Türk Dili 1
2015 - Vize Soruları
1.
“Yapay dil” oluşturma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İletişim engelinin ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
Budizm için kutsal kabul edilen dil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Prakrit
Soru Açıklaması
3.
İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yansıma Kuramı
Soru Açıklaması
4.
Bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu
düşünülen en eski şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ana dil
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hem coğrafî hem de dil bilimsel bakımdan izole dil olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" Baskça
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde “yalınlayan diller”in en tipik örnekleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Çince – Tibetçe – Vietnamca
Soru Açıklaması
7.
Orta İran’da konuşulan ve Divanü Lugâti’t Türk’te Arguca olarak anılan dilin devamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halaçça
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “argo”nun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir ülkenin çoğunluğu tarafından konuşulması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi manevî kültür ögeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel kıyafetler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu sahasında, Türkçeye tercüme edilen ilk
didaktik içerikli edebî eserler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
11.
Türkçenin yazımı için çok yetersiz olan, dar bir çevrede 8. – 9. yüzyıllarda kısa süre kullanılan ve din yoluyla gelen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mani
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yazılan dil bilgisi kitaplarından
biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Revzen-i Mahlû
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Harezm döneminden kalan eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nesayimü’l-Mahabbe
Soru Açıklaması
14.
Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müyessiretü’l-Ulum
Soru Açıklaması
15.
Eski Türkçe dil özelliklerini gösteren, falla ilgili yazma eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Irk Bitig
Soru Açıklaması
16.
Ali Şir Nevayi’nin Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muhakemetü’l-Lügateyn
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yerinin değişmesi sözcüğün
anlamını da değiştirir?
Doğru Cevap: "E" bölme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
Doğru Cevap: "E" Yıllarca yalnız yaşadı.
Soru Açıklaması
19.
“el” ve “gel” sözcüklerindeki (e) seslerinin söylenişi farklı olmasına rağmen anlam farkı yaratmaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Alt ses birime
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yabancı kökenli değildir?
Doğru Cevap: "D" şimdi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.