Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 26
1.

I. Türk alfabesi 29 harf ve 2 ayırıcı işaretten oluşur.

II. Türk alfabesinde tüm harfler kelime başında kullanılabilir.

III. Türk alfabesi ses-yazı karşılıklığı ilkesini esas alır.

Türk alfabesi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Türk alfabesi, ses-yazı karşılıklığı ilkesini esas alır ve 29 harf, iki ayırıcı işaretten oluşur. Fakat 29 harften yalnızca yumuşak g (ğ) harfi kelime başında bulunmaz. Doğru cevap C'dir.

2.

Hun dönemi Türkçesinde sıklıkla rastlanan ve Çince ile ortak olduğu düşünülen " tengri, kural, kapagcı gibi kelimeler daha çok hangi konu ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Devlet, töre, askerlik
Soru Açıklaması

Çin kaynaklarında, Çince söyleyişle kaydedilmiş olan iki cümle vardır ki MS 329 tarihli bu kayıt, Türkçenin şimdilik ilk cümle örneğidir. Çin kaynaklarında tespit edilen ve Hunlara ait olan bazı kelimeler şunlardır: Tengri, kut, il, törü, yabgu, ordu, sü, börü, temir, kural (silah), kapagçı (bekçi), bitigçi (yazar) vb. (Ercilasun, 2011). Görüldüğü üzere kelimeler; inanç, devlet, töre ve askerlikle ilgilidir. Doğru cevap A'dır.

3.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca yuvarlak ünlülerin bulunduğu bir sözcük vardır?

Doğru Cevap: "A" kolon
Soru Açıklaması

Türkçedeki yuvarlak ünlüler /o/, /ö/, /u/, /ü/ dür. “kolon“ sözcüğündeki her iki ünlü de yuvarlak ünlüdür. Doğru cevap A’dır.

4.

Atebetü'l-Hakayık kim tarafından yazılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Edip Ahmet Yükneki
Soru Açıklaması

Atebetü'l-Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

5.

Aşağıdaki ünsüz harflerden hangisi sözcük sonunda bulunmaz?

Doğru Cevap: "A" S harfi
Soru Açıklaması

Sözcük sonunda /b, c, d, g, g/ ünsüzleri bulunmaz. Doğru cevap A'dır

6.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk dilinin önemiyle ilgili söylediği sözlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Dil atalardan bize kalan bir miras, bir emanettir.
Soru Açıklaması
Ünitede İlgili Bölüme Bakılacak...
7.

Aşağıdaki sözcük ve oluşturulduğu yöntem eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" imge - kalıplaşma
Soru Açıklaması

Birleştirme, iki veya daha fazla sözcüğün bir araya gelerek ad veya eylem türünde yeni bir kavramı ifade edecek sözcük oluşturmasıdır: sarıkız vb. Kırpma, kimi zaman bir sözcüğün ilk hecesi ya da bir bölümü ile anlam kaybı olmadan aynı kavram ifade edilebilir: kilo - kilogram vb. Kısaltma, sözcüklerin ilk harflerinin tamamının veya bir bölümünün bir araya getirilmesi ile oluşturulur: ODTÜ (< Orta Doğu Teknik Üniversitesi) vb. Karma, iki sözcüğün hecelerini ya da parçalarını, genellikle ilk bileşenin birinci, ikinci bileşenin ikinci parçasını bir araya getirerek yeni sözcük oluşturma yoludur: arge (< araştırma + geliştirme) vb. Örnekseme, özellikle ses ve biçim bakımından yabancı sözcükleri model alarak yerli biçim birimlerle sözcük üretilmesidir: imge (krş. Fr. image) vb. Doğru cevap D'dir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Afrika’da ve Güneybatı Asya’nın birçok bölgesinde en baskın kullanılan dil ailesidir?

Doğru Cevap: "A" Hami-Sami dilleri 
Soru Açıklaması

Amaç 3

9.

Tengri, kut, il, törü, yabgu, ordu, sü, börü, temir, kural (silah), kapagçı (bekçi), bitigçi (yazar) gibi kelimeler hangi dile aittir?

Doğru Cevap: "C" Hun dili
Soru Açıklaması

C¸in kaynaklarında, C¸ince söyleyişle kaydedilmiş olan iki cümle vardır ki MS 329 ta- rihli bu kayıt, Türkçenin şimdilik ilk cümle örneğidir. C¸in kaynaklarında tespit edilen ve Hunlara ait olan bazı kelimeler şunlardır: Tengri, kut, il, törü, yabgu, ordu, sü, börü, temir, kural (silah), kapagçı (bekçi), bitigçi (yazar). Görüldüğü üzere kelimeler; inanç, devlet, töre ve askerlikle ilgilidir. Doğru cevap C'dir.

