Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 25
1.

Aşağıdaki terimlerden hangisi bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dildir?

Doğru Cevap: "C" İzole Dil
Soru Açıklaması

İzole dil, bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşuya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dildir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi addan ad yapma ekleriyle oluşmamış ,biçimsel olarak farklıdır?
Doğru Cevap: "B" oyna
Soru Açıklaması

Addan ad yapma ekleri ad kök ya da gövdelerinden köken anlamıyla bağlantılı yeni ad gövdeleri yapan eklerdir. Oyna kelimesi ise addan eylem yapma ekiyle oluşturulmuştur. Doğru cevap B'dir.

3.

Tarihte belgeler ile izlenebilen yaklaşık 1350 yıllık süre boyunca Türkçe kaç değişik alfabe ile yazılmıştır?

Doğru Cevap: "A" 13
Soru Açıklaması

Belgelerle izlenebilen yaklaşık 1350 yıllık süre boyunca Türkçe 13 değişik alfabe ile yazılmıştır. Doğru cevap A'dır.

4.

İran, Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkeler yazım dili olarak aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmaktadırlar?

Doğru Cevap: "A" Arap alfabesi
Soru Açıklaması

Türkçenin yazımında dünyanın çeşitli ülkelerinde bugün de kullanılan alfabelerden biri de Arap alfabesidir. Özellikle İslam coğrafyasında İran, Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerde yaşayan ve ana dilleri olan Türkçeyi okuyup yazma imkanına sahip olan Türk toplulukları, dillerinin yazımında Arap alfabesini kullanırlar.

5.

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ötümsüzleşme vardır?

Doğru Cevap: "E" sokaktan
Soru Açıklaması

Sözcükteki ötümlü ünsüzlerin ötümsüz ünsüzlere gelişmesidir. Türkçede ötümsüzleşme genellikle eklenmelerde son seste ve ek başında yer alan ünsüzler arasındaki ilişkinin yol açtığı benzeşmelerle ortaya çıkar: sokak-dan > sokaktan

6.
I. Dil ve kültürün birbirini yaratması, birbirine örnek oluşturması II. Kültürün varlığını ve devamlılığını sağlamak III. Kültürel öğeleri sonraki nesillere taşımak IV. Siyasi varlığın devamlılığını sağlamak V. Sözlü ve yazılı kültür öğelerini yaratmakDil ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve V
Soru Açıklaması
7.

Türkçe'nin aşağıdaki dönemlerinden hangisi Karahanlı-Harezm dönemi olrak da bilinir?

Doğru Cevap: "E" Orta Türkçe dönemi 
Soru Açıklaması

İslam dininin Türkler arasında hakim duruma gelmesi, dili de etkiler ve hem din değişikliğinden, hem de dilin iç bünyesindeki bazı değişmelerden dolayı Eski Türkçe döneminin kapandığı, Orta Türkçe döneminin başladığı kabul edilir. X. yüzyıldan başladığı kabul edilen bu dönem de kendi içerisinde Karahanlı ve Harezm Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru Cevap E'dir.

8.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe değildir?

Doğru Cevap: "C" halter
Soru Açıklaması

Halter kelimesi Türkçe değil, Farsçadır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurları arasında yer alır? 

Doğru Cevap: "D" Geleneksel kıyafetler
Soru Açıklaması

Maddi kültür unsurları mimarî, el sanatları, geleneksel kıyafetler, araç-gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan unsurlardır. Manevi kültür unsurları ise inançlar, dünya görüşleri, ahlak anlayışı, davranış kalıpları, ilişki örüntüleri vb. toplumsal hayatı çevreleyen öğreti ve değerlerdir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

10.
Dillerin biçim bilgisel veya söz dizimsel olarak sınıflandırılmasına ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yapı bakımından diller
Soru Açıklaması
Biçim bilgisi veya metin yapısı, söz dizimsel özellikler dillerin yapıları ile ilgili özelliklerdir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı 'D' şıkkıdır.
11.

Seslerin yazıdaki karşılığına harf denir. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belirli bir sırada  dizilişine alfabedenir. Türkçe, sesçil yazı ilkesine dayanır. Yani, söyleyişle yazılış birbirine yakındır. Türk alfabesinde, 29 harfin yanında, halk arasında ‘şapka’ diye adlandırılan düzeltme işareti (^) de vardır.

Aşağıdakilerden hangisinde, düzeltme işareti yanlış yerde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Arka bahçemize mor leylâklar ektik.
Soru Açıklaması

Amaç 1

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.