Türk İslam Edebiyatı
2019 - Final Soruları
1.
Genellikle halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı, anonim bir mahiyet
arz eden eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Cönk
Soru Açıklaması
2.
Başka bir şairin gazeline aynı vezin ve kafiyede benzer bir gazel söylemek suretiyle meydana getirilen gazele ------- denir.

Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" nazire
Soru Açıklaması
3.
Tanzimat döneminde uygulanan değişim politikaları sonucu Türk edebiyatı Batı kökenli türler kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mesnevi
Soru Açıklaması
4.
Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Yunus Emre
Soru Açıklaması
5.
Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "E" ıtnâb
Soru Açıklaması
6.
XX. yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
Doğru Cevap: "D" Necip Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Fuzulî’nin eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Leylâ vü Mecnûn
Soru Açıklaması
8.
Mahallileşme akımının öncüsü kimdir?
Doğru Cevap: "A" Nedim
Soru Açıklaması
9.
Türk İslam Edebiyatının en tanınmış eserlerinden olan Muhammediye aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Yazıcıoğlu Mehmed
Soru Açıklaması
10.
Bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak, af dilemek için yazılan
manzumelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Münâcât
Soru Açıklaması
11.
Allah’ın varlığı ve birliği konusunda yazılan manzum ve mensur eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili edebî türlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Esmâ-ı Hüsnâ
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi siyer türünün kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Akâid
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber'i (s.a.v) methetmek için yazılan şiirlere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "D" na't
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İlk örneklerinin Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
Soru Açıklaması
16.
Mersiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mersiyelerin son bölümünde genellikle dünyanın geçici ve acımasız olduğu vurgulanır.
Soru Açıklaması
17.
Türk İslam Edebiyatında bir şehrin alınması veya kalenin zapt edilmesini anlatan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fetihnâme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tekke geleneğini ve tarihini aktaran eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Miracnâme
Soru Açıklaması
19.
Yesevî gelenek içinde yazılan şiirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hikmet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ‘ilahi’ olarak kabul edilen edebi türler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Devriye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.