Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 22
1.

Aşağıda “kültür” sözcüğü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Kültür kavramı çok çeşitli anlamlarla tanımlanabilir.
Soru Açıklaması

Kültür kavramı çok çeşitli anlamlarla tanımlanabilir. Örneğin Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe sözlükte altı ayrı anlamda tanımlanmıştır. Bunlardan ilki ve en kapsamlı olanı, “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” biçimindedir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi resmi dilin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Bir ülkenin tamamında veya bir bölgesinde yönetim dili olarak kullanılan ve yasal statüsü bulunan dildir.
Soru Açıklaması
Resmî Dil Resmî dil, bir ülkenin tamamında veya bir bölgesinde yönetim dili olarak kullanılan ve yasal statüsü bulunan dildir. Örneğin devlet dili İspanyolca bütün İspanya’da geçerli resmî dildir. Baskça ve Katalanca ise konuşuldukları özerk bölgelerde İspanyolcanın ardından ikinci resmî dillerdir. Kimi ülkelerin anayasalarında ülkenin resmî dili/dilleri bildirilmişken ABD, İsveç, Almanya vb. kimi ülkelerde ise böyle bir kayıt yoktur. ABD’de İngilizce, İsveç’te İsveççe ve Almanya’da Almanca fiilen resmî dillerdir. Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça Birleşmiş Milletler örgütünün resmî dilleridir. İngilizce ve Fransızca, BM sekretaryasının çalışma dilleridir. Bir delege bu resmî dillerden herhangi biriyle konuşma yapabilir ve konuşma diğer resmî dillere eşzamanlı olarak çevrilir.
3.

İlk İtalyanca yazılı belge ne zaman oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "D" 17. yüzyıl
Soru Açıklaması

İlk İtalyanca belge 17. yüzyılda oluşmuştur.

4.

Yüklemin bildirdiği eylemin özneye döndüğünü, eylemin özne tarafından kendi kendine yapıldığını gösteren çatı ekleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Dönüşlü çatı
Soru Açıklaması

Dönüşlü çatı: Yıkandım, küreklere asıldık örneklerindeki gibi, yüklemin bildirdiğieylemin özneye döndüğünü, eylemin özne tarafından kendi kendine yapıldığınıgösteren çatıdır. Doğru cevap A'dır.

5.

Türkçede kaç tip kişi eki vardır?

Doğru Cevap: "C" Dört
Soru Açıklaması

Kişi ekleri, yüklemin belirttiği işle doğrudan bağlantılı olan kişiyi gösterir. Türkçede dört tip kişi eki vardır.

6.

Sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarlarını önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düşmesine ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "A" Hece Düşmesi
Soru Açıklaması

Hece düşmesi, sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarlarını önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düşmesidir.

başlayayım > *başlayım

dirilik > dirlik

ilerile- > ilerle

oyuna- > oyna- vb.

Doğru cevap A'dır. 

7.

Türkçe kökenli sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.    Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.

II.   Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcüğün dışında birincil uzun ünlü bulunmaz.

III.  Aynı ya da farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelemez.

IV.   İkiz ve üçüz ünlü yoktur.

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilenlerin hepsi doğru olduğu için doğru cevap E şıkkıdır.

8.

Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını bizlere aktaran eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması

Bugün elimizde biri Mısır’da, biri Taşkent’te, diğeri de Viyana’da olan üç yazma nüshası bulunan Kutadgu Bilig; Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını bizlere aktaran bir eserdir. 1069 yılında Yusuf Has Hâcip tarafından yazılmış ve 6645 beyitten oluşmaktadır. 

Doğru yanıt A 

9.

Türkçe hangi dil ailesinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Altay Dilleri
Soru Açıklaması

Türkçe, Altay dillerinin yazı dili sayısı bakımından en kalabalık dilidir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi kutsal dillerden değildir? 

Doğru Cevap: "E" Çinçe
Soru Açıklaması

Dil bilimsel bakımdan dillere kutsallık atfedilmez, ancak kimi dinlerin öğretilerinin vaaz edildiği diller o dinlerin inanırları tarafından kutsal olarak kabul edilir. Örneğin Yahudilik için Klasik İbranice, Hinduizm için Sanskrit, Budizm için Prakrit (Pali), İslam dünyası için Klasik Arapça kutsal dillerdir. 

11.

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yanibir veya daha fazla ek alan kök biçim birimler nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Gövde
Soru Açıklaması

Gövdeler, biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yanibir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlerdir.

12.

Aşağıdaki kuramlardan hangisi dil ve kültürel davranışlar ve düşünme biçimleri arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Sapir-Whorf Hipotezi Kuramı
Soru Açıklaması

Dil ve kültürel davranışlar ve düşünme biçimleri arasındaki ilişkiyi tartışan meşhur kuramlardan biri de Whorf Hipotezi ya da Sapir-Whorf Hipotezi olanak bilinen kuramdır. Bu kurama göre dil, düşünceyi, toplumsal davranışları ve toplumsal davranış örüntülerini belirleyen bir kalıptır.

13.

Boğumlanmaları sırasında diğer ünsüzlerin aksine, herhangi bir engelle karşılaşmayan ve herhangi bir noktada temas gerçekleşmeyen ünsüzlere ünlülere yakınlığı nedeniyleünlümsü adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisinde ünlümsülerden birine yer verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" y
Soru Açıklaması

Boğumlanmaları sırasında diğer ünsüzlerin aksine, herhangi bir engelle karşılaşmayan ve herhangi bir noktada temas gerçekleşmeyen ğ, y, v̇ gibi ‘ünsüz’lere ünlülere yakınlığı nedeniyle ünlümsü adı verilir.

14.

Aşağıdaki dillerden hangisi Türkçenin öge dizilişi ile farklıdır?

Doğru Cevap: "D" Arapça
Soru Açıklaması

Arapçanın öge dizilişi ÖYN(özne-yüklem-nesne) biçimindedir. Doğru cevap D’dir.

15.
Ünsüzlerin ses özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yanyana gelebilir.
Soru Açıklaması
Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir: ‘Türkçede iki sessizin yan yana gelemeyeceği’ kanısı oldukça yaygındır oysa Türkçede iki hatta üç ünsüz yan yana gelebilir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır.
16.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

Doğru Cevap: "A" Kıvrım
Soru Açıklaması

kıvır-ı-m > kıvrım sözcüğünde "-ı" sesi düşmüştür. Doğru cevap A'dır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan öğelere örnek verilemez?
Doğru Cevap: "E" Evden dışarı çıkarken ayakkabı giyilmesi
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde addan eylem yapan bir ek vardır?

Doğru Cevap: "B" oynamak
Soru Açıklaması

oynamak

19.
Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin ilk yazılı belgesi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çoyr Yazıtı
Soru Açıklaması
Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin ilk yazılı belgesi MS 687-692 Çoyr Yazıtıdır.
20.
Dilin türleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Anadili, aynı zamanda devletin de resmi dili olan bir dildir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.