Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 27
1.

"Gözlükçülük" sözcüğünün kök ve eklerine doğru ayrıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Göz-lük-çü-lük
Soru Açıklaması

Sözcüğün kökü "göz" olup, bu köke sırasıyla addan ad yapan ekler olan -lIk, -cI ve tekrar -lIk yapım ekleri getirilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

2.
Köktürk alfabesini okumayı ilk başaran ve "Türk alfabesi" olarak adlandırmış olan ilk bilgin aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" V. Thomsen
Soru Açıklaması

V. Thomsen, Köktürk alfabesini okumayı ilk başaran ve "Türk alfabesi" olarak adlandırmış olan ilk bilgindir. Doğru cevap D'dir.

3.

Türkçede ünlüler kaç sınıfta değerlendirilir?

Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması

Ünlüler oluştukları yere, dilin veya çenenin yüksekliğine, dudakların durumuna göre biçimlenir. Bu sebeple doğru cevap A şıkkıdır.

4.

Geleneksel bir terim olarak söz ya da cümle içinde eylemleri adlaştırdıklarından dolayı ad, adı niteledikleri için sıfat, iki cümleyi bağladığı için bağlaç işlevinde bulunabilen ve yan cümle kurabilen sözcük ya da sözcük öbeklerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eylemsiler
Soru Açıklaması

Geleneksel bir terim olarak söz ya da cümle içinde eylemleri adlaştırdıklarından dolayı ad, adı niteledikleri için sıfat, iki cümleyi bağladığı için bağlaç işlevinde bulunabilen ve yan cümle kurabilen sözcük ya da sözcük öbeklerine eylemsi­ adı verilir. Doğru cevap B’dir. 

5.

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde addan ad yapma eki kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" insancıl
Soru Açıklaması

İnsancıl kelimesindeki "cıl" eki addan ad yapmaktadır. 

6.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ' ünlü düşmesi ' vardır?

Doğru Cevap: "A" Sıcak
Soru Açıklaması

Sıcak sözcüğünde ünlü düşmesi söz başındadır. Normali ısıcakken sıcak olmuştur. Bu yüzden cevap A seçeneğidir.

7.

Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan ve ünlü bilgin Zemahşerî tarafındanyazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mukaddimetü’l-Edeb
Soru Açıklaması

Harezm Dönemi’nden kalan eserleriçerisinde Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan ve ünlü bilgin Zemahşerî tarafındanyazılan Mukaddimetü’l-Edeb de vardır. Doğru cevap C'dir. 

8.

Sümerler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" Tarihte yer buldukları dönem MÖ 500-400 yıllarını kapsamaktadır.
Soru Açıklaması

Türkçenin ilk yazılı izlerine, MÖ 4000’li yıllarda tarih sahnesine çıkan ve insanlığa yazı yazmayı armağan eden Sümerlerden kalan tabletlerde rastlanır. İnsanlık tarihi için son derece önemli olan Sümerler, oldukça önemli ve kendilerinden sonraki bütün medeniyetleri etkileyen bir medeniyet kurmuşlar, ayrıca kültürün taşıyıcısı kabul edilen yazıyı kullanmışlar ve pek çok yazılı belge bırakmışlardır. Doğru cevap B'dir.

9.

Zarf fiiller eylemlerden geçici olarak türetilen zarf işlevindeki sözcüklerdir. Aşağıdaki zarf fiillerden hangisi işlev bakımından diğerlerinden farklıdır? 

Doğru Cevap: "D" sevdikçe 
Soru Açıklaması

Zarf fiil: Zarf fiiller eylemlerden geçici olarak türetilen zarf işlevindeki sözcüklerdir.Zarf fiiller zarf ve eylem özelliklerini birlikte gösterebilir. Zarf fiillerin diğer birgörevi de asıl eylem ile yardımcı eylemi birleştirerek birleşik eylem yapmalarıdır.Örneğin, gelebil- sözcüğünde adıl eylem gel-, yardımcı eylem olan bil- birbirlerine–e zarf fiil eki ile bağlanmaktadır. Tablo 4.6’da görüldüğü gibi zarf fiiller tarz ve bağanlamı taşıyanlar ve zaman anlamı taşıyanlar olmak üzere iki türde değerlendirilebilir.

