Tefsir Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 11
1.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in Kuran'ın tamamını tefsir ettiğine dair bir delil niteliği taşıyabilir?

Doğru Cevap: "E" Hz. Muhammed'in  Kur’ân’ın mesajını ilk önce hayata geçiren ve ashâbına da bunu bizzat gösteren model bir insan olması.
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerinde sıralananlar Kuran'ın bir kısmının Hz. Muhammed tarafından tefsir edildiğini ileri sürenlerin delilleridir. 

Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın tamamını tefsîr ettiğini söyleyebiliriz. Şöyle ki Allah Resûlü, Kur’ân’ı sadece metinsel anlamda tebliğ edip uygulamalarıyla ilgilenmeyen bir peygamber değildi. Aksine Kur’ân’ın mesajını ilk önce hayata geçiren ve ashâbına da bunu bizzat gösteren model bir insandı. Yani Hz. Peygamber yaşayan bir Kur’ân’dı. Böyle olunca o, Kur’ân’ı baştan sona fiilen tefsîr etmişti. Bu anlayıştan hareketle denilebilir ki Hz. Peygamber’in bize bırakmış olduğu Kur’ân tefsîri kısmen sözlü; kısmen de fiilî bir tefsîrdir. Ancak onun sözlü tefsîri de esasen fiile döküldüğü için, baştan sona bütün Kur’ân, Allah Resûlü tarafından yaşanarak tefsîr edilmiş demektir. Doğru cevap E'dir.

2.

Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin dikkat çekici bir özelliği ?

Doğru Cevap: "A" Öze dönüş Kur’an’a dönüş demektir.
Soru Açıklaması

Öze dönüş Kur’an’a dönüş demektir. dolayısıyla Kur'an'ı anlamada yeni yönelişlerde öze dönüş söylemi ile Kur’an’a dönüşü savunulmaktadır.

3.

Keşf, ilham ve sezgi yoluyla elde edilen bâtıni/ledünni bilgiyle Kur’ân âyetlerinin bir kısmını veya tamamını yorumlama yöntemi hangi tefsir ekolü ile açıklanır?

Doğru Cevap: "B" İşârî 
Soru Açıklaması

İşârî tefsîr ise, keşf, ilham ve sezgi yoluyla elde edilen bâtıni/ledünni bilgiyle Kur’ân âyetlerinin bir kısmını veya tamamını yorumlama yönteminin ismi olmuştur.

4.

 “Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân’dan anlamlar üretmek” olarak tanımlanan Te’vîl çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Beyânî te’vîl  
Soru Açıklaması

Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân’dan anlamlar üretmek” olarak tanımlanan Te’vîl çeşidi Beyânî te’vîl’dir. Ayrıca Kur’ânî nassların anlamlarını subjektif bir tercihle ortaya çıkarmak olarak ta ifade edilebilir. 

5.

Kur’ân’daki ibâdât, muamelat ve ukubat ile ilgili âyetleri yorumlayan akıma verilen isim nedir?

 

Doğru Cevap: "B" Fıkhî tefsîr  
Soru Açıklaması

Fıkhî tefsîr, Kur’ân’daki ibâdât, muamelat ve ukubat ile ilgili âyetleri yorumlayan akıma verilen isimdir. İlgili akımın konusu, ahkâm âyetleridir. Gayesi ise Kur’ân’ın hükümlerini ortaya koymak suretiyle insanların dünya hayatlarını düzenleyip ahiret mutluluğunu kazanmalarını sağlamaktır. 

6.

