Türk Dili 1
2020 - Vize Soruları
1.
Dilde anlamlı en küçük birime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gösterge
Soru Açıklaması
2.
Dilin doğuşunu, insanın güneş karşısındaki duygularını dile getirdiği a/ağ seslerine bağlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güneş Dil Kuramı
Soru Açıklaması
3.
Söz dizimi bakımından Dünya dilleri sınıflandırılırken ölçüt alınan ögeler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Özne, nesne, yüklem
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dillerinin Avrupa kolunda yer alan dillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ural dilleri
Soru Açıklaması
5.
Türkçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Türkçe, akraba oldukları henüz kesinlik kazanmamakla birlikte Altay dilleri grubu içinde yer almaktadır.
Soru Açıklaması
6.
Uygur alfabesi köken bakımından aşağıdaki alfabelerin hangisinden türemiştir?
Doğru Cevap: "D" Soğut
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Türkçesi dönemine ait eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Codex Cumanicus
Soru Açıklaması
8.
Uygur alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kullanım alanları ve süresi dikkate alındığında bir Türk alfabesi kimliği kazanmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Günümüzde yerini Kıpçak Türkçesine bırakması
Soru Açıklaması
10.
Dili sadeleştirmeye çalışan Tanzimat dönemi sanatçılarının halka ulaşmada en çok kullandıkları tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gazete
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan
boğumlanmayla ilgili ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Titreşimli/Titreşimsiz
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?
Doğru Cevap: "E" Yaşadığı olayları kime anlatacağını bilmiyordu.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalınlık-incelik uyumuna aykırıdır?
Doğru Cevap: "C" tamir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçedeki hece türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" ünsüz
Soru Açıklaması
15.
ana > anne örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ünsüz ikizleşmesi
Soru Açıklaması
16.
"KARARTI" sözcüğünün kökü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" kara
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "işteş" çatılı bir eylemdir?
Doğru Cevap: "A" Bir ay sonra sözleştikleri yerde buluştular.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
Doğru Cevap: "B" Son dönemde oyunculuğu yazarlığının önüne geçti.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil eki almış bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "B" Köpürüp coşan gazellerle, yüreğinin acısını haykırıyordu.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerin hangisi ‘örnekseme’ yoluyla üretilmiş bir sözcük değildir?
Doğru Cevap: "D" Doruk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.