Tefsir Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 10
1.

Aşağıdakilerden hangisi hicri ikinci asırda Hişam b. Abdülmelik zamanında yaşayan Vâsıl b. Ata’nın kurmuş olduğu mezheptir?

 

Doğru Cevap: "B" Mutezile  
Soru Açıklaması

Emevîler zamanında, hicri ikinci asırda Hişam b. Abdülmelik zamanında yaşayan Vâsıl b. Ata’nın kurmuş olduğu mezhep Mutezile mezhebidir. 

2.

Her ne kadar özel bir metoda uyularak kurgulanmamış olsa da Arkoun’un Kur’ân nasslarını yorumlama çabasına giriş yaptığı kapı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Tarih  
Soru Açıklaması

Her ne kadar özel bir metoda uyularak kurgulanmamış olsa da Arkoun’un Kur’ân nasslarını yorumlama çabasına giriş yaptığı kapı,  Tarih’dir. 

3.

Müfessirler ortaya koydukları tefsîrlerde temelde kaç tür yönteme dayanmışlardır?

 

Doğru Cevap: "B" 2  
Soru Açıklaması

İlgi ve eğilimleri ne olursa olsun müfessirler ortaya koydukları tefsîrlerde temelde, B seçeneğinde belirtilen iki tür yönteme dayanmışlardır. Bunlar rivâyet ve dirâyet tefsîr yöntemleridir. 

4.

َوقَالَ ِت الْيـَُهوُد يَُد اللِّه َمْغلُولَةٌ (Maide, 5)‘’Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır, dediler” ayetindeki ‘eli bağlıdır’ sözüyle kinaye edilmek istenenin ne olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D"  Cimrilik
Soru Açıklaması

Bu ayette kinaye edilen ‘cimriliktir’.

5.

Aşağıdaki hangi Halife döneminde Mushaf çoğaltılmaya başlanmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Hz. Osman  
Soru Açıklaması

Halife döneminde Mushaf çoğaltılmaya Hz. Osman.döneminde başlanmıştır. 

6.

“benzemek, ayırt edilmesi zor olacak şekilde birbirine benzer olmak, benzediği için de şüphe uyandırmak” gibi anlamları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" müteşabih  
Soru Açıklaması

Benzemek anlamına gelen kavram “ş-b-h” kökünden gelen Müteşabih kavramıdır. 

7.

Lafzın umûmî dilde konulduğu anlamda kullanılmasına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Luğavî hakîkat
Soru Açıklaması

Luğavî hakîkat: Lafzın umûmî dilde konulduğu anlamda kullanılmasıdır. Bunun karşısında ise luğavî mecâz vardır; bu ise lafzın umûmî dilde konulduğu mananın dışında bir anlamda kullanılmasıdır.

8.

Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden İslamiyet’e giren rivayetler bütününe ‘________________’ denilmektedir. Yandaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İsrailiyat
Soru Açıklaması

Kur’a^n tefsi^rinde isra^iliya^t, Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden İsla^miyet’e giren riva^yetler bütününe denir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi “bütün fertleri istisnasız bir şekilde kapsayan lafız” için kullanılan terimdir?

 

Doğru Cevap: "E" Âmm Lafız  
Soru Açıklaması

Âmm, genel, umum ve kapsam gibi manalara sahiptir. E seçeneğindeki Âmm Lafız ise terim olarak, bir kullanımda sözlük anlamına uygun olarak bütün fertleri istisnasız bir şekilde kapsayan lafız demektir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğmasına yol açan bazı tarihî gelişmelerden sayılamaz?

 

Doğru Cevap: "E" Kur’ân’ın, rasyonalist bir bakış açısı yerine sosyalist bakış açısıyla yorumlanması  
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın  geleneksel yorumamasında ne sosyalist ne de rasyonalist bir bakış açısıyla yorumlamaları yapılmamıştır. 

11.

Kur’ân’ın, vahyedildiği gibi korunması göz önüne alındığında hangisinin yer almadığı söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Kur’ân’ın âyet ve sûreleri sadece ashâb tarafından ezberlenerek korunmuştur.
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın, vahyedildiği gibi korunduğunun ispatını yapabilme incelendiğinde sadece ashap tarafından ezberlenerek korunmadığı aynı zamanda yazılarak çoğaltılmıştır.

12.

Kur’ân’ın tamamını içeren ilk meâl hangi dilde kaleme alınmıştır?

 

Doğru Cevap: "A" Berberice  
Soru Açıklaması

İtalyan müsteşrik Guidi’ye göre Kur’ân’ın tamamını içeren ilk meâl hicrî 127 senesinde, A seçeneğinde belirtildiği üzere Berberice kaleme alınmıştır. 

13.