Kıssalar çerçevesinde Kur’ân âyetlerini tarihsel metinler olarak değerlendiren ilk sistematik çalışma olan  “Kur’ân’da Öyküleme Sanatı” adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Halefullah  
Soru Açıklaması

Halefullah; Kıssalar çerçevesinde Kur’ân âyetlerini tarihsel metinler olarak değerlendiren ilk sistematik çalışma olan  “Kur’ân’da Öyküleme Sanatı” adlı eserin sahibidir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi İctimâî tefsîr ekolünün olumlu bulunan yönlerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Pozitivizmin etkisinde kalarak akla gereğinden fazla önem verme  
Soru Açıklaması

İctimâî tefsîr ekolünün olumlu bulunan yönleri şu şekilde sıralanabilir: 

Körükörüne taklidi reddedip araştırma ve doğruyu bulma konusunda çaba gösterme. Kur’ân mesajına engel olan ilgisiz ve faydasız bilgilerden, isrâiliyattan uzak durma. Mezheplerin tesirinde kalmadan doğrudan ahkâma ve mesaja yönelme. Kevnî âyetleri, pozitif bilimlerin ispat edilmiş verileriyle yorumlama. Sarf, nahiv ve benzeri ilimleri bir araç konumunda görüp yeterince kullanma. Belağatın anlamdaki fonksiyonuna binaen edebi dile ağırlık verme. Vahiy-vâkıa ilişkisini büyük ölçüde gerçekleştirme; bir taraftan Kur’ânın mesajını insanlara iletirken, diğer taraftan da toplumda ortaya çıkan problemlere çözüm üretme. 
8.

Arap edebiyatında meseller yapılarına göre kaç kısma ayrılmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Üç  
Soru Açıklaması

Arap edebiyatında meseller, yapılarına göre Sâir mesel, Kıyâsî mesel ve Hurafî mesel olmak üzere C seçeneğinde de belirtilen toplamda üç kısma ayrılmaktadır.

9.

Hangi âyetler; anlamları açık, anlaşılmasında dışarıdan bir delile ihtiyaç duymayan, tek bir veche imkan tanıyan âyetlerdir?

 

Doğru Cevap: "A" muhkem  
Soru Açıklaması

Muhkem ayetler en açık ve herkes tarafından anlaşılan ayetlerdir. Örneğin helal ve haram ile ilgili ayetler bu tür ayetlerdendir. 

10.

Aşağıdakilerden hangileri Kur’an’ın mushaflaşma sürecinde yer alan aşamalardan biridir?I. Sahabenin ezberlemesiII. CemIII. İstinsah

 

Doğru Cevap: "A" I  
Soru Açıklaması

Kur’an’ı Kerimin mushaflaşma süreci şu aşamalardan oluşmaktadır; 1. Sahabenin ezberlemesi, 2. Kur’an’ın yazılması, 3. Kur’an’ın toplanması (cem) ve 4. Kur’an’ın çoğaltılması (istinsah).

11.

Türkiye’de özellikle İttihatçı söylemin egemen olmasından sonra Türkçe Kur’ân ve Türkçe tefsîr çalışmaları hız kazanmıştır. Daha sonra Türkiye’de pek çok Kur’ân meâli basılmıştır. Bu meâllerin bir kısmı, özgün çalışmalar niteliğindedir. Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnektir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Meselâ Hasan Basri Çantay’ın Meali  
Soru Açıklaması

Türkiye’de özellikle İttihatçı söylemin egemen olmasından sonra Türkçe Kur’ân ve Türkçe tefsîr çalışmaları hız kazanmıştır. Daha sonra Türkiye’de pek çok Kur’ân meâli basılmıştır. Bu meâllerin bir kısmı, özgün çalışmalar niteliğindedir. Meselâ Hasan Basri Çantay’ın Meali, buna bir örnektir. 

12.