İşlev bakımından; Tarz ve bağ anlamıtaşıyanlar-A...-A-AcAk + iyelik eki + -A-ArAk-I-mAksIzIn-mAktAnsA-Ipsora sora, gide gideboş duracağıma (çalışayım)koşarak, bilereksoruver (< sor-u + ver)çalışmaksızınölmektensealıp, koşupZaman anlamı taşıyanlar-DIk + iyelik eki+dA-(i)ken-AlI-IncA-DI + kişi eki + -AlI-DI mI-DIkçA-mAdAn-(A)r/-mAzgeldiğimde, öldüğünde,koşarken (< koşar i-ken)alalı, gidelisevince, görüncegittin gidelikonuştu mu (konuşur)sevdikçe, yaşadıkçabilmeden, görmeden(kuşlar) öter ötmez

Doğru yanıt D 

10.
Kiril alfabesinin uygulandığı ilk Türkçe soylu dil hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çuvaşça 
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin seslerinin değişmesine neden olan etmenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" En Çok Çaba Yasası
Soru Açıklaması

En çok çaba yasası bir dilin seslerinin değişmesine neden olan etmenlerden biri değildir.

12.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde dudak uyumu (düzlük-yuvarlaklık) vardır? 

Doğru Cevap: "D" Patlıcan
Soru Açıklaması

Düzlük- yuvarlalık uyumu kuralı şu şekildedir:

(Önceki hece) a, ı › (Sonraki hece) a, ı

(Önceki hece) e, i ›(Sonraki hece) e, i

(Önceki hece) o, u › (Sonraki hece) a, u

(Önceki hece) ö, ü › (Sonraki hece) e, ü

Patlıcan örneğindeki ünlü harfler birbirini yukarıda verilen kurala göre takip etmektedir. Doğru cevap D'dir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi dilin arka tarafının tümsekleşmesiyle ağızboşluğunun ön tarafında oluşan ön ünlülerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" o
Soru Açıklaması

o

14.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yabancı kökenlidir?

Doğru Cevap: "E" Mozaik
Soru Açıklaması

Türkçe sözcüklerde aynı ya da farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelemeyeceğinden mozaik yabancı kökenli bir sözcüktür. Doğru cevap E'dir.

15.

Aşağıdaki harflerden hangisi Türkçe kelimelerin başında bulunmaz?

Doğru Cevap: "C" ğ
Soru Açıklaması

ğ harfi Türkçe kelimelerin başında bulunmaz. Doğru cevap C'dir.

16.

I- İslam dinin etkisi vardır.

II- Köktürk ve Uygur olarak 2 kola ayrılır.

III- Çağatay, Kıpçak ve Eski Oğuz olarak farklı yazı dilleri vardır.

IV- En önemli eserler Karahanlılar vermiştir.

Hangileri Orta Türkçe dönemini kapsar?

Doğru Cevap: "D" I,III ve IV
Soru Açıklaması

II. madde eski Türkçe döneminin dönemleridir.Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir.

17.
Belirli bir coğrafi bölgede konuşulan veya bu coğrafyaya özgü olan ve benzer dil bilimsel sistemlerle çevrili değişkeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Diyalekt
Soru Açıklaması
18.

Latin alfabesine resmen geçiş tarihi hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 01 Kasım 1928
Soru Açıklaması

1 Kasım 1928 tarihinde Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi kabul edilir.

19.

Uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dil için kullanılan terim hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çalışma Dili
Soru Açıklaması

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dildir. Avrupa ve dünya ölçeğindeki bu tür yapılanmalarda genellikle başta İngilizce olmak üzere; Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Arapça gibi uluslararası diller, çalışma dilleri olarak kullanılır. Örneğin, NATO’nun resmî çalışma dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Doğru C’dir.

20.
Latin alfabesinin aşağıdaki alfabelerin hangisinden doğduğu kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Grek alfabesi
Soru Açıklaması
Doğru cevap D şıkkıdır
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.