Müslümanların büyük çoğunluğunun okuduğu kırâat aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "E" Âsım’ın
Soru Açıklaması

“Kırâatların Bugünkü Durumu” konusu dikkatle incelendiğinde günümüzdeki Müslümanların büyük çoğunluğunun Âsım’ın kırâatını okudukları görülmektedir. 

14.

Aşağıdaki isimlerden hangisi vahiy katiplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, ümmî olduğu için kendisine gelen vahiyleri okuma-yazma bilenpek çok sahâbîye yazdırmıştır. Meselâ sadece Medîne döneminde 65 kişi kendisine vahiy kâtipliği yapmıştır. Mekke’de ilk vahiy kâtibi Abdullah b. Sa’d b. EbîSarh’tır. Medîne’de ise ilk vahiy kâtipliği yapan kişi Übeyy b. Ka’b’tır. Ondan sonraZeyd b. Sâbit vahiy kâtipliği yapmıştır. Bunlardan başka vahiy kâtiplerinin bazılarının isimleri şöyledir: Ebû Bekir, Ömer b. el-Hattâb, Ali b. Ebî Tâlib, Osman b.Affân, Zübeyir b. Avvâm, Halid b. Velîd, Amr İbnu’l-Âs, Huzeyfe İbnu’l-Yemân,Âmir b. Füheyre, Mu’âviye, Şurahbil b. Hasene, Muğîre b. Şu’be, Muâz b. Cebel,Abdullah b. Erkâm, Sâbit b. Kays, Abdullah b. Zeyd, Abdullah b. Revâha, Talha b.Ubeydillah, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Huvaytıb b. Abdi’l-Uzzâ, Hâlid b. Sa’îd, Hanzala b.er-Rabî’, Cehm İbnu’s-Salt, el-Huseyin en-Nemerî, Muhammed İbnu’l-Meslemeve Ebân b. Sa’îd.

Abdullah b. Ömer ise vahiy katipliği yapmamıştır.

15.

Kur’an’da geçen “Andolsun biz, "Allah'a kulluk edin ve tâğûttan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur” (Nahl (16), ayetinde geçen kıssanın hedefini içerir?

 

Doğru Cevap: "B" Tevhîd, nübüvvet ve ahiret inancı gibi itikadî konuları, önceki ümmetlerin kıssalarını anlatarak tahkim etmek.
Soru Açıklaması

Kur’an’da geçen “Andolsun biz, "Allah'a kulluk edin ve tâğûttan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur” (Nahl (16), ayetinde geçen kıssanın hedefi; Tevhîd, nübüvvet ve ahiret inancı gibi itikadî konuları, önceki ümmetlerin kıssalarını anlatarak tahkim etmektir. 

16.

Hz. Peygamber’in risâlet döneminde meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut bir sûresinin inmesine yol açan olayı, durumu ya da soruyu ifade etmek üzere kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Esbab-ı Nüzul  
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in risâlet döneminde meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut bir sûresinin inmesine yol açan olayı, durumu ya da soruyu ifade etmek üzere kullanılan tabir;Esbab-ı Nüzul’dur. 

17.

Kur’ân tefsîrinde, Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden İslâmiyet’e giren rivâyetler bütününe aşağıdakilerden hangisi denmektedir?

 

Doğru Cevap: "E" İsrâiliyât  
Soru Açıklaması

“İsrâiliyye” kelimesinin çoğulu olan İsrâiliyat, her ne kadar kelime anlamıyla belirli bir kavimden (Yahudilerden) alınan haberleri çağrıştırıyorsa da aslında farklı dinlerden ve kültürlerden İslamiyet’e giren rivayetlere verilen addır. 

18.

“Muhyi’s sünne” ve “Rüknu'd-dîn” gibi lakaplar verilen alim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Begavi  
Soru Açıklaması

Begavî Kur’ân, sünnet ve fıkıh ilimlerinde temayüz etmiştir. Müçtehit bir âlimdir. Sünnet ilminde otorite olmasından dolayı kendisine “Muhyi’s sünne” ve “Rüknu'd-dîn” gibi lakaplar verilmiştir. 

19.

Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümleri tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Âyet  
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümleri tanımlayan terim Âyet’tir. 

20.

Kur’an’ı merkeze alan okumaların tabii bir neticesi nedir?

Doğru Cevap: "C" Sünnet konusundaki menfi yaklaşımların ortaya çıkması.
Soru Açıklaması

Kur’ân’ı merkeze alan okumaların tabiî bir neticesi, Sünnet konusundakimenfi yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu cümleden olmak üzere rivâyeteksenli tefsîrler de modern dönemde sık sık eleştiriye tâbi tutulmuştur.Meselâ isrâiliyat konusunda büyük bir hassasiyetin geliştiğini bu dönemdegörmekteyiz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.