Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 12
1.

Ünsüzlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler Türkçe kökenlidir.
Soru Açıklaması

Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler yabancı kökenlidir

2.

Daha çok Budist Uygurlar tarafından kullanılan ve Budizm’le ilgili eserler yazılan Hindistan kökenli bir yazı sistemidir. Din dolayısıyla kullanılan alfabelerdendir. Hintçeden Budizm ile ilgili kitapların Türkçeye tercüme edilmesi sebebiyle Uygurlara gelmiş, ancak Türkçe için kullanışlı olmadığından yaygınlaşıp benimsenmemiş olan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Brahmi Alfabesi
Soru Açıklaması

Daha çok Budist Uygurlar tarafından kullanılan ve Budizm’le ilgili eserler yazılan Brahmi alfabesi Hindistan kökenli bir yazı sistemidir. Din dolayısıyla kullanılan alfabelerdendir. Hintçeden Budizm ile ilgili kitapların Türkçeye tercüme edilmesi sebebiyle Uygurlara gelmiş, ancak Türkçe için kullanışlı olmadığından yaygınlaşıp benimsenmemiştir.

3.
Parçalar üstü ses birimlerinden biri olan durak nedir?
Doğru Cevap: "A" Konuşma esnasında sözcükler, sözcük öbekleri vaya cümleler arasında verilen kısa aralıklardır.
Soru Açıklaması
Kitapta verilen tanıma göre durak, "konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında verilen kısa aralıklardır. "
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli sözcüklerde bulunmayan bir ünsüzdür?
Doğru Cevap: "E" j
Soru Açıklaması
Doğru cevap E şıkkıdır
5.
I. Değişik Türk topluluklarına ait yeni yazıtlar bulunmaktadır. II. Tonyukuk adına 725-726 yıllarında bir yazıt dikilmiştir. III. Köl Tigin'e ait olan yazıt 732'de dikilmiştir. IV. Bilge Kağan yazıtı 735'te dikilmiştir.Türklerin kendi yazdıkları belgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
Doğru cevap B şıkkıdır
6.

Aşağıdakilerden hangisi siyasal bakımdan dil türlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Resmî dil
Soru Açıklaması

Bir ülkenin tamamında ya da bir bölgesinde yönetim dili olarak kullanılan ve yasal statüsü bulunan dil resmî dildir. Bu yönüyle siyasal bir dil türünü ifade etmektedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi ses olaylarının özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Geniş Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi
Soru Açıklaması

Dar Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi: Türkçede sözcük vurgusu genellikle son hecededir.Orta hece ünlüsünün vurgusu zayıftır. Bu nedenle orta, açık hecede kalan dar ünlüler alın > alnı, burun > burnu, karın > karnı vb. özellikle organ adlarında ve bünyesinde türeme dar ünlü bulunan fikir > fikri, zikir > zikri, şükür > şükrü vb. Arapça kökenli sözcüklerde düşme eğilimindedir.

8.

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde süreklileşme  örneği vardır?

Doğru Cevap: "E" öfke
Soru Açıklaması

öpke > öfke (-p- > -f-)

9.

Yeni sözcüklerin yapımında çok kullanılan veya çok sayıda sözcükte bulunan eklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İşlek ekler
Soru Açıklaması

Yeni sözcüklerin yapımında çok kullanılan veya çok sayıda sözcükte bulunan eklere işlek ekler denir.

10.
I. Kültürün o sözleri dillendirmesine izin vermemesi II. Konuşulduğunda toplumun zarar görmesi III. O kelimelerin toplumda olmaması IV. Topluma uğursuzluk getireceği düşüncesi V. İnançlardan kaynaklı anlayışlarYukarıdakilerden hangileri tabu ve örtmece sözlerin ortaya çıkmasının nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması
11.

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yanibir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" gövde
Soru Açıklaması

gövde

12.
Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski yazılı belge niteliği taşımaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Kiş Tableti 
Soru Açıklaması
13.

'dirlik' sözcüğündeki ses olayı aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" ilerlemek
Soru Açıklaması

Hece düşmesi, sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarlarını önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düşmesidir. (ilerile- > ilerle)

14.

I. Kıpçak Türklerinin yazı dilidir

II. En önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus’dur. 

III. ABu dönemde Ermeni harfli dinî bir edebiyatta oluşmuştur

Yukarıda bahsedilen noktalar Türkçe'nin hangi dönemi içinde görülmektedir?

Doğru Cevap: "D" Kuzey Türkçesi
Soru Açıklaması

Kuzey Türklüğünün hakim unsuru olan Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir ve Altınordu Dönemi’nde oluşan edebî dilin devamıdır. Asıl Kıpçak sahasında yani Karadeniz’in kuzeyinde bu lehçeyle oluşturulan en önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus’dur

Ayrıca Karadeniz’in kuzeyi ile Kafkaslar bölgesinde Kuzey Türkçesiyle Ermeni harfli dinî bir edebiyat oluşmuştur. Bu edebiyatın diline bazı bilginler Ermeni Kıpçakçası, bazı bilginler ise Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi der.

15.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan ad yapma eki almamıştır?

Doğru Cevap: "A" Asalak
Soru Açıklaması

Asalak kelimesi -AlAk (Eylemden ad yapma eki) almış bir kelimedir. Doğru cevap A'dır.

16.
Aşağıdakilerden hangisinde bağımlı biçimbirim bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Çocuklar
Soru Açıklaması
Doğru cevap a şıkkıdır
17.

Bu nedenle hava akımının kesintili olduğu ünsüzlere süreksizünsüzler, hava akımının sızdığı ünsüzlere ise sürekli ünsüzler adı verilir. Buna göre aşağıdaki ünsüzlerden hangisi süreksiz ünlüdür?

Doğru Cevap: "A" ç
Soru Açıklaması

ç

18.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz düşmesi olayı vardır?

Doğru Cevap: "B" minicik
Soru Açıklaması

minik+cik=minicik

19.

Özgün söylenişlerinde veya yazılışlarında ikiz ünsüz bulunan sözcüklerin söyleyişte veya yazımda ünsüzlerden birinin düşmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ünsüz Tekleşmesi
Soru Açıklaması

Ünsüz Tekleşmesi; özgün söylenişlerinde veya yazılışlarında ikiz ünsüz bulunan sözcüklerin söyleyişte veya yazımda ünsüzlerden birinin düşmesidir. Doğru cevap A'dır.  

20.

Aşağıdaki dillerden hangisi yalınlayan dillerdendir?

Doğru Cevap: "D" Vietnamce
Soru Açıklaması

Yalınlayan dillerde çekim yoktur. Sözcüğün biçimi değişmez veya sözcüğe herhangi bir dilsel birim eklenmez. Dil bilgisel işlevler sözcük sırasıyla ve işlev sözcükleriyle gösterilir. Çince, Tibetçe, Vietnamca yalınlayan dillerdir. Bu dillerde tonlama ve vurgulama önemlidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.