Tefsir Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 1
1.

Kur’a^n’ın temel hedef ve ilkelerine uygun bir şekilde belli usu^ller çerçevesinde bütüncül olarak araştırıp ortaya koyma yöntemine ne ad verildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Konulu yöntem
Soru Açıklaması

Arap tefsi^r literatüründe “et-tefsi^ru’l-mevzu^i^” olarak geçen “konulu tefsi^r”, Kur’a^ndaki bir konuyu, Kur’a^n’ın temel hedef ve ilkelerine uygun bir şekilde belli usu^ller çerçevesinde bütüncül olarak araştırıp ortaya koyma yöntemine verilen isimdir.

2.

Bir taraftan arayış içinde olmak, diğer taraftan hangi noktaya ulaşırsa ulaşsın son noktaya ulaşamadığını bilmek aşağıdaki kavramlardan hangisinin bulunmasının sebeplerindendir?

 

Doğru Cevap: "B" müteşabih  
Soru Açıklaması

İnsanın belirli bir seviyede kalmayıp kendisini ilerlemeye sevk etmesinde müteşabih ayetlerin Kuran’da bulunmasının sebeplerinden sayılabilir.

3.

Türkiye’de mealcilik hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "E" Meâlciler adı verilen grubun gayesinin dini tahrip etmek olması  
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın dili olan Arapça’ya vakıf olamayanların kendi dillerinde ilahî kelamı anlamak niyetiyle bu yola çıktıkları göz önüne alındığında, meâlciler adı verilen grubun gayesinin dini tahrip etmek değil, dini en temel kaynağından öğrenmek olduğunu söylemek uygun olsa gerektir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi namazın içsel anlamını, gerçekte imamla yani devlet başkanıyla bütünleşmek olarak kabul eden mezheptir?

 

Doğru Cevap: "D" İsmâiliyye  
Soru Açıklaması

Bâtıniyye’nin özgün mezhebî formu olan, D seçeneğinde adı geçen İsmâiliyye’ye göre namazın içsel anlamı, gerçekte imamla yani devlet başkanıyla bütünleşmektir. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan müphem ifadelerin sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mesajın anlaşılmasını zorlaştırmak.
Soru Açıklaması

C seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Kur’an’ın, mesajın anlaşılmasını zorlaştırmak gibi özel bir gayesi olmaz.  Doğru cevap C’dir.

6.

Bir sözün, hakiki manası da kastedilebilecek şekilde, hakiki anlamın dışında bir anlamda kullanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" kinaye
Soru Açıklaması

Kinaye, gizlemek, örtmek anlamına gelen “كىن “fiilinden türemiş olup terim olarak bir sözü, hakiki manası da kastedilebilecek şekilde, hakiki anlamın dışında bir anlamda kullanmaya verilen isimdir. Doğru cevap B’dir.

7.

I- Tarihsel yaklaşımII- Semantik yaklaşımIII- Semiyotik yaklaşımIV Hermeneutik yaklaşımYukarıdaki yaklaşımlardan hangileri Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada kullanılan dilbilimsel yaklaşımlardan biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" I  
Soru Açıklaması

Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada dilbilimsel yaklaşımlar, semantik, semiyotik, ve hermeneutik yaklaşımlardır. Tarihsel yaklaşım dilbilimsel yaklaşım içerisinde değildir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi birçok manaya ihtimali olan ve bu manalardan birini tayin etmek için hârici bir delile ihtiyacı olan âyetleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir?

 

Doğru Cevap: "B" Müteşâbih  
Soru Açıklaması

Soruda açıklaması yapılan terim B seçeneğinde adı verilen müteşâbih’dir. A seçeneğindeki muhkem, delaleti açık, manası başka bir konuyla karışmayacak derecede net olan âyetlere denir. C seçeneğindeki el-hurûfu’l-mukatta’a, kesik harfler manasına gelmektedir. D seçeneğindeki müşkil kelimesi; zorluk, problem, sıkıntı gibi anlamlara gelir. E seçeneğinde adı geçen, Arap dilinde sürmek, salmak, sevk etmek, göndermek gibi anlamlara gelen siyak kelimesi, ıstılah olarak bir ifadenin etrafındaki birimler diye tanımlanabilir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi mesajını doğrudan bütüncül olarak insanlara ulaştırmayı ve toplumdaki sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara Kur’ân’dan çözüm üretmeyi amaçlayan ekoldür?

 

Doğru Cevap: "B" İctimâî tefsîr ekolü  
Soru Açıklaması

B seçeneğinde adı geçen İctimâî tefsîr ekolü, Kur’ân’ın bir hidâyet kitabı olduğu düşüncesinden hareketle mesajını doğrudan bütüncül olarak insanlara ulaştırmayı ve toplumdaki sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara Kur’ân’dan çözüm üretmeyi amaçlayan akıma verilen isimdir. 

10.

