Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 11
1.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi karşıt anlamlı kelime grubuna girmez?
Doğru Cevap: "B" al-kırmızı
Soru Açıklaması
2.
I. Ding-Dong KuramıII. Güneş Dil KuramıIII. Yansıma KuramıIV. Soru KuramıV. Etkinlik KuramıHangileri dillerin kökenini açıklamaya çalışan kuramlar arasında sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
I-II-III numaralı kavramlar dillerin kökeniyle ilgili varsayımlarda bulunan kuramlar olduğundan dolayı doğru cevap E şıkkıdır.
3.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eklenmelerdeki benzeşmeye örnektir?

Doğru Cevap: "A" Onlar
Soru Açıklaması

Sözcükler başka sözcüklerle ya da ekler sözcüklerle birleşirken genellikle yazıda gösterilmeyen kimi benzeşmeler ortaya çıkabilir. Bu yüzden doğru cevap A seçenedir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve sözvarlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasıdır?
Doğru Cevap: "B" Ölçünleştirme
Soru Açıklaması

Ölçünleştirme (standartlaştırma): Bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve sözvarlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasıdır.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi bulunmamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Davet için eve yeni eşyalar aldı.
Soru Açıklaması

Geleneksel bir terim olarak söz ya da cümle içinde eylemleri adlaştırdıklarından dolayı ad, adı niteledikleri için sıfat, iki cümleyi bağladığı için bağlaç işlevinde bulunabilen ve yan cümle kurabilen sözcük ya da sözcük öbeklerine eylemsi adı verilir. "sararmış" ve "bitmez" sıfat fiil, "oldukça" zarf fiil ve "yürüyüş" isim fiil ekleriyle yapılmış eylemsilerdir. D seçeneğinde eylemsi bulunmamaktadır. Doğru cevap D'dir.

6.

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda, başka bir sözcüğün yerine kullanılan sözlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Mecaz 
Soru Açıklaması

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda, başka bir sözcüğün yerine kullanılan sözlere mecaz denir. Doğru cevap C'dir.

7.

"Dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şeklidir." 

Yukarıda tanımı yapılan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ana dil
Soru Açıklaması

Ana dil, ata dil olarak da bilinen ve bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şeklidir. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

8.

Türk yazı dilleri ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Türkiye Türkçesi
Soru Açıklaması

Türk yazı dilleri ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dili Türkiye Türkçesidir. Doğru cevap D'dir.

9.

İki sessizlik periyodu arasındaki konuşmaya ne denir?

Doğru Cevap: "B" Sözce
Soru Açıklaması

İki sessizlik periyodu arasındaki konuşmaya sözce denir. doğru cevap B şıkkıdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin yapım eklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Addan zarf yapma eki
Soru Açıklaması

Yapım ekleri; Addan Ad Yapma Ekleri, Addan Eylem Yapma Ekleri, Eylemden Ad Yapma Ekleri, Eylemden Eylem Yapma Ekleri olarak gruplandırılır. Doğru cevap C'dir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi ünlüleri birbirine bağlayan yardımcı seslerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" y
Soru Açıklaması
12.

I- Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

II-Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

III- Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri bilimsel bakımdan dilin özellikleri arasında sayılır?

 
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

Verilen üç ifade de bilimsel bakımdan dilin özellikleri arasında sayılabilir. Doğru cevap E'dir.

13.
Bir dilin sözlü ve yazılı farklı biçimleriyle (lehçe, ağız vb.) karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamı veya herhangi biri, aşağıdakilerden hangi terimle tanımlanır?
Doğru Cevap: "C" Değişke
Soru Açıklaması
Bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade eden terime değişke (dil değişkesi, vatyant) adı verilir.
14.

TDK'nın tanımlamasında: 1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim, 2. mecaz. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim’ olarak açıklanan dil ile ilgili terim aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Argo ve Jargon
Soru Açıklaması

Argo ve Jargon TDK’nin Türkçe sözlüğünde (www.tdk.gov.tr) argo bir dil türü olarak değil ‘1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim, 2. mecaz. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim’ sözleriyle sözlüksel bir birim olarak açıklanmaktadır. Doğru cevap A'dır. 

15.

Tarihi bilinen ilk Türkçe yazılı belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Çoyr yazıtları
Soru Açıklaması

MS 687- 692 yılları arasında yazıldığı düşünülen Çoyr yazıtı ilk yazılı Türkçe belgedir.

16.
Aşağıda verilen dil tanımlarından hangisinde özellikle yalnızca insana özgü olduğunun vurgusu yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Dil, ülkülerin, duyguların ve arzuların isteyerek üretilen simgeler yoluyla aktarılmasını sağlayan içgüdüsel olmayan iletişim yöntemidir.
Soru Açıklaması

Dil, yalnızca insana özgü olan, ülkülerin, duyguların ve arzuların isteyerek üretilen simgeler yoluyla aktarılmasını sağlayan içgüdüsel olmayan iletişim yöntemidir.

17.

"Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kültür
Soru Açıklaması

Kültür kavramı Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe Sözlük’te altı ayrı anlamla tanımlanmıştır. Bunlardan ilki ve en kapsamlı olanı “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” (2005: 1282) biçimindedir. Bu nedenle doğru cevap D'dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi dillerin nasıl doğduğuna ilişkin yürütülen kuramlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Tek Köken
Soru Açıklaması

Dillerin doğuşu ile ilgili kuramları, yeryüzündeki bütün dillerin tek ana dilden geliştiğini ileri süren tek köken kuramıdır.

19.

I) Söyleyiş ses bilgisi: Konuşurlar sesleri nasıl üretir?

II)Akustik ses bilgisi: Sesler havada nasıl yol alır?

III)İşitsel ses bilgisi: Dinleyenler sesleri nasıl algılar?

Konuşma seslerinin üretimini ve algılanması yukarıdaki aşamalardan hangisi/hangileri ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Konuşma seslerinin üretimini ve algılanmasını şu üç aşamada değerlendirebiliriz: • Söyleyiş ses bilgisi: Konuşurlar sesleri nasıl üretir? • Akustik ses bilgisi: Sesler havada nasıl yol alır? • İşitsel ses bilgisi: Dinleyenler sesleri nasıl algılar?

20.

Isim fiiler, eylemlerin herhangi bir zamana, sayıya ya da kişiye bağlı olmayan ve sözlüklerde madde başı olarak yer alan biçimleridir. Hangisi bir isim fiil değildir?

Doğru Cevap: "C" Koşarak
Soru Açıklaması

İsim fiil: Isim fiiler, eylemlerin herhangi bir zamana, sayıya ya da kişiye bağlı olmayan ve sözlüklerde madde başı olarak yer alan biçimleridir. Bütün eylemlere gelebilen isim fiiller eylem değil, addır. İsim fiiler; -mA (bilme, görme, yıkama), -mAk (bilmek, görmek, yıkamak), -Iş (biliş, görüş, yıkayış) ekleriyle yapılır. Doğru cevap C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.