Tefsir Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 9
1.

Bir kelimenin, hakiki anlamıyla arasındaki bir ilgiden ve hakiki anlamın kastedilmesine engel olan bir karineden dolayı hakikat anlamı dışında başka bir manada kullanılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" mecaz
Soru Açıklaması

Hakikat, bir kelimenin dilde konulduğu ilk ve temel anlamında kullanılmasıdır. Mecaz ise kelimenin, hakiki anlamıyla arasındaki bir ilgiden ve hakiki anlamın kastedilmesine engel olan bir karineden dolayı hakikat anlamı dışında başka bir manada kullanılmasıdır. Doğru cevap C’dir.

2.

Kendisinden istiare yapılan unsura ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" müsteârun minh
Soru Açıklaması

Müste’ârun minh, kendisinden istiare yapılan unsura denir. Doğru cevap A’dır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi “Kur’ân lafzı, “karînetün” kelimesinin çoğulu ve aynı zamanda hemzesiz olan “el-karâin/القرائن “lafzından türemiştir” görüşünün sahibidir?

 

Doğru Cevap: "A" Ebû Zekeriyyâ’ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ  
Soru Açıklaması

Kur’ân lafzı, “karînetün” kelimesinin çoğulu ve aynı zamanda hemzesiz olan “el-karâin/القرائن “lafzından türemiştir” görüşünün sahibi Ebû Zekeriyyâ’ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’dır. 

4.

Kur’an’ı semiyotik bir bakış açısıyla incelemedeki asıl sorunun ne olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde açıkça belirtilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Kur’an’ın telakki dili olması
Soru Açıklaması

Kur’ân’ın bir eda dili değil, bir telakkî dili olması da aslında böyle bir okumayı zora sok- maktadır; yani Kur’ân’da esas olan, metinde var olan manayı tespit etmektir. Beşerî metinlerde mütekellimin (konuşanın) konuştuğu kelam, en nihâyet muhatap tarafından bir anlama kavuşturuluyorsa anlamlıdır. Muhatabın anladığı, kimi zaman anlama sürecinde kişisel katkılarını devreye sokmasını da gerektirir. Oysa ilahî kelam, anlamlarını sürekli kontrol eden mucizevî bir dile sahiptir. Kur’ân, bi- zim kendisine sınırsız manalar yükleyebileceğimiz bir kelam değildir; aksine o, ısrarla kendi anlam dünyasını bize kabul ettirmek ister.

5.

Ayete ilişkin aşağıdakilerden ifadelerden hangileri doğrudur?I .Allah’ın varlığına delalet eden her şeye ayet denir.II. Kur’an’ın herhangi bir suresinde bir veya birkaç cümleden oluşan bölümlere denir.III. Çoğulu ây’dır.

 

Doğru Cevap: "E" I-II-III  
Soru Açıklaması

Âyet kelimesi sözlükte, iz, açık işaret, burhân, emâre, ibret, nişâne, şaşırtıcı iş ve mucize manasına gelmektedir. Allah’ın varlığına delâlet eden her şeye de âyet denilmiştir. Âyet kelimesinin çoğulu, ây veya âyât’tır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi tarihselcilerin dikkat çeken fikirlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kur'an'ı anlamının yolu hadisleri anlamaktan geçmektedir.
Soru Açıklaması

Modernist Kur'an yorumcuları olan tarihselcilere göre rivayet eksenli gitmek yani hadislere göre tefsir yapmak Kur'an'ı anlamayı güçleştirir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri klasik tefsîr ekollerindendir?I. DirâyetII. RivâyetIII. Mezhebî (kelâmî) tefsîr ekolleriIV. İşârî tefsîr ekolüV. Fıkhî tefsîr ekolü

 

Doğru Cevap: "C" III, IV ve V  
Soru Açıklaması

Tefsîr ilminin genel yorumlama yöntemlerinin (dirâyet ve rivâyet) dışında Kur’ân âyetlerinin belli bir kısmıyla alakalı olarak özel açıklama biçimlerine sahip ekoller ortaya çıkmıştır. Bu açıklama biçimlerinin birçoğu, tefsîr tarihinin başlangıcına kadar uzanır. Çağdaş döneme kadar gelişen bu akımlar, klasik tefsîr ekolleri olarak adlandırılır. Bu ekoller, mezhebî (kelâmî) tefsîr ekolleri, işârî tefsîr ekolü ve fıkhî tefsîr ekolüdür. 

8.

I. Uydurma haberlerin çokluğu

II. İsnatların hazfedilerek sadece metinlerin yer alması

III. Aklın ikinci planda olması

IV.  İsrailiyata dair haberlerin tefsire karışması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri rivayet tefsirinin zaaf yönlerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
9.

Bütün modern İslam düşünürlerinin benimsediği ortak görüş aşağıdaki şıkların hangisinde açıkça dile getirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" İslam düşüncesinde yenilenmenin gerektiği
Soru Açıklaması

Neredeyse tüm modern İslam düşünürlerince islam düşüncesinde yenilenmenin zamanı geldiği ve gerekli olduğunu savunulmaktadır.

10.

I- Elmalılı Muhammed Hamdi YazırII- Ömer Rıza DoğrulIII- Hasan Basri ÇantayYukarıdaki kişilerden hangileri Kur’an ın Türkçe mealini kişilerden biridir?

