Fısıldamak’tır. ‘’Vahy’’ kelimesinin anlamlarından biri ‘’Açıkça Bildirmek’’ değildir. 

11.

Tefsîrin kendileri için temin etmiş olduğu malzemenin yorumlanması ve Kur’ân öğretisinin değişik zamanlara taşınması hususunda çok önemli bir görev üstlenmişler; bunun sonucunda da, tefsîrin dilsel ve tarihsel incelemesinden çıkardığı sonuçları ele alıp yorumladıktan sonra, bunları Müslümanların önüne hüküm olarak koymuşlardır. Çünkü ______, Müslüman toplum için inanç yönüyle bir çerçeve çizmekte; Allah, ahlâk, siyaset vb. alanlarda hükümler üretmektedir. ______ ise kitap, sünnet ve icmâ gibi kaynaklardan kıyas yoluyla elde ettiği neticeleri Müslümanların, hayatlarında izleyecekleri amelî hükümler şeklinde belirlemektedir.

Yukarıdaki boşlukları sırasıyla dolduracak ifadeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" kelâm - Fıkıh
Soru Açıklaması

Tefsîrin kendileri için temin etmiş olduğu malzemenin yorumlanması ve Kur’ân öğretisinin değişik zamanlara taşınması hususunda çok önemli bir görev üstlenmişler; bunun sonucunda da, tefsîrin dilsel ve tarihsel incelemesinden çıkardığı sonuçları ele alıp yorumladıktan sonra, bunları Müslümanların önüne hüküm olarak koymuşlardır. Çünkü kelâm, Müslüman toplum için inanç yönüyle bir çerçeve çizmekte; Allah, ahlâk, siyaset vb. alanlarda hükümler üretmektedir. Fıkıh da kitap, sünnet ve icmâ gibi kaynaklardan kıyas yoluyla elde ettiği neticeleri Müslümanların, hayatlarında izleyecekleri amelî hükümler şeklinde belirlemektedir.

12.

“Kur’ân’ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b. Affân’ın tasvip ve tercih ettiği imlâ şekil ve tarzı” diye tanımlanan aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Resm-i Osmânî
Soru Açıklaması

Resmü’l-Mushaf’ı, “Kur’ân’ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b. Affân’ın tasvip ve tercih ettiği imlâ şekil ve tarzı” diye tanımlamak mümkündür. Buna Resm-i Osmânî de denmektedir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerîm’de kevnî (kozmolojik) bilimsel hakikatlerin yer aldığı surelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" İsrâ
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de bilimsel hakikatler içeren kevnî (kozmolojik) âyetler bulunmaktadır. Sözgelimi Kur’ân’da yer verilen göklerin ve yerin yaratılışı (Enbiyâ (21), 30), kâinâtın genişlemesi (Zâriyât (51), 47), yer çekimi (R’ad (13), 2; Lokman (31), 10), dünyanın yuvarlaklığı (Nâziât (79), 30) ve deniz sularının birbirine karışmaması (Furkân (25), 53); Rahmân (55), 19-20) gibi hususlarve ilgili sureler bunlardan bazılarıdır. İsra Suresi bu içerikte bilgiler içeren surelerden değildir. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi Mekkî sûrelerin özelliklerinden birisi değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Cihâda izin verir ve cihad hükümlerini beyan eder.
Soru Açıklaması

 

Cihâda izin veren ve cihad hükümlerini beyan eden sûreler Medenî sûrelerin özelliklerinden birisidir. 

15.

Aşağıdaki bilgilerden hangisine Kur’ân ayetlerinde veya Hz. Peygamber’in hadislerinde yer verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "E" Göklerin ve yerin yaratılışı  
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de ayrıca bilimsel hakikatler içeren kevnî (kozmolojik) âyetler bulunmaktadır. E seçeneğinde de belirtilen göklerin ve yerin yaratılışı (Enbiyâ (21), 30), Kur’ân’da yer verilen bilgilerden biridir. Diğer seçeneklerde sunulan bilgileri gerekli olmadığı için ne Kur’ân ne de Hz. Peygamber vermişti. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerimin bildirdiği gaybi kelimelerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Emir  
Soru Açıklaması

Kur’an’ı Kerimin bildirdiği gaybi kelimelerden biri ‘’Emir’’ değildir. 

17.

Sözlük anlamı itibariyle keşfetmek, ortaya çıkarmak, üzerindeki örtüyü açmak, beyan etmek, açıklamak, anlaşılır hale getirmek gibi manalara gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Tefsir  
Soru Açıklaması

Sözlük anlamı itibariyle keşfetmek, ortaya çıkarmak, üzerindeki örtüyü açmak, beyan etmek, açıklamak, anlaşılır hale getirmek gibi manalara gelen kelime Tefsir’dir.

18.

 “Peygamber’in mescidinin girişine oturun, biri size Allah’ın kitabından bir âyeti iki şâhitle birlikte getirdiği zaman onu kaydedin” talimatı ile Kur’ân’ın ilk defa toplanmasını başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Hz. Ebû Bekir  
Soru Açıklaması

 “Peygamber’in mescidinin girişine oturun, biri size Allah’ın kitabından bir âyeti iki şâhitle birlikte getirdiği zaman onu kaydedin” talimatı ile Kur’ân’ın ilk defa toplanmasını başlatan kişi Hz. Ebû Bekir’dir.

19.

Aşağıdakilerden hangileri vahiy esnasında görülen hallerdendir?I. Hz. Muhammed’in horultuya benzer ses çıkarmasıII. Hz. Muhammedi’in yanında arı uğultusuna benzer ses işitilmesiIII. Hz. Muhammed’in çevresinde olan bitenlerden hiç haberinin olmaması

 

Doğru Cevap: "C" I-II  
Soru Açıklaması

Vahiy esnasında Hz. Peygamber’de şu haller meydana gelmiştir: 1. Resûlullah’ın, en soğuk günlerde bile alnının terlemesi. 2. Resûlullah’ın üzerine büyük bir ağırlığın çökmesi. 3. Resûlullah’ın yanında bazen horultuya, bazen de arı uğultusuna benzer bir ses işitilmesi. 4. Resûlullah’ın sırt üstü yatarak üzerinin örtülmesi ve yüzünün kızarması. 5. Bunlardan başka vahiy inerken Resulullah’ın uykusu gelir, vücudu kaskatı kesilir ve ağırlaşır, üzerine sekînet iner, gözlerini belli bir noktaya dikerdi. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsîrinin zaaf noktalarından biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Rivâyet tefsîrlerine Yahudi ve Hıristiyan kültürlerine ait bilgilerin geçmemesi  
Soru Açıklaması

Rivâyet tefsîrinin zaaf noktaları, eleştiriye açık yönleri ortaya çıkmaktadır. Bu hususları maddeler halinde toplamak mümkündür: a) Tefsîrde uydurma haberlerin çok olması b) İsnatların hazfedilerek sadece metinlerin yer alması c) İsrailiyata dair haberlerin tefsîre karışması (Yahudi ve Hıristiyan kültürlerine ait bilgilerin geçmesi) d) Sahih olanla uydurma olanın ayırt edilemeyecek olmasıdır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.