Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 1
1.

Türkçedeki sesler kaça ayrılır? 

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Türkçedeki sesler Ünlüler ve Ünsüzler olarak 2'ye ayrılır. Doğru cevap B'dir. 

2.

Türkçe'nin yazımında kullanılan alfabeler arasında en eski olan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Köktürk alfabesi
Soru Açıklaması

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullan- dıkları ilk düzenli, kuralları yerleşmiş yazı sistemi Köktürk alfabesidir. Doğru cevap D'dir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçede uzun sürelerle ve geniş coğrafyalarda kullanılan alfabelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kiril alfabesi
Soru Açıklaması
Doğru cevap B şıkkıdır
4.

Osmanlı döneminde Arapça alfabesinin Türkçenin ses değerini karşılamakta yetersiz kaldığını ilk kez dile getiren ve başka aydınlarla yazı reformundan bahseden kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Katip Çelebi
Soru Açıklaması

Osmanlı döneminde yaşayan ve Arap Alfabesini Türkçenin ses sistemini karşılamakta yetersiz kaldığını dile getirerek başka aydınlarla beraber yazı reformundan bahseden ilk kişi Katip Çelebidir.

5.
Aşağıdaki ses olaylarından hangisi ünsüzlerle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Daralma
Soru Açıklaması
Dar/geniş ses özellikleri yalnızca ünlülerde görülür. O halde doğru cevap D'dir.
6.
I. Genetik kaynak II. Kopyalama III. Rastlantı IV. Üretim yetisi  Yukarıdakilerden hangisi diller arasındaki ortaklıkların sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

Diller arasındaki benzerlik ve ortaklıklar aynı genetik kaynaktan gelişmenin, temas sonucu yapılan kopyaların ürünü veya rastlantısal olabilir. Örneğin Türkçedeki ‘erkek kardeş’ anlamındaki birader sözcüğünün Boşnakça brati, Farsça berader ve İngilizce brother sözcükleriyle sesçe yakın ve anlamca aynı olmasının nedeni de Türkçenin bu sözcüğü Bosnakça ve İngilizce ile birlikte Hint- Avrupa dilleri ailesinde yer alan Farsçadan kopyalamasıdır. Türkçe dip ile Ingilizce deep ‘derin’ sözcügü arasındaki sesçe ve anlamca benzerlik ise bütünüyle rastlantısaldır. Doğru cevap D' dir.

7.

Daha küçük birimlere ayrılamayan ses ve yapı yönünden anlamlı en küçük ögeler nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "A" biçim birim
Soru Açıklaması

biçim birim

8.

I-Türk dilini millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade vasıtası haline getirmek.

II-Yazı dilinde Türkçeye yabancı kalmış unsurları atmak.

III- Türk dilini evrensel bilim dili haline getirmek.

Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri Türk Dil Kurumu'nun 17 Ekim 1932’de yayınladığı bildiride dikkat çekilen konulardandır?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Türk Dil Kurumu 17 Ekim 1932’de bir bildiri yayınlar ve şu konulara dikkat çekilir: 1. Türk dilini millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade vasıtası haline getirmek. Türkçeyi muasır medeniyetin önümüze koyduğu bütün ihtiyaçları karşılayacak bir mükemmeliyete erdirmek. 2. Bunun için bugün yazı dilinde Türkçeye yabancı kalmış unsurları atmak, halkçı bir idarenin istediği şekilde halk ve münevverler arasında birbirinden mahiyetçe ayrı iki dil varlığını ortadan kaldırmak, temel unsurları öztürkçe olan bir dil meydana getirmek. Doğru cevap A'dır.

9.
XX. yüzyıl başlarında yazılan en önemli Türkçe sözlük hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kamus-ı Türkî
Soru Açıklaması
Ünitede İlgili Bölüme Bakılacak...
10.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi genelleşme yoluyla oluşmuştur?

Doğru Cevap: "B" vileda
Soru Açıklaması

'vileda' sözcüğü marka adı olarak çıkmıştır ancak zamanla bütün yer silme paspasları için kullanılmıştır. Burada genelleşme vardır. Doğru cevap B'dir.

11.
Türkiye’de pek çok bilim insanı, Türkçenin yaşının en az 8500 yıl geriye gittiğini düşünmektedir. Aşağdakilerden hangisi, Türkçe'nin ilk yazılı izleriyle kaeşılaşılan kaynaklardır?
Doğru Cevap: "B" Sümer tabletleri
Soru Açıklaması
12.

İki sessizlik periyodu arasındaki konuşmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Sözce
Soru Açıklaması

Sözce: İki sessizlik periyodu arasındaki konuşmadır. Sözce cümle veya daha küçük bir birim olabilir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses olaylarından değildir?

Doğru Cevap: "E" ön damaksıllaşma
Soru Açıklaması

Sözcükteki art ünlülerin, benzeşme, /c, ç, j, ş, y/ ünsüzlerinin etkisi vb. nedenlerle ön ünlülere dönüşmesidir.

14.

Dil ilişkilerinin en sık rastlanan biçimi olan A dilinin, B diline ait sözcük, anlam vb. dil ögelerini kendi sistemine dâhil etmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kopyalama
Soru Açıklaması

Kopyalama (ödünçleme, alıntı), A dilinin, B diline ait sözcük, anlam vb. dil ögelerini kendi sistemine dâhil etmesidir. Kopyalama, dil ilişkilerinin en sık rastlanan biçimidir. Doğru cevap B'dir.

15.
Yuvarlaklık  Patlayıcılık  Genişlik  Süreklilik  Artlık

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan ölçütler ile ilgili olarak doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I, III, V
Soru Açıklaması

Betimleyici ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan ölçütler: Yuvarlaklık / düzlük, genişlik / darlık, artlık / önlük. Patlayıcılık ve süreklilik ise ünsüzler ile ilgilidir.

16.

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani

bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Gövde
Soru Açıklaması

Gövdeler biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlerdir.

17.

Ludwig Lazarus Zamenhof tarafından oluşturulan yapay dil hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Esperanto
Soru Açıklaması

Esperanto (Ümit Dili), 1887 Ludwig Lazarus Zamenhof tarafından oluşturulmuştur. Doğru cevap D’dir.

18.

Aşağıda verilen kelimelerden hangisi ünlü birleşmesine örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "E" Cumartesi
Soru Açıklaması

Ünlü birleşmesi; ünlüyle biten bir sözcüğün, ünlü ile başlayan bir ek alması ya da sözcük ile birleşmesi durumunda, ilk sözcüğün sonundaki veya ikinci sözcüğün başındaki ünlülerden birinin düşmesidir.cuma ertesi > cumartesi

19.
Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1 Kasım 1928
Soru Açıklaması
1 Kasım 1928 tarihinde Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi kabul edilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi manevi kültüre örnektir?
Doğru Cevap: "E" Örf ve adetler
Soru Açıklaması
Manevi veya soyut kültür ifadesi gözle görülemeyen kültürel değerleri/kavramları ifade etmektedir. El sanatları, mimari, araç gereçler, geleneksel giysiler maddi veya somut kültürü ifade ederken Örf ve Adetler ise soyut olan kültürü ifade etmektedir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı 'E' şıkkıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.