Tefsir
2013 - Vize Soruları
1.
Lokman, insanın iyilik ya da kötülük adına yaptığı her şeyin Allah tarafından mutlaka vakıf olunduğu, bilindiği, ihata edildiği hususunu, çocuğuna Allah'ın hangi isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir?
Doğru Cevap: "E" Latîf-Habîr
Soru Açıklaması
2.
Lokman suresinde Allah ile Kur'an'ın ortak olarak zikredilen sıfatı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hakîm
Soru Açıklaması
3.
Muhsin kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah'a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren
Soru Açıklaması
4.
Lehve'l-hadîs ifadesinin en doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsana kendisini ve Rabbini unutturacak şeylerle meşgul olması
Soru Açıklaması
5.
Nûh suresinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmez?
Doğru Cevap: "B" Gemi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde davetçi muhaliflerinin aile içinden de olabileceği gerçeği anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tahrîm (66/10) ve Hûd (11/25-49)
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki konulardan hangisi Nûh suresinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Nûh (as)'un ömrü
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh kavminin ilahları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Nesr
Soru Açıklaması
9.
Mülk suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah'ın varlığı, bilgisi ve gücü
Soru Açıklaması
10.
Dille ilgili Kur'an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nazâir
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mülk suresinin 8. ayetinde bahsedilen Peygamberin
uyarıcı/korkutucu özelliğindeki nezîr kavramı ile aynı anlamdadır?
Doğru Cevap: "C" Münzir
Soru Açıklaması
12.
Ehl-i kitaptan olan Nadîroğulları, Haşr suresinde niçin inkârcılar olarak
nitelendirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber'e ihanet ederek ona karşı çıktıkları için
Soru Açıklaması
13.
Haşr suresi verilerine göre sürgünü hak eden Nadîroğulları yurtlarını hangi
yönlerden mahvetmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Vatandaşlık hakları-topraklarındaki mülkiyet hakları
Soru Açıklaması
14.
Hucurât suresinin ilk âyetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi
sahabiler arasında cereyan etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hucurât suresinin ana kavramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Cihad
Soru Açıklaması
16.
Hucurât suresiyle ilgili birçok nüzul sebebinin bulunmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Surenin medeni olması ve son dönemde inmesi
Soru Açıklaması
17.
Teennî ile hareket etmek Allah'tan, acele etmek ise şeytandandır. hadisi,
Hucurât suresinin hangi ayetiyle ilişkilendirilir?
Doğru Cevap: "A" (6) Ey iman edenler! Eğer size güvenilir olmayan biri, bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için, onu iyice araştırınız.
Soru Açıklaması
18.
İman kavramının anlamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kişiyi korku ile birlikte emin kılması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İman kelimesinin zıt anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "A" İnkar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iman kelimesinin sözlük anlamları arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "D" Sabırlı olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.