Birisine hitaben ‘O, bir arslandır’ ifadesinde hayvanı değil de onun cesaret yönünü karşılamak üzere kullanılırsa hangi anlam türünün ortaya çıktığı aşağıda verilen şıklarda doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Lugavi mecaz
Soru Açıklaması

“Esed” (arslan) kelimesi, aslana yönelik olarak “bu hayvan arslandır” sözünde, bilinen yırtıcı hayvan için kulla­ nılırsa, luğavi^ haki^kat; bir insana hitaben “Ahmed bir arslandır” ifadesinde de hayvanı değil de onun cesaret yönünü karşılamak üzere kullanılırsa luğavi^ meca^z olur. Birincisinde, temel anlam “aslan”; ikincisinde ise meca^z anlam olan “cesaret” kastedilmiştir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi, “Senedi sahîh olup, ya Arapça kâidelere ya da Hz. Osman döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uygun olmayan kırâata” verilen isimdir?

 

Doğru Cevap: "B" Âhâd kırâat  
Soru Açıklaması

Âhâd kırâat; “Senedi sahîh olup, ya Arapça kâidelere ya da Hz. Osman döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uygun olmayan kırâata” verilen isimdir. 

14.

Tefsir alanında ''mezhebi ekol'' kavramı temelde hangi alan ile ilgili olduğu aşağıda verilen seçeneklerde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Kelam
Soru Açıklaması

Tefsi^r alanında “mezhebi^ ekol” kavramı, temelde itikat alanıyla ilgili olup bir anlamda Kela^m ilmi ile ilgilenen mezhepleri kapsamaktadır.

15.

Bir şeyin benzerini yapmaktan muhatabı âciz bırakan olağan üstü duruma, hârikulâde işe ne isim verilir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Mucize  
Soru Açıklaması

Bir şeyin benzerini yapmaktan muhatabı âciz bırakan olağan üstü duruma, hârikulâde işe Mucize adı verilir. 

16.

I. İctimai tefsir ekolü

II. Mezhebi tefsir ekolleri

III. Fıkhi tefsir ekolü

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri klasik tefsir ekollerindendir?

Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması

Klasik tefsir ekolleri; mezhebî (kelâmî) tefsîr ekolleri, işârî tefsîr ekolü ve fıkhî tefsîr ekolüdür. İctimai tefsir ekolü çağdaş tefsir ekollerindendir. Doğru cevap E'dir.

17.

Dinî bir terim olarak herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin ortadan kalkması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Nesh  
Soru Açıklaması

Kelime manası olarak “yok etmek, gidermek, bir şeyi bir yerden başka bir yere nakletmek” olan nesh şer-i bir durumun yerine başka bir şer-i durumun getirildiğini ifade etmek için kullanılır.

18.

Râgıb İsfahânî müteşâbih âyetlerin kaç kısımda incelenebileceğini ifade etmiştir?

 

Doğru Cevap: "C" Üç  
Soru Açıklaması

Râgıb İsfahânî, müteşâbih âyetlerin C seçeneğinde belirtildiği üzere üç kısımda incelenebileceğini ifade eder:Bilinmesi mümkün olmayan mutlak müteşâbihlerdir ki bunları ancak Allah bilir.İnsanın sebeplere sarılarak manasını bilebileceği izâfî müteşâbihlerdir. Bilgisi sadece ilimde derinlik kazanmış bazı kimselere tahsis edilmiş müteşâbihlerdir.

19.

Konulu tefsir yönteminin gelişmesinde aşağıda verilen hangisi etkenin tesirli olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: "C" Sade ve kesin bir dil gütmesi
Soru Açıklaması

Açıklamalarında sade ve kesin bir dil gütmesi hemen hemen birçok ekolün gütmüş olabileceği bir yöntem olması düşünülmektedir. Bu sadece konulu tefsir yöntemi için söylenemez.

20.

Bir usu^l terimi olarak düşünüldüğünde hükmü kaldırılmış olan a^yete ‘_______________’, hükmü ortadan kaldıran a^yete de ‘______________’ denmektedir. Üsteki boşluklara gelmesi gereken uygun ifadeler hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mensuh-Nasih
Soru Açıklaması

Bir usu^l terimi olarak düşünüldüğünde hükmü kaldırılmış olan a^yete mensu^h, hükmü ortadan kaldıran a^yete de na^sih denmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.