Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 20
1.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir art ünlü ile başlar?

Doğru Cevap: "D" Işık
Soru Açıklaması

Ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan boğumlanmayla ilgili belli başlı ölçütler şu şekildedir: Artlık/Önlük, Darlık/Genişlik, Düzlük/Yuvarlaklık, Uzunluk/Kısalık. • Artlık/Önlük: Ağız boşluğunun ön ve art bölümleriyle ilgili karşıtlık; /a/-/e/, /ı/- /i/, /o/-/ö/, /u/-/ü/ ayrımlarını belirler. Dilin ön tarafının tümsekleşmesiyle ağzın arka bölgesinde art ünlüler /a, ı, o, u/, dilin arka tarafının tümsekleşmesiyle ağız boşluğunun ön tarafında ön ünlüler /e, i, ö, ü/ oluşur.

2.
I. Söyleyiş ses bilgisi II. Akustik ses bilgisi III. İşitsel ses bilgisi Konuşma seslerinin üretimi ve algılanmasını hangi aşamalarda değerlendirebiliriz?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Konuşma seslerinin üretimin ve algılanmasını şu üç aşamada değerlendirebiliriz:• Söyleyiş ses bilgisi: Konuşurlar sesleri nasıl üretir?• Akustik ses bilgisi: Sesler havada nasıl yol alır?• İşitsel ses bilgisi: Dinleyenler sesleri nasıl algılar?

3.
Aşağıdakilerden hangisi "kök"ün tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Kökler, kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçimlerdir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı Kıpçak Türkçesine ait bir yazı dilidir?
Doğru Cevap: "A" Tatarca
Soru Açıklaması
5.

Türkçe, köken bakımından, hangi dil ailesine girmektedir?

Doğru Cevap: "A" Ural-Altay
Soru Açıklaması

Köken bakımından Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur. 

6.

I. sınıf

II. öğrenci

III. gel

IV. biz

Yukarıdakilerden hangisi bağımsız biçim birimlere örnektir?

Doğru Cevap: "D" I,II ve III
Soru Açıklaması

Tek başlarına kullanılabilen biçim birimlerdir. Bağımlı biçim birimler (ek) ise tek başlarına kullanılamayan biçim birimlerdir.

7.

Diş-dudak ünsüzleri nerede oluşur?

Doğru Cevap: "B" Üst dişler ile alt dudağın birbirine temas ettiği noktada
Soru Açıklaması

Oluşum yerlerine göre ünsüzler: Oluşum noktası, ünsüzün boğumlandığı, hava akımının engele takıldığı yerdir. • Alt ve üst dudakların birbirine temas ettiği noktada çift dudak ünsüzleri /b, p, m/ ünsüzleri oluşur. • Üst dişler ile alt dudağın birbirine temas ettiği noktada ise diş-dudak ünsüzleri /f, v/ oluşur. • Üst ön dişlerin arkasında diş ünsüzleri /d, n, s, t, z/ ünsüzleri oluşur. • Üst ön dişlerin hemen üstünde diş eti ile ön damağın birleştiği yerde /c, ç, j, ş/ ünsüzleri oluşur. • Ön damak ünsüzleri /g, k, l, r/ ön damakta, arka damak ünsüzleri /g, ?, l, ğ/ ise art damakta oluşur. • Gırtlakta oluşan tek ünsüz, /h/dir.

8.

'Fosilleşme' olarak tanımlanan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasıdır.
Soru Açıklaması

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına fosilleşme denir.

9.

Aşağıdaki kelimelerin hepsi yapım eki almıştır. Bu kelimelerden hangisinin aldığı yapım eki ile kök bağlantısı yanlış verilmiştir ?

Doğru Cevap: "E" Değenek
Soru Açıklaması

Değnek addan eylem yapma eki değil, eylemden ad yapma eki almıştır.

10.

Aşağıda belirlenen sözcüklerin hangisinde, eylemden ad türeten bir ek kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Yaz tatili eğlenceli günlerle geçti.
Soru Açıklaması

Amaç 2

11.
Türkçe sözcüklerin sözcük ya da hece sonlarında belirli ünsüz çiftleri bulunur Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir?
Doğru Cevap: "B" aşk
Soru Açıklaması
12.
“Kolektif bilinç”le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" İlk olarak ünlü sosyolog Ziya Gökalp tarafından ortaya atılmıştır. 
Soru Açıklaması
13.

'Sınav' kelimesi yapım ekleri bakımından hangi türe girmektedir?

Doğru Cevap: "C" Eylemden Ad Yapma Ekleri
Soru Açıklaması

Eylemden ad yapma ekleri, eylem kok ya da gövdelerinden, köken anlamıyla bağlantılı yeni ad gövdeleri yapan ve sayıca en fazla olan eklerdir.

14.
Bir adın veya ad öbeğinin yerini tutabilen ad soylu sözcüklere ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Zamirler
Soru Açıklaması
Bir adın veya ad öbeğinin yerini tutabilen ad soylu sözcüklere zamir denilmektedir. Sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir.
15.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde, vurgunun değişmesi sözcüğün anlamını değiştirir?

Doğru Cevap: "A" Serin
Soru Açıklaması

Amaç 5

16.
I. Kutadgu Bilig’in bulunmasıII. Orhun Yazıtları’nın bulunup okunmasıIII. Divânü Lügati’t-Türk’ün bulunmasıIV. Kırım’da Gaspıralı İsmail Bey’in yayınladığı Tercüman GazetesiAtatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra dil ve kültür konularında attığı adımların arkasında yukarıdakilerin hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
17.
‘Konuşma’ dört aşamalı bir süreç olan sesin hangi aşamasına karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Üretim
Soru Açıklaması
Ses; üretim, iletim, algılama ve değerlendirmeden ibaret dört ana aşamalı bir sürecin ürünüdür. Üretim, sesin konuşma özelliğine karşılık gelmektedir. Bu nedenle doğru yanıt 'B' şıkkıdır.
18.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Ana dili öğrenimi birey bir yaşında iken başlar.
Soru Açıklaması

Etnik ve sosyoekonomik nedenlerle dil farklılaşabilir. İçinde bulunulan psikolojik durum dilin farklı kullanılmasında rol oynayabilir. Dil sisteminin işleyişi yalnızca kendi yasalarına bağlıdır. Dil, ulusal ve toplumsal bir kurumdur. Ancak ana dili, öğrenilen değil; edinilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir.

19.

Herhangi bir tabana eklenen yapım ekleri aracılığıyla anlam ve/veya tür bakımından farklı yeni sözcüklerin yapımına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" türetme
Soru Açıklaması

türetme

20.
Türkçenin söylendiği gibi yazılması özelliğine ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Sesçil
Soru Açıklaması
Türk alfabesi sesçildir, yani söylendiği ile yazılışı aynı olma ilkesi ile hazırlanmıştır. Bu nedenle doğru yanıt E şıkkıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.