10.

Söz dizimi açısından aşağıdaki dillerden hangisi Türkçeye benzemektedir?

Doğru Cevap: "E" Bengalce
Soru Açıklaması

Aneityan ve Baure dillerinin söz dizimi (Yüklem-nesne-özne), İrlanda dili ve Aramicenin ise (Yüklem-özne-nesne) şeklindedir. Bengalcenin söz dizimi ise Türkçe gibi (Özne- nesne-yüklem) biçimindedir.

11.

Bütün Türklerin, Latin alfabesini kullanması yolunda karar alındığı ilk Türkoloji Kongresi hangi şehirde toplanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Bakü
Soru Açıklaması

Amaç 5

12.

Dilin doğuşunu insanın duygularını ifade etmesiyle ilişkilendiren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ünlem kuramı
Soru Açıklaması

Ünlem kuramı, dilin doğuşunu insanın duygularını ifade etmesiyle ilişkilendiren kuramdır.

13.
Sözcük yapımı ile ilgili verilen isimlerden hangilerinin sözcük yapımı yolları arasında sayılması mümkün değildir?
Doğru Cevap: "D" Türetme, Genelleşme, Ayırma
Soru Açıklaması
Sözcük yapımı ile ilgili yollar arasında ayırma diye bir yol yoktur. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi “eylemsi” türlerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Sıfat fiil
Soru Açıklaması

Eylemsiler Türkçenin anlatımının temelini teşkil eden çok önemli ögelerdir. Türkçede anlam ve görevlerine göre, zarf filler (ulaçlar), sıfat fiiller (ortaçlar) ve isim fiiller (eylem adı, mastar) olmak üzere üç çeşit eylemsi vardır. Doğru cevap E’dir.

15.
Derleme Kopyalama Kısaltma Birleştirme Kırpma Örnekseme

Yukarıda verilenlerden hangileri sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollar arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V ve VI
Soru Açıklaması

Sözcük yapımı ile ilgili başlıcayollar şu şekilde sıralanabilir:• Birleştirme• Türetme• Kalıplaşma• Örnekseme• Kırpma• Karma• Kısaltma• Kasıtlı yaratma• Ters türetme• Derleme• Tarama• Genelleşme• Kopyalama

Doğru cevap E'dir.

16.

X. yüzyıldan başladığı kabul edilen ve kendi içerisinde Karahanlı ve Harezm Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılan döneme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Orta Türkçe dönemi
Soru Açıklaması

İslam dini Türkler arasında 8. yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş yayılmaya başlar ve X. yüzyılda Karahanlı kağanı Abdulkerim Satuk Buğra Han zamanında toplu olarak din de- ğiştirmeler, yani İslam dinini benimsemeler görülür. İslam dininin Türkler arasında hakim duruma gelmesi, dili de etkiler ve hem din değişikliğinden, hem de dilin iç bünyesindeki bazı değişmelerden dolayı Eski Türkçe döneminin kapandığı, Orta Türkçe döneminin başladığı kabul edilir. X. yüzyıldan başladığı kabul edilen bu dönem de kendi içerisindeKarahanlı ve Harezm Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru cevap E'dir. 

17.

Sözcük yapımı; türemiş karmaşık sözcüklerin yapısının yani sözcüğü oluşturan sözcükten daha küçük biçim bilgisel ögelerin diziliş, bir araya geliş biçimlerinin bir tür sözcük sentaksının (söz dizimi) araştırılmasıdır. Seçeneklerden hangisi sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Ayırma
Soru Açıklaması

Sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollar: Birleştirme, türetme, kalıplaşma, örnekseme, kırpma, karma, kısaltma, kasıtlı yaratma, ters türetme, derleme, tarama, genelleşme, kopyalama. Doğru cevap B'dir.

18.

İnsanın kafatasında kaç adet büyük boşluk vardır?

Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması

İnsanın kafatasında iki büyük boşluk vardır. Bu boşluktan üstte olan burun boşluğu, altta olan ağız boşluğudur. Doğru cevap A'dır.

19.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ön ek bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Namert
Soru Açıklaması

Namert sözcüğünün kökü mert bağımsız biçim birimidir. Na- ön eki eklenerek namert gövdesi oluşturulmuştur. Doğru cevap B'dir.

20.
I. İnançII. MimarîIII. AhlakIV. Dünya GörüşüV. El sanatlarıYukarıdakilerden hangileri kültürü oluşturan ögeler arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması
Sayılan maddelerin hepsi soyut ve somut olmak üzere kültürü oluşturan ögelerdendir. Bu nedenle Doğru cevap E şıkkıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.