I. Hüküm hususunda Mekkî olanlar Medenî olanlara tercih edilir.II. İki hükümden biri Mekkelilerin durumuna, diğeri Medinelilerin durumuna âit olursa, Medinelilerin ahvâli tercih edilir.III. İki hükümden birisinin zahir manası müstakil bir hükme, diğer âyetin ise sadece lafzı bunu iktiza ederse, müstakil hüküm ifade eden âyet tercih olunur.IV. İki âyetten her biri zahirde bir hükme işaret ettikleri halde; âyetlerden biri umum, diğeri tahsis olarak hükme işaret ediyorsa tahsis içeren âyet tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangisi Müşkilü’l-Kur’ân ilminde âyetlerin birbirine zıt görünümlerini ortadan kaldırmaya yönelik kaidelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Hüküm hususunda Medenî olanlar Mekkî olanlara tercih edilir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın gramer yapısını inceleyen ilim dalıdır?

 

Doğru Cevap: "E" İ’rabu’l-Kur’ân  
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın gramer yapısını inceleyen ilim dalına E seçeneğinde adı geçen İ’rabu’l- Kur’ân (Kur’ân’ın irabı) denir. İ’rabu’l-Kur’ân ilmi, Kur’ân kelimelerini ve cümlelerini gramer yönünden incelemekte ve tahlil etmektedir. Bu sayede cümlenin fiil, fâil, meful, mübteda, haber gibi temel ögeleri yanında yardımcı unsurlar belirlenir, haziflerin olup olmadığı ortaya konur ve böylece Kur’ân’ın doğru olarak anlaşılıp tefsîr edilmesi sağlanır.

12.

I- Doğrudan Hz. Peygamber’e yöneltilen sorulara cevaben inen âyetlerII- Toplumda infiale sebep olan bir olay hakkında inen âyetlerIII- Herhangi bir meselenin dinî hükmünü beyan etmek için nâzil olan âyetlerYukarıdaki sebeplerden hangileri esbab-ı nüzul çeşitleri arasında yer alır?

 

Doğru Cevap: "E" I, II ve III  
Soru Açıklaması

Esbab-ı nüzul çeşitleri genel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlar toplumda infial olacak bir durumun yaşanmasının ardından, bir konunun dini hükmünün izahı ve peygamberimize sorulan sorulardan oluşur. 

13.

Kur’ân lafızlarının yaşadığı toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlarına hangi sim verilir?

Doğru Cevap: "C" Garîb
Soru Açıklaması

Kur’ân lafızlarının yaşadığı toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlarına garîb denir.

14.

Kur’ân üslubunun tanımı için “Kur’ân ne şiir ne de nesirdir, O sadece Kur’ân’dır” sözünü söyleyen âlim kimdir?

 

Doğru Cevap: "A" Tâha Huseyn  
Soru Açıklaması

Kur’ân için nesir veya şiir diyenler olmuşsa da, ilmî incelemeler bu iddiaları geçersiz kılmıştır. Nazmın ve nesrin ötesinde olan Kur’ân üslubunun her halde en iyi tanımını “Kur’ân ne şiir, ne de nesirdir, O sadece Kur’ân’dır” diyen A seçeneğinde de adı geçen Tâha Huseyn yapmıştır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Esbab-ı Nüzulü bilmenin faydaları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "C" Ayetleri farklı faklı yorumlama imkanı sunar
Soru Açıklaması

Esbab-ı Nüzul bilmek ayetlerin farklı farklı manalara geldiğini çıkarmak değil onları asıl ve gerçek manalarıyla anlamayı kolaylaştırır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi, İslâm âlimlerinin işaret ettiği nasihden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Sünnetin İcmayı neshi.  
Soru Açıklaması

Sünnetin İcmayı neshi, İslâm âlimlerinin işaret ettiği nasihden biri değildir. 

17.

Hz. Peygamber’in risâlet döneminde meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut bir sûresinin inmesine yol açan olayı, durumu ya da soruyu ifade etmek üzere kullanılan bir tabir aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Esbab-ı Nüzul  
Soru Açıklaması

Peygamberimiz döneminde meydana gelen olaylar üzerine inen sure ve ayetlerin iniş sebeplerine Esbab-ı Nüzul denmektedir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi “el-hurûfu’l-mukatta’a”yı hece harfleri olarak gören görüş mensuplarının manalarından biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Belli kelimelerin kısaltması veya anahtarıdır.  
Soru Açıklaması

El-hurûfu’l-mukatta’a”yı hece harfleri olarak gören görüş mensuplarının manaları;Başında bulundukları sûrelerin isimleridir,Kur’ân’ın isimleridir,bu harfler iki sûreyi birbirinden ayırma işlevi görürler, bu harfler Kur’ân’a dikkat çekmektedir.Belli kelimelerin kısaltması veya anahtarı değildir. 

19.

I. İşari ekolü

II. Mutezile ekolü

III. Hâricîyye ekolü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mezhebî tefsîr ekolleri arasındadır?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Mezhebî tefsîr ekolleri, esas itibariyle mutezile ekolü, şîa ekolü ve hâricîyye ekolü olarak üç kısma ayrılmaktadır.

20.

Özellikle kutsal kitap yorumlarında kullanıldığı şekliyle metnin ne dediğini değil, ne demek istediğini anlamaya, metindeki Tanrısal mesajı kavramaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Hermeneutik yaklaşım  
Soru Açıklaması

Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada ayetlerle ne dendiğinden çok ne demek istendiğini anlamaya çalışmak hermeneutic yaklaşım ile açıklanabilir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.