Türk Dili 1
2019 Yaz Okulu
1.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe dönemine ait eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Muhakemetü’l-Lügateyn
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Afroasya (Hami-Sami) dillerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İbranice
Soru Açıklaması
3.
Türk yazı dilleri içinde Türkiye Türkçesi aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Oğuz Türkçesi
Soru Açıklaması
4.
Türklerin, günümüze kadar en uzun süreli kullandıkları alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arap alfabesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde düzeltme işaretinin kullanımı anlam değişikliğine neden olmaz?
Doğru Cevap: "D" Kağıt
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir çekim eki almıştır?
Doğru Cevap: "B" Bu olayda başı çeken çocuk bizim sınıftandı.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme durum eki yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Babası öldüğünde katıla katıla ağlamıştı.
Soru Açıklaması
8.
“Çocuklar kendilerini korkunç olayların içinde bulmuşlardı.” cümlesindeki
sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır?
Doğru Cevap: "E" korkunç
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi görülür?
Doğru Cevap: "C" Sabır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi sırasıyla "Dolaylı tümleç - Özne ve Yüklem" ögelerinden oluşmuştur?
Doğru Cevap: "D" O masmavi denize altın sarısı güneşin ışıkları yansıyordu.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Yaptığı resimleri gören herkese parmak ısırttı.
Soru Açıklaması
12.
Yeter bir nabız gibi vurduğun bende.
Bana bir şiir ver güzelliğinden,
Bütün şiirler senin oluversin böylece...

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Ünlem öbeği
Soru Açıklaması
13.
“Köşkün bahçesi özellikle çam fidanlarıyla ------- ------- .” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki deyimlerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" dikkat çekerdi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hangisinde, soru öznenin yaptığı işten etkileneni(nesneyi) buldurmaya yöneliktir?
Doğru Cevap: "E" Bu kitapta en çok hangi bölümü beğendin?
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde argo sözcük kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Sınıftaki kavgayı görünce hemen toz oldu.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yanlış
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Orhon Yazıtları’nın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşlekliğinin zayıf olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçede kullanılan ilişki sözlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Su verenlerin bol olsun.
Soru Açıklaması
 
19.
“Eklemeli bir dil olan Türkçede bütün ekler sona gelir. Arapça ve Farsça ise bükümlü diller grubundadır.''

Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Arapça ve Farsçadan etkilenmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Türdeş
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçenin kullanımında söyleyiş bozukluğundan kaynaklanan bozukluk vardır?
Doğru Cevap: "D" Akşam evdeykene hep beraber yemek yiyelim mi?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.