Türk Dili 1
2018 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Afroasya (Hami-Sami) dillerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İbranice
Soru Açıklaması
2.
İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yansıma Kuramı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Eski Türkçe dönemine ait eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Orhun Abideleri
Soru Açıklaması
4.
Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Her dilin üretim yetisinin sınırlı olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde izole diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Arnavutça ve Gilyak
Soru Açıklaması
7.
Türkçenin gelişim süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Türkçenin ilk yazılı izlerine Macarlardan kalan tabletlerde rastlanır.
Soru Açıklaması
8.
Birinci dil ya da asıl dil olarak da nitelendirilen dil türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ana dili
Soru Açıklaması
9.
Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılan ve 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş, esas dil malzemesi bakımından Uygur, Karahanlı çizgisinin devamı olan ve yazı dilinde Arapça ve Farsça unsurların daha fazla görüldüğü Türkçe aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çağatay Türkçesi
Soru Açıklaması
10.
Mani alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Türklerin kullandığı ilk alfabedir.
Soru Açıklaması
11.
Türkçede istisnai birkaç sözcüğün dışında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, ñ, p, r, ş, v, z/ ünsüzleri söz başında bulunmaz.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu duruma istisna oluşturan Türkçe sözcüklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" pınar
Soru Açıklaması
12.
Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Türkçe kökenli sözcüklerde istisnaların dışında birincil uzun ünlü yoktur.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisi "genelleşme" yoluyla üretilmiş bir sözcüktür?
Doğru Cevap: "D" selpak
Soru Açıklaması
14.
“Ağzından çıkanı kulağı işitmemek” deyiminde aşağıdaki eklerden hangisi yer
almaz?
Doğru Cevap: "B" Addan ad yapma eki
Soru Açıklaması
15.
Tenri > Tanrı örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Art damaksıllaşma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisinde düz ünlüler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" a, e, ı, i
Soru Açıklaması
17.
“Oğlumu haftaya doktora götüreceğim.” cümlesinde kaç tane "bağımsız biçim birim" vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eylem çekim eki almıştır?
Doğru Cevap: "B" Annesi duymasın, evden erken çıktığını.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "edilgen" çatılı bir eylem değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplantıda yapılan eleştirilere çok alınmış.
Soru Açıklaması
20.
"Sıcacık bir yaz sabahına uyanmanın mutluluğunu yaşıyordu." cümlesinde altı çizili sözcükte gerçekleşen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ünsüz düşmesi - ünlü düşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.