 

Doğru Cevap: "E" I, II ve III  
Soru Açıklaması

Yukarıda ismi geçen üç kişinin de Kur’an ın Türkçe mealini yazmışlardır. 

11.

Kur’ân, yetkinliğini inmiş olduğu dilden alır, diyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Nasr Hamid Ebu Zeyd  
Soru Açıklaması

Kur’ân, yetkinliğini inmiş olduğu dilden alır, diyen bilim adam, Nasr Hamid Ebu Zeyd’dir. 

 

12.

Aşağıdakilerden hangisi modernist düşünürler arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "C" Gazali  
Soru Açıklaması

Gazali Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada modernist düşünürler arasında yer almamaktadır. 

13.

Konulu tefsir yöntemi temel olarak kaç kısma ayrılmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Üç  
Soru Açıklaması

Arap tefsîr literatüründe “et-tefsîru’l-mevzûî” olarak geçen “konulu tefsîr”, Kur’ândaki bir konuyu, Kur’ân’ın temel hedef ve ilkelerine uygun bir şekilde belli usûller çerçevesinde bütüncül olarak araştırıp ortaya koyma yöntemine verilen isimdir. Konulu tefsîr yöntemi, temelde; Kur’ân merkezli konulu tefsir, Sûre merkezli konulu tefsir ve Âyet merkezli konulu tefsir olmak üzere, C seçeneğinde de belirtilen üç kısma ayrılmaktadır. 

14.

Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler dendiğinde hangi bölgelerde yeni gelişmeler olmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Somali
Soru Açıklaması

Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler dendiğinde Hindistan, Malezya, Endonezya, Mısır, Fas, Suudi Arabistan ile Avrupa ve Amerika’da tanık olunan pek çok gelişmeden bahsetmek mümkün olmakla birlikte Somali'de böylesi yönelişlerden söz etmek mümkün değildir.

15.

I. Fıkhî tefsîr ekolü

II. Mezhebî Tefsîr ekolü

III. İctimâî tefsîr ekolü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri klasik tefsir ekolleri arasındadır?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Klasik tefsîr ekolleri, üç temel başlıkta incelenmektedir: Mezhebî Tefsîr Ekolleri(Mutezilî, Şîî, Hâricî ekoller), Fıkhî tefsîr ekolü ve İşârî Tefsîr ekolü. Çağdaş tefsîr ekolleri ise konulu tefsîr ekolü, bilimsel tefsîr ekolü ve ictimâî tefsîr ekolü olarak üç kısımda ele alınmaktadır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi semiyotik sürecin bir aşaması değildir?

Doğru Cevap: "E" Ses
Soru Açıklaması

Semiyotik süreç, dört aşamadan oluşur; algı, bilme, anlam ve açıklama. Algı;koklama, görme, işitme ve dokunma duyularına dayanan ve somut âlemde varolan maddî bir şeyin duyu organlarımızla algılanmasını ifade eden duyusal düzeydir

17.

Sözlükte “bir şeyi aşmak, geçmek” anlamına gelen “câze” fiilinden türemiş olan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mecâz
Soru Açıklaması

Mecâz, sözlükte “bir şeyi aşmak, geçmek” anlamına gelen “câze” fiilinden türemiş olup terim olarak, kelimenin, hakîkî anlamıyla arasındaki bir ilgiden ve hakîkî anlamın kastedilmesine engel olan bir karîneden dolayı hakîkat anlamı dışında başka bir manada kullanılmasıdır.

18.

İslam alimleri kaç tür nesihten bahsetmektedirler?

 

Doğru Cevap: "D" 4  
Soru Açıklaması

İslam alimleri genel olarak dört tür nesihin olduğunu bildirmişlerdir. Bunlar: 1.Kur’ân’ın Kur’ân’ı neshi. 2. Kur’ân’ın sünneti neshi. 3. Sünnetin sünneti neshi. 4. Sünnetin Kur’ân’ı neshi.

19.

Yahudi, Hristiyan ve diğer kültürlerden İslamiyet’e giren rivayetler bütününe ‘____________’ denilmektedir. Yanda verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde paylaşılmıştır?

Doğru Cevap: "D" İsrailiyat
Soru Açıklaması

Kur’ân tefsîrinde isrâiliyât, Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden İslâmiyet’e giren rivâyetler bütününe denir.

20.

“Ey iman edenler! Ne oldu size ki; “Allah yolunda toptan savaşa çıkın!” denildiğinde yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten geçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatından alınacak haz, ahiret hayatından alınacak hazza nispetle çok çok az değil midir?” Ayetinde asıl verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ahiret hayatının dünya hayatından daha mukaddes olduğu
Soru Açıklaması

Kur’a^n’da dünya ve ahiret ikilisi, birbirlerinin alternatifi olarak kullanılmaz. Sadece, eğer insanların dünyaya dört elle sarılmaları gündeme gelmişse, işte o zaman bir tercih olarak ahiret öne çıkartılır. “Ey iman edenler! Ne oldu size ki; “Allah yolunda toptan savaşa çıkın!” denildiğinde yere çakılıp kaldınız? Yok- sa ahiretten geçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatından alınacak haz, ahiret hayatından alınacak hazza nispetle çok çok az değil midir?”

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.